4

Hrơi Saƀat Jing Hrơi Pơdơi Kơ Ană Plei Ơi Adai

1Hơnŭn yơh, yuakơ tơdang Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing ta kơ tơlơi dưi mŭt pơ anih pơdơi Ñu, brơi kơ ƀing ta răng bĕ kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing gih ƀu dưi mŭt truh ôh amăng anih pơdơi anŭn. 2Sĭt yơh ƀing ta ăt hơmâo laih mơ̆n arăng pơtô tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing ta, jing kar hăng ƀing ơi adon gơñu hơmâo laih đưm hlâo adih hơmư̆ laih mơ̆n. Samơ̆ boh hiăp ƀing gơñu hơmư̆ anŭn ƀu jing tơlơi tŭ yua kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ ƀing hlơi pô hơmư̆ laih tơlơi pơtô anŭn ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang ôh. 3Bơ kơ ƀing ta, jing ƀing hơmâo đaŏ kơnang laih, dưi mŭt pơ tơlơi pơdơi anŭn yơh, tui hăng Ơi Adai hơmâo laĭ laih tui anai,
  “Amăng tơlơi hil ƀrŭk Kâo, Kâo asăt hĭ laih,
  ‘Ƀing gơñu ƀu či dưi mŭt pơ tơlơi pơdơi Kâo ôh!’ ”
Ñu pơhiăp tui anŭn wơ̆t tơdah Ñu pơgiŏng hĭ laih tơlơi bruă Ñu čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi hrih pơjing kơ lŏn tơnah.
4Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo čih laih kơ hrơi tal tơjuh tui anai, “Laih anŭn ƀơi hrơi tal tơjuh Ơi Adai pơdơi hĭ mơ̆ng abih bang bruă Ñu.” 5Laih anŭn amăng mơta tơlơi anŭn mơ̆n Ñu laĭ dơ̆ng tui anai, “Sĭt yơh ƀing gơñu ƀu či dưi mŭt ôh pơ anih pơdơi Kâo.”
6Hơnŭn yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng tơlơi Ơi Adai pơdơi, tơlơi anŭn djă̱ pioh kơ đơđa mơnuih dưi mŭt, laih anŭn đơđa mơnuih hơmâo hơmư̆ laih tơlơi pơthâo hiam arăng pơtô kơ ƀing gơñu hlâo adih, ƀu dưi mŭt pơ anih pơdơi ôh, yuakơ ƀing gơñu ƀu tui gưt ôh. 7Laih anŭn Ơi Adai pơkơčah sa hrơi pơkŏn dơ̆ng, anŭn jing hrơi arăng pơanăn “Hrơi Anai,” tơdang mơ̆ng sui ƀiă tơdơi kơ anŭn Ñu pơhiăp mơ̆ng Dawid tui hăng tơlơi Ñu pơhiăp laih hlâo tui anai,
  “Hrơi anai, tơdah ƀing gih hơmư̆ hiăp Ñu,
   anăm pơkhăng hĭ pran jua gih ôh.”
8Yuakơ tơdah Yôsua hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơñu pơdơi, sĭt Ơi Adai ƀu či pơhiăp laih ôh kơ tơlơi hrơi pơkŏn dơ̆ng. 9Tui anŭn, ăt dŏ hrơi Saƀat mơ̆n, jing hrơi pơdơi kơ ƀing ană plei Ơi Adai. 10Yuakơ hlơi pô mŭt pơ tơlơi pơdơi Ơi Adai sĭt ñu anŭn ăt pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi bruă ñu pô, kar hăng Ơi Adai pơdơi hĭ laih mơ̆ng tơlơi bruă Ñu. 11Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta gir bĕ kiăng kơ mŭt pơ tơlơi pơdơi anŭn kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh či rơbuh hĭ yua mơ̆ng đuaĭ tui kơnuih ƀu tui gưt gơñu anŭn.
12Yuakơ boh hiăp Ơi Adai jing hơdip laih anŭn ngă tơlơi bruă. Tơma hloh kơ đao dua bơnăh mơta. Ñu klâŏ hluh gah tơl pơčơlah hĭ jua pơmĭn hăng jua bơngăt, anih khul tơlang pơtŏ hăng glo tơlang. Ñu phat kơđi khul tơlơi pơmĭn kơñăm hăng hơdôm kơnuih pran jua yơh. 13Ƀu hơmâo hơget ôh amăng abih bang tơlơi mơnơ̆ng dŏ kơdŏp hơgŏm mơ̆ng anăp Ơi Adai. Abih bang tơlơi mơnơ̆ng dŏ rơđah laih anŭn pŏk rơđah rơđo̱ng ƀơi anăp mơta Ơi Adai jing kơ Pô anŭn yơh ƀing ta khŏm pơrơđah hơdôm tơlơi bruă ƀing ta hơmâo ngă laih yơh.

Yêsu Jing Khua Ngă Yang Prŏng Hloh

14Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta hơmâo sa čô khua ngă yang prŏng hloh yom pơphan, jing Pô hơmâo mŭt nao laih pơ adai adih, anŭn jing Yang Yêsu Ană Ơi Adai, brơi kơ ƀing ta djă̱ kơjăp bĕ kơ tơlơi đaŏ kơnang ƀing ta hơmâo pơhaih laih. 15Ƀing ta ƀu hơmâo ôh pô khua ngă yang prŏng hloh jing pô ƀu thâo pap mơñai kơ tơlơi tơdu rơmơ̆n ta, samơ̆ ƀing ta hơmâo sa čô, jing Pô tŭ tơlơi plư amăng djŏp hơdră jơlan, kar hăng hơdră jơlan ƀing ta tŭ, samơ̆ Ñu ƀu či ngă soh ôh. 16Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta nao jĕ bĕ grê pơtao tơlơi khăp pap hăng tơlơi kơjăp kơnang, kiăng kơ ƀing ta dưi tŭ mă tơlơi pap hăng dưi hơduah ƀuh tơlơi khăp pap kiăng kơ djru ƀing ta amăng mông ƀing ta kơƀah kiăng yơh.