12

Pô Đah Kơmơi Laih Anŭn Tơgrai

1Giŏng anŭn, hơmâo sa gru kơnăl yom prŏng hăng yom hơgŏm pơƀuh rai amăng adai adih tui anai: Hơmâo sa čô đah kơmơi buh hơô hăng yang hrơi, yang blan dŏ gah yŭ plă̱ tơkai ñu laih anŭn sa boh đoăn pơtao hơmâo pluh-dua boh pơtŭ ƀơi akŏ ñu. 2Ñu pi kian laih anŭn ruă nuă ur kraih hlak ñu jĕ či tơkeng yơh. 3Giŏng anŭn, hơmâo sa gru kơnăl pơkŏn dơ̆ng amăng adai tui anai: Hơmâo sa drơi tơgrai mriah, hơmâo tơjuh boh akŏ, pluh ƀĕ tơki laih anŭn tơjuh boh đoăn pơtao ƀơi boh akŏ ñu. 4Aku ñu pơglưh hĭ sa črăn amăng klâo khul pơtŭ mơ̆ng adai rơngit adih laih anŭn glŏm trŭn ƀơi lŏn tơnah anai. Tơgrai anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp pô đah kơmơi jĕ či tơkeng anŭn kiăng kơ tơdang đah kơmơi anŭn tơkeng rai laih ană, ñu lun ƀơ̆ng hĭ ană anŭn yơh. 5Pô đah kơmơi anŭn tơkeng rai sa čô ană đah rơkơi. Ană đah rơkơi anŭn či git gai wai lăng abih bang lŏn čar hăng sa ƀĕ hơnuăt pơtao pơsơi. Laih anŭn ană anŭn arăng hơñăk mă ba đĭ pơ Ơi Adai laih anŭn pơ grê pơtao Ñu yơh. 6Đah kơmơi anŭn đuaĭ kơdŏp amăng tơdron ha̱r, jing truh pơ anih Ơi Adai hơmâo prap pre brơi laih. Amăng anih anŭn yơh gơ̆ či tŭ arăng čem rong sa-rơbâo dua-rơtuh nămpluh hrơi.
7Giŏng anŭn, hơmâo tơlơi pơblah hăng adai adih yơh. Ling jang hiam Mikhaêl wơ̆t hăng ƀing ling jang ñu pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơgrai anŭn. Tui anŭn, tơgrai anŭn hrŏm hăng ƀing ling jang sat ñu pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ yơh. 8Samơ̆ tơgrai anŭn ƀu kơtang hloh kơ ling jang hiam anŭn ôh laih anŭn ƀing gơñu rơngiă hĭ anih dŏ gơñu amăng adai adih yơh. 9Mikhaêl wơ̆t hăng ƀing ling jang hiam ñu puh plĕ trŭn tơgrai prŏng anŭn yơh. Tơgrai anŭn jing ala đưm arăng pơanăn yang sat ƀôdah Satan, jing pô dui ba abih bang mơnuih lŏn tơnah jrôk hĭ jơlan. Arăng plĕ trŭn hĭ laih ñu ƀơi lŏn tơnah wơ̆t hăng ƀing ling jang hrŏm hăng ñu mơ̆n.
10Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ sa asăp kraih amăng adai adih laĭ tui anai,
  “Ră anai tơlơi pơklaih Ơi Adai, tơlơi dưi mơyang laih anŭn dêh čar Ơi Adai ta hơmâo rai laih,
   laih anŭn tơlơi dưi Krist Ñu ăt rai laih mơ̆n.
  Bơ kơ pô phŏng kơđi kơ ƀing ayŏng adơi ta,
   jing pô phŏng kơđi ƀing gơ̆ ƀơi anăp Ơi Adai ta hrơi mlam,
   hơmâo tŭ arăng glŏm trŭn laih yơh.
  11Ƀing ayŏng adơi ta dưi hĭ laih kơ ñu
   yua mơ̆ng drah Ană Triu
   laih anŭn yua mơ̆ng boh hiăp tơlơi gơ̆ng jơlan gơñu yơh.
  Ƀing gơñu ƀu hơưi ôh kơ tơlơi hơdip gơñu pô,
   samơ̆ mơak tŭ tơlơi djai yơh.
  12Hơnŭn yơh, hơ̆k mơak bĕ, Ơ khul tal adai,
   wơ̆t hăng abih bang ƀing dŏ hăng adai adih!
  Samơ̆ răm ƀăm yơh kơ lŏn tơnah laih anŭn kơ ia rơsĭ,
   yuakơ yang sat hơmâo trŭn nao laih pơ gih!
  Ñu hil kơtang biă mă yơh
   yuakơ ñu thâo hrơi mông ñu kơnơ̆ng dŏ ƀiă đôč.”
13Tơdang tơgrai anŭn ƀuh kơ tơlơi arăng hơmâo puh plĕ trŭn hĭ laih ñu pơ lŏn tơnah, ñu čơdơ̆ng kiaŏ mă pô đah kơmơi anŭn, jing pô hơmâo tơkeng rai laih ană đah rơkơi. 14Arăng pha brơi kơ pô đah kơmơi anŭn dua pŏk čăng kar hăng čăng čim si̱ng prŏng, kiăng kơ gơ̆ dưi pŏr nao pơ anih arăng prap pre laih kơ gơ̆ amăng tơdron ha̱r, jing anih gơ̆ či tŭ arăng răk rong amăng klâo thŭn sămkrah kiăng kơ tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi tơgrai kơsung blah. 15Giŏng anŭn, mơ̆ng amăng bah ñu, ala anŭn čuač ia kar hăng ia krong, kiăng kơ hơmâo mă hĭ pô đah kơmơi anŭn laih anŭn pơđu̱ng pơđuaĭ hĭ gơ̆. 16Samơ̆ tơnah djru brơi kơ pô đah kơmơi anŭn hăng tơlơi ha̱ amăng bah ñu lun ƀơ̆ng hĭ ia krong anŭn, jing ia tơgrai hơmâo čuač tơbiă mơ̆ng amăng bah ñu. 17Giŏng anŭn, tơgrai anŭn hil biă mă kơ pô đah kơmơi anŭn laih anŭn ñu đuaĭ nao prap pre tơlơi pơblah kiăng kơ pơblah hăng ƀing ană pô đah kơmơi anŭn pơkŏn, jing ƀing tui gưt hơdôm tơlơi pơđar Ơi Adai laih anŭn djă̱ pioh tơlơi gơ̆ng jơlan Yang Yêsu pơtô.
18Laih anŭn tơgrai anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh.