9

Hai lối thờ phượng

1Giao ước thứ nhất đã được thiết lập giữa Thượng Đế và dân Ngài để quy định cách thờ phượng và xây dựng một Đền thánh trên mặt đất. 2Sau đó, Đền tạm được dựng lên, gồm hai phần. Phần thứ nhất gọi là Nơi thánh có đặt giá đèn và bàn để bánh trần thiết. 3Phần thứ hai, bên trong bức màn, gọi là Nơi Chí thánh. 4Nơi đây có bàn thờ xông hương bằng vàng và rương giao ước bọc vàng. Trong rương giao ước, có chiếc bình vàng đựng ma-na, cây gậy A-rôn đã nứt lộc và hai bảng đá khắc mười điều răn. 5Trên rương giao ước, có hai chê-ru-bim rực rỡ hào quang, cánh xòe ra che phủ nắp rương. Nhưng ở đây chúng ta không cần đi sâu vào chi tiết. 6Khi mọi sự đã an bài, các thầy tế lễ có thể thường xuyên vào Nơi thánh để thi hành nhiêm vụ. 7Nhưng chỉ có thầy Tế lễ tối cao mới được vào Nơi Chí thánh mỗi năm một lần, và phải đem huyết dâng lên Thượng Đế vì tội lầm lỡ của chính mình và của cả nhân dân.
8Thánh Linh dùng những điều này để dạy chúng ta: nếu Giao ước cũ vẫn còn thì nhân dân chưa được vào Nơi Chí thánh. 9Điều này chứng tỏ lễ vật và sinh tế không thể hoàn toàn tẩy sạch lương tâm loài người. 10Vì Giao ước cũ chỉ định các thức ăn uống, cách tẩy uế, nghi lễ, luật lệ phải thi hành cho đến kỳ Thượng Đế cải cách toàn diện.
11Chúa Cứu Thế đã đến, giữ chức Tế lễ tối cao của Thời kỳ tốt đẹp hiện nay. Chúa đã vào Đền thờ vĩ đại và toàn hảo trên trời, không do tay người xây cất vì không thuộc trần gian. 12Ngài không mang huyết của dê đực, bò con, nhưng dâng chính huyết Ngài trong Nơi Chí thánh, để đem lại sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta.
13Huyết của dê đực, bò đực và tro bò cái tơ rảy trên những người ô uế còn có thể thánh hóa, tẩy sạch thân thể họ, 14huống chi huyết của Chúa Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi, để chúng ta phụng sự Thượng Đế hằng sống cách trong sạch. Vì Chúa Cứu Thế đã nhờ Thánh Linh hiến dâng thân Ngài làm Sinh tế hoàn toàn cho Thượng Đế. 15Do đó, Chúa Cứu Thế làm Đấng trung gian của Giao ước mới; Ngài đã chịu chết để cứu chuộc loài người khỏi mọi vi phạm chiếu theo Giao ước cũ. Nhờ Ngài, những ai được Thượng Đế mời gọi đều tiếp nhận hạnh phúc vĩnh cửu như Thượng Đế đã hứa. 16Người ta không thể thi hành một chúc thư khi chưa có bằng chứng người viết chúc thư đã chết, 17vì chúc thư chỉ có hiệu lực khi người ấy qua đời. Nếu người ấy còn sống, chúc thư chưa có hiệu lực. 18Vì thế, Giao ước cũ cần được huyết ấn chứng mới có hiệu lực. 19Sau khi công bố các điều khoản luật pháp cho nhân dân, Mai-sen lấy huyết bò con và huyết dê đực cùng với nước, dùng lông chiên đỏ tươi và cành phương thảo rảy huyết trên sách luật và nhân dân. 20ông tuyên bố: “Đây là huyết của Giao ước Thượng Đế thiết lập và bảo đồng bào vâng giữ.” 21Mai-sen cũng rảy huyết trên Đền tạm và mỗi dụng cụ thờ phượng. 22Vậy, theo luật pháp, huyết tẩy sạch hầu hết mọi vật: Nếu không đổ huyết, tội lỗi chẳng bao giờ được tha thứ.

Chúa hy sinh tiêu diệt tội lỗi

23Nếu các vật dưới đất — là mô hình của các vật trên trời — được tẩy sạch nhờ huyết sinh tế, thì các vật thật trên trời phải dùng huyết Sinh tế có gịá trị hơn muôn phần. 24Chúa Cứu Thế không vào Đền thánh dưới đất do con người xây cất, mô phỏng theo Đền thánh thật. Nhưng Ngài đã vào Đền thánh trên trời, và đang thay mặt chúng ta đến gặp Thượng Đế. 25Chúa cũng không dâng thân Ngài nhiều lần, như các thầy Tế lễ tối cao Do-thái mỗi năm phải đem huyết sinh tế vào Nơi Chí thánh. 26Không lẽ từ khi sáng tạo vũ trụ đến nay, Ngài đã phải chịu chết nhiều lần sao? Không, Chúa Cứu Thế chỉ xuất hiện một lần vào cuối các thời đại, dâng thân Ngài làm Sinh tế để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta.
27Theo thông lệ, mỗi người chỉ chết một lần rồi bị Chúa xét xử. 28Cũng thế, Chúa Cứu Thế chỉ hy sinh tính mạng một lần là đủ gánh thay tội lỗi loài người. Ngài sẽ trở lại, không phải gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài.