10

Pô Ling Jang Hiam Hăng Tơkŭl Hră Anet

1Giŏng anŭn, kâo ƀuh sa čô ling jang hiam kơtang pơkŏn dơ̆ng trŭn mơ̆ng adai adih. Ao phyung ñu jing kar hăng kơthul hiăng laih anŭn gah ngŏ akŏ ñu hơmâo mrŏt. Ƀô̆ mơta ñu jing kar hăng yang hrơi laih anŭn tơkai ñu kar hăng tơmĕh apui yơh. 2Ñu hlak djă̱ sa boh tơkŭl hră anet, jing hră pŏk laih amăng tơngan ñu. Tơkai gah hơnuă ñu dŏ ƀơi ia rơsĭ laih anŭn tơkai gah ieo dŏ ƀơi lŏn. 3Ñu ur hăng sa asăp kraih kơtang biă mă kar hăng asăp rơmung dŭl pơgrao yơh. Tơdang ñu ur kraih, hơmâo hiăp tơjuh dơnai grŏm pơhiăp glaĭ yơh. 4Tơdang tơjuh hiăp grŏm anŭn pơhiăp, kâo jĕ či čih pioh yơh, samơ̆ kâo hơmư̆ sa asăp pơhiăp dơ̆ng mơ̆ng adai pơhiăp tui anai, “Go̱m kơđŏm hĭ bĕ tơjuh asăp pơhiăp grŏm anŭn hơmâo pơhiăp laih, laih anŭn anăm čih pioh ôh.”
5Giŏng anŭn, pô ling jang hiam kâo hơmâo ƀuh laih hlâo kơ anŭn, jing pô dŏ dơ̆ng ƀơi ia rơsĭ laih anŭn ƀơi lŏn thu, yơr đĭ tơngan gah hơnuă ñu pơ adai adih. 6Laih anŭn ñu ƀuăn rơ̆ng hăng Pô hơdip nanao hlŏng lar, jing Pô hrih pơjing adai laih anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng amăng anŭn, lŏn tơnah wơ̆t hăng abih bang tơlơi mơnơ̆ng amăng anŭn, laih anŭn rơsĭ wơ̆t hăng abih bang tơlơi djuai mơnơ̆ng amăng anŭn, hăng laĭ tui anai, “Ƀu či dŏ akaih dơ̆ng tah! 7Samơ̆ amăng khul hrơi anŭn tơdang pô ling jang hiam tal tơjuh jĕ či ayŭp tơki ñu, tơlơi yom hơgŏm Ơi Adai či krep truh hĭ yơh kar hăng Ơi Adai hơmâo pơhiăp pơhaih laih kơ ƀing ding kơna Ñu, jing ƀing pô pơala.”
8Giŏng anŭn, asăp kâo hơmâo hơmư̆ laih mơ̆ng adai adih pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, “Nao mă bĕ tơkŭl hră arăng pŏk laih amăng tơngan pô ling jang hiam, jing pô dŏ dơ̆ng ƀơi rơsĭ laih anŭn ƀơi lŏn!”
9Tui anŭn, kâo nao pơ ling jang hiam anŭn laih anŭn tơña kơ ñu brơi kơ kâo tơkŭl hră anet anŭn. Ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Mă hăng ƀơ̆ng hĭ hră anŭn bĕ. Hră anŭn či ngă kơ hlŭng ih jing hĭ mơsăm, samơ̆ amăng amăng bah ih hră anŭn či jing hĭ mơmĭh kar hăng ia hơni yơh.” 10Kâo mă tơkŭl hră anet anŭn mơ̆ng tơngan pô ling jang anŭn laih anŭn ƀơ̆ng hĭ. Hră anŭn ƀơ̆ng jing mơmĭh kar hăng ia hơni amăng amăng bah kâo, samơ̆ tơdang kâo hơmâo ƀơ̆ng hĭ laih, hlŭng kâo jing hĭ mơsăm. 11Giŏng anŭn, hơmâo asăp pơtă kơ kâo tui anai, “Ih khŏm laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lu kơnung djuai, ƀing lŏn čar, ƀing ană plei laih anŭn ƀing pơtao.”