12

Tug quaspuj hab tug zaaj

1Muaj ib yaam txujci tseem ceeb tshwm rua sau nruab ntug, yog ib tug quaspuj muab lub nub naav hab lub hli nyob huv qaab nwg kwtaw, sau nwg taubhau nwg ntoo lub mom vaajntxwv kws muaj kaum ob lub nub qub. 2Nwg suab ib plaab mivnyuas hab quaj vem ua mob teb heev yuav yug mivnyuas. 3Hab muaj dua ib yaam txujci tseem ceeb tshwm rua sau nruab ntug, yog muaj ib tug zaaj luj lab ploog. Nwg muaj xyaa lub taubhau hab kaum tug kub, hab sau xyaa lub taubhau muaj xyaa lub mom kub. 4Nwg xuas nwg tug kwtwv nplawm tej nub qub sau nruab ntug poob taag ib feem huv peb, hab muab nrum lug rua huv nplajteb. Tug zaaj hov nyob ntawm tug quaspuj kws saamswm yuav yug mivnyuas hauv ntej, sub txhad noj tau tug mivnyuas rua thaus yug hlo lug. 5Tug quaspuj txawm yug tau ib tug tub, yog tug kws yuav xuas qws hlau kaav taag nrho ib tsoom tebchaws suavdawg, tassws nwg tug mivnyuas raug muab txeeb hlo coj moog rua ntawm Vaajtswv hab ntawm Vaajtswv lub zwm txwv lawm. 6Tes tug quaspuj txawm tswv moog rua huv tebchaws moj saab qhua. Hov ntawd muaj ib lub chaw kws Vaajtswv npaaj ca rua nwg sub luas txhad yug tau nwg ib txheeb ob puas rau caum nub.
7Tes txawm ua rog sau ntuj, Mikha‑ee hab nwg cov tubkhai ntuj ua rog rua tug zaaj hov, mas tug zaaj hab nwg cov tubkhai ntuj kuj tawm tsaam, 8tassws tug zaaj tog swb lawm hab tsw muaj chaw nyob sau ntuj dua le lawm. 9Tug nam zaaj yog tug naab txwj naab laug thau u kws hu tas Ntxwg Nyoog hab Xataa, yog tug kws daag ntxag tuabneeg thoob nplajteb. Nwg raug muab nrum lug rua huv lub nplajteb, hab nwg cov tubkhai ntuj kuj raug muab nrum nrug nwg ua ke lug hab.
10Hab kuv nov ib lub suab sau ntuj has tas,
  “Nwgnuav txujkev dim hab fwjchim
   hab Vaajtswv lub tebchaws
   hab nwg tug Kheto tug fwjchim lug txug lawm,
  vem tug kws ab ham peb cov kwvtij
   raug muab nrum lug lawm,
  yog tug kws ab ham rua ntawm
   Vaajtswv lub xubndag nruab nub mo ntuj.
  11Puab kov yeej nwg
   vem yog tug Mivnyuas Yaaj cov ntshaav
   hab vem yog puab tej lug timkhawv,
  txawm yog yuav tuag
   los puab tsw khauvxwm puab txujsa.
  12Vem le nuav, lub ntuj ceeb tsheej
   hab suavdawg kws nyob huv 'e,
   ca le zoo sab xyiv faab.
  Tassws lub nplajteb hab dej havtxwv 'e,
   mej yuav raug txom nyem
   vem Ntxwg Nyoog tub nqeg lug rua huv mej
   ua npau tawg quas vog,
  tsua qhov nwg paub tas nwg lub
   swjhawm tshuav tsw ntev lawm.”
13Thaus tug zaaj pum tas nwg raug muab nrum nqeg lug rua huv nplajteb lawm, nwg txawm lawv caum tug quaspuj kws yug tug tub hov qaab. 14Tassws muab ob phob kauj tis pub rua tug quaspuj hov ib yaam le kauj tis daav luj sub nwg txhad yaa tswv tug zaaj hov moog rua huv tebchaws moj saab qhua tau, moog rua lub chaw kws luas yuav yug nwg ib ncua swjhawm, ob ncua hab ib nraab ncua. 15Tug zaaj txawm tsuag dej tawm huv nwg lub qhov ncauj lug zoo yaam le ib tug nam dej lug lawv tug quaspuj qaab sub txhad kuav tau hlo nwg moog. 16Tassws lub nplajteb paab tug quaspuj, tes txawm qheb hlo qhov ncauj nqog tej dej kws tawm huv tug zaaj lub qhov ncauj ndwg lug. 17Tug zaaj txawm chim heev rua tug quaspuj hov hab moog ua rog rua tug quaspuj caaj ceg kws tshuav nyob, yog cov kws tuav rawv Vaajtswv tej lug nkaw hab Yexu tej lug timkhawv.
18Tes tug zaaj txawm moog sawv huv cov xuab zeb ntawm ntug havtxwv.