11

I Dauh Zorng-Zengx Mienh

1Yie aengx duqv zipv diuh luoqc diqc guaengv, buatc hnangv biaav-ndorqc nor. Aengx maaih waac mbuox yie, “Mingh ndorqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux ziec-dorngh, aengx saauv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz baaix Tin-Hungh nyei mienh. 2Mv baac yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'nyiec, laatc gu'nyuoz wuov deix dorngx, maiv dungx ndorqc, weic zuqc naaiv deix dorngx jiu bun maiv sienx Tin-Hungh nyei Janx mi'aqv. Ninh mbuo oix caaiv jienv cing-nzengc zingh feix ziepc nyeic hlaax nyieqc. 3Yie oix paaiv i dauh yie nyei zorng-zengx mienh zuqv jienv la'maah ndie-cou douc Tin-Hungh nyei waac wuov deix yietc cin nyic baeqv luoqc ziepc hnoi gu'nyuoz.” 4Naaiv deix i dauh zorng-zengx mienh se zoux souv jienv baamh gen nyei Ziouv nza'hmien wuov deix i diuh ga'lanv ndiangx caux i norm don dang nyei jaax. 5Se gorngv maaih haaix dauh oix hoic ninh mbuo, ninh mbuo nyei nzuih baengx ziouc cuotv douz mietc ninh mbuo nyei win-wangv. Haaix dauh oix hoic ninh mbuo ziouc hnangv wuov nor zuqc daix. 6Naaiv deix zorng-zengx mienh maaih lingc hatc jienv lungh yiem ninh mbuo douc Tin-Hungh nyei waac nyei hnoi-nyieqc maiv bun lungh duih mbiungc. Ninh mbuo yaac maaih lingc zoux bun wuom benx nziaamv, yaac maaih lingc sueih eix haaix zanc oix bun baamh gen buangh zuqc nyungc-nyungc zeqc naanc ziouc zoux aqv.
7Ninh mbuo zoux liuz zorng-zengx, yiem wuov norm ndo haic nyei kuotv cuotv daaih wuov dauh hieh ga'naaiv ziouc caux ninh mbuo mborqv jaax. Wuov dauh hieh ga'naaiv ziouc mborqv hingh ninh mbuo, yaac daix ninh mbuo. 8Ninh mbuo nyei sei ziouc zuqc guangc yiem domh zingh nyei jaai-horngc, dongh ninh mbuo nyei Ziouv zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic wuov norm domh zingh. Wuov norm zingh yaac duqv mbuox beiv ⟨So^ndom Zingh⟩ yaac beiv I^yipv Deic-Bung. 9Maaih mienh yiem maanc guoqv, maanc fingx, maanc nyungc mienh, maanc nyungc waac daaih mangc naaiv deix i dauh nyei sei buo hnoi aanx gu'nyuoz yaac maiv bun biopv. 10Lungh ndiev maanc mienh njien-youh orn-lorqc weic zuqc naaiv deix i dauh daic mi'aqv. Ninh mbuo ziouc zoux jorm, laanh fungx zingh nyeic bun laanh, weic zuqc naaiv deix i dauh douc waac mienh zeix duqv maanc mienh kouv haic. 11Jiex liuz wuov deix buo hnoi aanx, maaih ziangh maengc nyei qiex yiem Tin-Hungh daaih bieqc ninh mbuo i dauh nyei sei. Ninh mbuo ziouc jiez sin daaih souv jienv aqv. Buatc nyei mienh za'gengh! gamh nziex haic. 12Wuov deix i dauh douc waac mienh ziouc haiz qiex mbui nyei yiem wuov tin-dorngh mbuox ninh mbuo, “Faaux naaiv daaih maah!” Ninh mbuo nyei win-wangv mangc jienv wuov zanc, ninh mbuo i dauh ziouc yiem dorv mbuonx faaux tin-dorngh mi'aqv. 13Dongh wuov norm ziangh hoc ndau dongz duqv seix haic. Wuov norm zingh ziepc gouv nyei yietc gouv ziouc mbaang, yaac maaih siec cin dauh mienh laaix ndau dongz zuqc daic. Zengc njiec wuov deix za'gengh! gamh nziex haic, ziouc ceng yiem Tin-Dorngh nyei Tin-Hungh.
14Da'nyeic nyungc zuqc kouv nyei sic jiex liuz aqv. Da'faam nyungc oix taux siepv aqv.

Da'cietv Dauh Fin-Mienh Biomv Nzatc

15Da'cietv dauh fin-mienh biomv ninh nyei nzatc, ziouc maaih qiex camv nyei yiem wuov tin-dorngh gorngv mbui nyei,
  “Ih zanc baamh gen benx mbuo nyei Ziouv,
   yaac benx ninh nyei Giduc nyei guoqv.
  Ninh oix yietc liuz gunv taux maanc gouv maanc doic.”
16Yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien zueiz jienv ninh mbuo nyei weic wuov deix nyic ziepc feix dauh mienh gox ziouc puoqv njiec ndau baaix Tin-Hungh. 17Ninh mbuo gorngv,
  “Zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem,
   Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aah!
  Yie mbuo laengz zingh Ziouv weic zuqc ih zanc
   meih longc meih nyei domh qaqv jiez gorn gunv baamh gen.
  18Maanc guoqv mienh qiex jiez haic,
   mv baac meih nouz mienh nyei ziangh hoc taux aqv,
  yaac taux ziangh hoc siemv daic mingh wuov deix mienh nyei zuiz,
   aengx ceix zingh nyeic bun meih nyei bou wuov deix douc waac mienh,
  caux meih nyei baeqc fingx,
   dongh taaih meih nyei mbuox nyei mienh,
    maiv gunv zoux hlo fai zoux faix.
  Ih zanc yaac taux ziangh hoc
   mietc nzengc dongh mietc baamh gen wuov deix.”
19Wuov zanc yiem wuov tin-dorngh zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc koi nqoi mi'aqv. Yaac mangc duqv buatc Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz. Wuov zanc borngz mba'lingc njapc njapc nyei, maaih ziex nyungc qiex mbui, borngz mba'ong paengz-paengz nyei, ndau dongz, yaac duih domh borqc njiec.