11

Dua Čô Pô Hưn Bi Sĭt

1 Leh anăn arăng brei kơ kâo sa ƀĕ mbô msĕ si sa ƀĕ giê mkă, leh anăn arăng mtă kơ kâo, “Kgŭ bĕ leh anăn mkă sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê, knưl ngă yang, leh anăn phung kkuh mpŭ ti anôk anăn. 2 Ƀiădah đăm mkă ôh wăl ti êngao sang kkuh mpŭ; lui ñu, kyuadah arăng jao ñu leh kơ phung găp djuê mnuih, leh anăn diñu srăng juă ƀuôn doh jăk êjai pă pluh dua mlan. 3Kâo srăng mơĭt dua čô phung hưn bi sĭt kơ kâo, hơô ao klŭng, diñu srăng hưn êlâo êjai sa êbâo dua êtuh năm pluh hruê.”
4 Phung anăn jing dua ƀĕ ana boh ôliwơ leh anăn dua ƀĕ jơ̆ng diăn dôk dơ̆ng ti anăp Khua Yang kơ lăn ala. 5Hlei pô čiăng ngă jhat kơ diñu, pui kbiă mơ̆ng ƀăng êgei diñu leh anăn čuh phung roh diñu; hlei pô ngă jhat kơ diñu srăng tŭ klei djiê msĕ snăn yơh. 6 Diñu mâo klei dưi kđăl adiê, čiăng kơ đăm mâo êa hjan ôh êjai dŭm hruê diñu hưn êlâo. Leh anăn diñu mâo klei dưi bi mlih êa jing êrah, leh anăn dưi brei djăp mta klei bi knap kơ lăn ala tui si diñu čiăng. 7 Tơdah ruê̆ leh klei diñu hưn, hlô dliê kbiă mơ̆ng ƀăng êlam srăng bi blah hŏng diñu, dưi hŏng diñu, leh anăn bi mdjiê diñu. 8 Asei mlei djiê diñu srăng dôk hlăm êlan ƀuôn prŏng, ƀuôn arăng pia hŏng klei bi hmô ƀuôn Sôdôm leh anăn čar Êjip, anôk arăng bi mdjiê leh Khua Yang diñu ti kyâo bi kal. 9Êjai tlâo hruê mkrah phung mnuih mơ̆ng phung ƀuôn sang, phung djuê ana, phung blŭ klei mdê mdê, leh anăn phung găp djuê mnuih srăng dlăng kơ asei mlei djiê diñu, leh anăn hngah amâo brei ôh arăng dơr diñu hlăm msat. 10Phung dôk ti lăn ala srăng hơ̆k mơak kyua klei truh kơ diñu, ngă klei huă mnăm, leh anăn bi mơĭt mnơ̆ng brei hdơ̆ng diñu, kyuadah dua čô khua pô hưn êlâo anăn bi knap leh phung dôk ti lăn ala. 11 Ƀiădah leh êgao tlâo hruê mkrah anăn, êwa klei hdĭp mơ̆ng Aê Diê mŭt hlăm diñu, leh anăn diñu kgŭ dơ̆ng, leh anăn klei huĭ prŏng truh kơ phung ƀuh diñu. 12 Diñu hmư̆ asăp mơ̆ng adiê lač kơ diñu snei, “Đĭ bĕ tinei!” Leh anăn diñu đĭ kơ adiê hlăm knam ti anăp ală phung roh diñu. 13 Ti mông anăn mâo klei yơ̆ng lăn ala ktang, leh anăn sa kdrêč hlăm pluh ƀuôn prŏng klưh. Kjuh êbâo čô mnuih djiê hlăm klei yơ̆ng lăn ala anăn, bi phung mkăn huĭ snăk leh anăn mpŭ mni kơ Aê Diê hlăm adiê.
14Klei knap tal dua êgao leh, nĕ anei klei knap tal tlâo dơ̆ng truh.

Ki Tal Kjuh

15 Leh anăn dĭng buăl jăk tal kjuh ayŭ ki ñu, leh anăn mâo hlăm adiê lu asăp kraih lač, “Ƀuôn ala mtao lăn ala jing leh ƀuôn ala mtao Khua Yang drei leh anăn Krist Ñu, leh anăn Ñu srăng kiă kriê hlăm jih jang ênuk.” 16Leh anăn phung dua pluh pă čô khua mduôn dôk gŭ ti jhưng mtao diñu ti anăp Aê Diê buôn kŭp ƀô̆ diñu leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê, 17lač,
  “Hmei bi mni kơ ih, Ơ Khua Yang Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang,
   Pô jing ară anei, leh anăn Pô jing leh,
   kyuadah ih yua leh klei myang prŏng ih leh anăn dơ̆ng kiă kriê.
  18 Phung găp djuê mnuih ăl, ƀiădah klei ih ngêñ truh leh,
   leh anăn mông phat kđi kơ phung djiê truh leh,
  čiăng mưn phung dĭng buăl ih, phung khua pô hưn êlâo leh anăn phung doh jăk,
   leh anăn phung huĭ mpŭ kơ anăn ih, phung điêt wăt phung prŏng,
   leh anăn čiăng bi rai phung bi rai lăn ala.”
19 Arăng pŏk sang kkuh mpŭ Aê Diê hlăm adiê, leh anăn hip klei Ñu bi mguôp bi êdah hlăm sang kkuh mpŭ Ñu; leh anăn mâo kmlă, ênai ktang, grăm đah, klei yơ̆ng lăn ala, leh anăn boh tâo pliêr prŏng.