Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Yôhan
Ƀing mă tŭ: Tơjuh boh Sang Ơi Adai amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 95 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yôhan čih pơtrŭt kơ ƀing tŏng ten kiăng kơ dŏ kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kơpĭ kơpe̱t laih anŭn ƀu pơkơdung amăng tơlơi bơngač Krist jĕ či trŭn rai dơ̆ng kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing tơpă hơnơ̆ng laih anŭn phat kơđi ƀing sat ƀai.

Sŏp Hră Tơlơi Pơrơđah kơ Yôhan jing hră Yôhan čih amăng mông tơdang ƀing đaŏ tŭ tơlơi kơpĭ kơpe̱t yuakơ tơlơi ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist. Pô čih hră anai čih kơñăm kiăng kơ ƀing đŏk čang rơmang hăng pơtrŭt pơkơjăp pran jua, kiăng kơ pơtrŭt pơđu̱r ƀing gơ̆ dŏ tŏng ten amăng hrơi tơnap tap laih anŭn amăng tơlơi kơpĭ kơpe̱t.
 Abih bang črăn amăng hră anai hơmâo lu tơlơi pơrơđah hăng tơlơi pơƀuh amăng hơdôm boh hiăp gru kơnăl, jing hơdôm tơlơi kơ ƀing đaŏ rơnŭk anŭn dưi thâo hluh, samơ̆ ăt jing tơlơi tơnap thâo hluh yơh kơ ƀing pơkŏn. Hơdôm akŏ hrăm amăng hră anai jing hơdrăm biă mă yơh yuakơ hơdôm akŏ hrăm anŭn hơmâo laĭ djơ̆ nanao amăng lu hơdră jơlan phara amăng khul tơlơi pơƀuh anŭn. Wơ̆t tơdah hơmâo lu tơlơi pơmĭn phara kơ djŏp mơta tơlơi pơblang kơ hră anai, samơ̆ akŏ hrăm phŭn kơ hră anai jing: Mơ̆ng Krist Khua Yang yơh, Ơi Adai či dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt Ñu abih bang amăng mông hơnăl tuč wơ̆t hăng Satan mơ̆n, laih anŭn či brơi gơnam bơni kơ ƀing đaŏ tŏng ten Ñu hăng tơlơi bơni hiam prŏng prin yơh, anŭn jing adai phrâo laih anŭn lŏn tơnah phrâo tơdang Ñu dưi hĭ hlo̱m ƀo̱m.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Pơhiăp Hlâo (1:1-8)
Blung hlâo kơ tơlơi pơƀuh laih anŭn hră kơ tơjuh boh sang Ơi Adai (1:9–3:22)
Hră tơkŭl hăng tơjuh boh gru kơđŏm (4:1–8:1)
Tơjuh ƀĕ tơdiăp (8:2–11:19)
Ana grai hăng dua drơi hlô (12:1–13:18)
Tơlơi pơƀuh pơkŏn dơ̆ng (14:1–15:8)
Tơjuh boh mŏng tơlơi Ơi Adai ƀrŭk hil (16:1-21)
Tơlơi răm rai plei Babilon, tơlơi dưi hĭ kơ hlô, ƀing pô pơala soh laih anŭn Satan (17:1–20:10)
Tơlơi phat kơđi hơnăl tuč (20:11-15)
Adai phrâo, lŏn tơnah phrâo, plei Yerusalaim phrâo (21:1–22:5)
Klah čŭn (22:6-21)