10

Tug tubkhai ntuj hab thooj ntawv miv

1Mas kuv pum dua ib tug tubkhai ntuj kws muaj fwjchim nqeg sau ntuj lug, muaj fuab qhwv rawv nwg lub cev hab muaj ib tug zaaj sawv sau nwg taubhau, hab nwg lub ntsej muag zoo yaam le lub nub, nwg txhais ceg zoo ib yaam ncej suavtawg. 2Nwg tuav ib thooj ntawv miv kws qheb lug rua huv nwg txhais teg. Nwg muab nwg txhais kwtaw saab xws txawb rua sau havtxwv hab muab saab phem txawb rua sau nruab nqhuab, 3hab nwg qw suab nrov ib yaam le tsuv ntxhuav nyooj. Thaus nwg qw, xub nroo xyaa suab. 4Thaus xub nroo xyaa suab kuv tub yuav nqeg teg sau, tassws kuv nov ib lub suab sau ntuj has tas, “Ca le nas hom thawj npog tej lug kws xub quaj xyaa suab hov, tsw xob sau ca.” 5Tug tubkhai ntuj kws kuv pum sawv sau dej havtxwv hab sau nruab nqhuab hov txawm tsaa txhais teg xws rua sau ntuj, 6hab tuav tug kws muaj txujsa nyob moog ib txhws tsw kawg lub npe, yog tug kws tswm lub ntuj hab txhua yaam sau ntuj, hab tswm lub nplajteb hab txhua yaam huv nplajteb hab tswm havtxwv hab txhua yaam huv havtxwv, twv has tas, “Yuav tsw tog ntev lawm. 7Tassws thaus tug tubkhai ntuj kws xyaa tshuab lub raaj xyu nrov, tej kws Vaajtswv muab npog ca lawd yuav tav, lawv le nwg tub has tseg rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws yog nwg cov tub qhe.”
8Lub suab kws kuv nov sau ntuj tuaj hov has dua rua kuv tas, “Ca le moog txais thooj ntawv kws qheb quas lug huv tug tubkhai ntuj kws sawv sau havtxwv hab sau nruab nqhuab hov txhais teg.” 9Kuv txhad moog cuag tug tubkhai ntuj hab thov nwg muab thooj ntawv miv hov rua kuv. Nwg has rua kuv tas, “Ca le coj moog noj, yuav ab rua huv koj lub plaab tassws yuav qaab zwb le zwb ntaab rua huv koj lub qhov ncauj.” 10Kuv txawm txais thooj ntawv miv hov ntawm tug tubkhai ntuj txhais teg lug noj, kuj qaab zwb yaam le zwb ntaab rua huv kuv qhov ncauj, tassws thaus noj nqog lawm kuj ab rua huv kuv lub plaab.
11Muaj ib tug has rua kuv tas, “Koj yuav tsum cev lug pum tom hauv ntej dua ib zag txug ntau haiv tuabneeg ntau lub tebchaws ntau yaam lug hab ntau tug vaajntxwv.”