9

Klei Kkuh Mpŭ Ti Lăn Ala leh anăn Klei Kkuh Mpŭ Hlăm Adiê

1Wăt klei bi mguôp tal êlâo mâo klei bhiăn kơ klei kkuh mpŭ leh anăn adŭ doh jăk ti lăn ala. 2 Kyuadah arăng mkra leh sa boh sang čhiăm. Hlăm adŭ ti êngao arăng pia Adŭ Doh Jăk mâo jơ̆ng diăn, jhưng, leh anăn kpŭng myơr kơ Aê Diê. 3 Ti tluôn čhiăm păng tal dua mâo adŭ arăng pia Adŭ Doh Jăk Hĭn, 4 mâo knưl mah pioh čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn hip klei bi mguôp luôm mah sơăi. Hlăm hip anăn mâo sa boh čeh mah arăng dưm mana, giê Y-Arôn bi mnga leh, leh anăn mdhă boh tâo klei bi mguôp. 5 Ti dlông hip anăn mâo rup čhêrubim klei guh kơang guôm kđhăp anôk pap brei. Kơ mnơ̆ng anăn hmei amâo dưi mblang bi jih ôh ară anei.
6 Leh mkra jih mnơ̆ng anăn, phung khua ngă yang mŭt nanao hlăm adŭ ti êngao ngă bruă diñu bhiăn ngă; 7 ƀiădah hlăm adŭ tal dua knŏng khua ngă yang prŏng dưi mŭt, leh anăn knŏng sa bliư̆ sa thŭn, leh anăn amâo dưi ôh tơdah ñu amâo djă ba êrah, čiăng myơr kyua ñu pô leh anăn kyua klei soh phung ƀuôn sang ngă hŏng klei amâo thâo săng. 8Hŏng klei anei Yang Mngăt Jăk bi êdah êlan mŭt kơ adŭ doh jăk hĭn ka pŏk ôh êjai sang čhiăm tal êlâo ăt dôk. 9(Klei anăn jing rup bi hmô kơ ênuk anei). Tui si klei mkra anei, arăng myơr mnơ̆ng brei leh anăn mnơ̆ng ngă yang amâo dưi bi klă ênŭm ôh ai tiê kpă pô kkuh mpŭ. 10Ƀiădah mnơ̆ng anăn knŏng blŭ djŏ kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, mnơ̆ng mnăm, leh anăn klei bi doh mdê mdê, klei bhiăn djŏ kơ kđeh tơl truh ênuk klei bi mlih mrâo.
11Ƀiădah tơdah Krist truh leh jing sa čô khua ngă yang prŏng kơ klei jăk srăng truh, snăn Ñu găn sang čhiăm prŏng hĭn leh anăn jăk klă hĭn amâo djŏ kngan mnuih ngă ôh, čiăng lač amâo jing dŏ ti lăn ala anei ôh. 12Ñu mŭt leh sa bliư̆ dŭm anăn hlăm Adŭ Doh Jăk Hĭn, amâo djă ba êrah bê leh anăn êrah êđai êmô ôh, ƀiădah êrah Ñu pô, Ñu mă tŭ kơ drei klei bi tui hlŏng lar. 13 Kyuadah tơdah klei arăng hƀrah êrah bê leh anăn êmô knô leh anăn hbâo đai êmô ana ti mnuih čhŏ leh dưi pioh brei kơ klei bi doh kđeh, 14kdlưn hĭn kơ anăn êrah Krist, Pô myơr Ñu pô hŏng Yang Mngăt Jăk hlŏng lar kơ Aê Diê amâo mâo klei čhŏ ôh, dưi bi doh ai tiê kpă diih mơ̆ng bruă atăt kơ klei djiê, čiăng mă bruă kơ Aê Diê hdĭp.
15Kyuanăn Krist jing Pô ti krah kơ klei bi mguôp mrâo, čiăng kơ phung mâo leh klei iêu dưi mă tŭ ngăn dưn hlŏng lar Aê Diê ƀuăn leh, kyuadah Ñu djiê leh čiăng bi tui phung mnuih mơ̆ng klei soh diñu ngă leh ti gŭ klei bi mguôp tal êlâo. 16Kyuadah tơdah arăng ngă hră mtă mtăn, jing yuôm bi sĭt kơ pô ngă hră anăn djiê leh. 17Kyuadah hră mtă mtăn jing sĭt knŏng tơdah mâo klei djiê truh, kyuadah hră anăn amâo jing yuôm ôh tơdah pô ngă hră anăn ăt dôk hdĭp. 18Snăn wăt klei bi mguôp tal êlâo amâo jing yuôm ôh tơdah amâo mâo êrah tuh. 19 Kyuadah leh Y-Môis hưn jih jang klei mtă hlăm klei bhiăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, ñu mă êrah êđai êmô bê knô mbĭt hŏng êa, mlâo biăp hrah, leh anăn hla hisôp, leh anăn ñu hƀrah ti hdruôm hră wăt ti jih jang phung ƀuôn sang êjai lač, 20“Anei jing êrah klei bi mguôp Aê Diê mtă leh kơ diih.” 21 Msĕ snăn mơh ñu hƀrah êrah ti sang čhiăm wăt ti jih jang čhiên mngan arăng yua kơ bruă kkuh mpŭ. 22 Sĭt nik tui si klei bhiăn păt čiăng jih jang mnơ̆ng arăng bi doh hŏng êrah, leh anăn tơdah amâo mâo ôh êrah tuh, amâo mâo klei pap brei kơ klei soh ôh.

Klei Krist Ngă Yang Leh Lăm Hĕ Klei Soh

23Snăn jing yuôm kơ rup mnơ̆ng hlăm adiê mâo klei bi doh tui si klei bhiăn anăn, ƀiădah mnơ̆ng hlăm adiê sĭt hŏng mnơ̆ng ngă yang jăk hĭn kơ mnơ̆ng ngă yang êlâo. 24Kyuadah Krist mŭt leh, amâo djŏ ôh hlăm adŭ doh jăk kngan mnuih ngă, jing rup kơ adŭ doh jăk sĭt, ƀiădah mŭt leh hlăm adiê čiăng bi êdah Ñu pô ară anei ti anăp Aê Diê bi ala drei. 25Ñu mŭt leh kăn čiăng myơr Ñu pô lu bliư̆ rei, msĕ si khua ngă yang prŏng mŭt grăp thŭn hlăm Adŭ Doh Jăk Hĭn hŏng êrah amâo jing êrah gơ̆ pô ôh. 26Tơdah snăn Ñu srăng tŭ klei knap nanao mơ̆ng mphŭn hrih lăn ala. Ƀiădah ară anei ti knhal tuč ênuk Ñu bi êdah leh sa bliư̆ dŭm anăn, čiăng lăm hĕ klei soh hŏng klei ngă yang hŏng asei mlei Ñu pô. 27Leh anăn čuăn leh kơ mnuih srăng djiê sa bliư̆, leh klei anăn tŭ klei phat kđi, 28 msĕ snăn mơh Krist myơr leh Ñu pô sa bliư̆ čiăng klam klei soh lu mnuih srăng lŏ bi êdah tal dua, amâo lŏ ngă bruă hŏng klei soh ôh, ƀiădah čiăng bi mtlaih phung hur har dôk guôn Ñu.