13

Dua Drơi Hlô Tơbiă Mơ̆ng Ia Rơsĭ

1Giŏng anŭn, kâo ƀuh sa drơi hlô tơbiă đĭ mơ̆ng ia rơsĭ. Ñu hơmâo pluh ƀĕ tơki laih anŭn tơjuh boh akŏ, hrŏm hăng pluh boh đoăn pơtao ƀơi tơki ñu, laih anŭn ƀơi rĭm boh akŏ hơmâo sa boh anăn pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ Ơi Adai. 2Hlô kâo ƀuh anŭn jing kar hăng sa drơi djrang, samơ̆ plă̱ tơkai ñu jing kar hăng plă̱ tơkai tơgâo laih anŭn amăng bah ñu jing kar hăng amăng bah rơmung dŭl yơh. Tơgrai pha brơi kơ hlô anŭn tơlơi dưi mơyang ñu, grê pơtao ñu laih anŭn tơlơi dưi prŏng ñu. 3Ƀơi sa boh akŏ hlô anŭn jing kar hăng hơmâo rơka prŏng biă mă jĕ či djai yơh, samơ̆ rơka anŭn tŭ suaih hĭ. Abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah dŏ hli̱ng hla̱ng biă mă laih anŭn đuaĭ tui hlô anŭn yơh. 4Mơnuih mơnam kơkuh pơpŭ kơ tơgrai anŭn yuakơ tơgrai anŭn hơmâo pha brơi laih tơlơi dưi kơ hlô anŭn. Laih anŭn ƀing mơnuih mơnam ăt kơkuh pơpŭ kơ hlô anŭn mơ̆n. Ƀing gơñu tơña tui anai, “Hlơi jing pô kơtang kar hăng hlô anai lĕ? Hlơi dưi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu lĕ?”
5Hlô anŭn arăng brơi kơ ñu amăng bah dưi khul tơlơi pơhiăp pơgao pơang, tơlơi pơhiăp ƀrưh mơhiăh kiăng kơ pơrơđah tơlơi dưi ñu amăng pă̱pluh-dua blan. 6Hlô anŭn ha̱ amăng bah ñu kiăng kơ hơtŏm păh kơ Ơi Adai, pơhiăp sat kơ anăn Ñu, kơ anih dŏ Ñu laih anŭn kơ ƀing dŏ amăng adai adih mơ̆n. 7Arăng brơi kơ ñu tơlơi dưi mơyang kiăng kơ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing đaŏ kơ Ơi Adai laih anŭn dưi hĭ kơ ƀing gơ̆ yơh. Arăng ăt brơi kơ hlô anŭn dưi git gai wai lăng abih bang ƀing kơnung djuai, ƀing ană plei, abih tơlơi pơhiăp laih anŭn ƀing lŏn čar mơ̆n. 8Abih bang mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah či kơkuh pơpŭ kơ hlô anŭn. Anŭn jing abih bang mơnuih anăn gơñu arăng ƀu čih amăng hră tơlơi hơdip lŏm kơ Ană Triu, jing Pô hơmâo tŭ laih arăng pơdjai čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi hrih pơjing kơ lŏn tơnah.
9Hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu hơmư̆ bĕ!
  10Tơdah hlơi pô khŏm nao pơ lŏn čar ataih,
   pơ lŏn čar ataih yơh ñu či nao.
  Tơdah hlơi pô khŏm tŭ djai yua mơ̆ng đao gưm,
   hăng đao gưm yơh ñu či tŭ djai.
Tơlơi iâu mơthưr anŭn jing kơ ƀing đaŏ kơnang dŏ kơjăp gir run hăng tŏng ten yơh.

Hlô Tơbiă Đĭ Mơ̆ng Lŏn

11Giŏng anŭn, kâo ƀuh ha drơi hlô pơkŏn tơbiă đĭ mơ̆ng lŏn tơnah. Ñu hơmâo dua ƀĕ tơki kar hăng tơki ană triu, samơ̆ ñu pơhiăp ƀrưh mơhiăh kar hăng tơgrai yơh. 12Ñu yua abih bang tơlơi dưi hlô blung hlâo hơmâo pơala brơi kơ ñu, ñu ngă kơ lŏn tơnah laih anŭn abih bang mơnuih mơnam dŏ amăng anŭn kơkuh pơpŭ kơ hlô blung hlâo, jing hlô rơka prŏng jĕ či djai samơ̆ suaih hĭ laih. 13Laih anŭn hlô tal dua anŭn ngă khul tơlơi mơsêh mơyang yom pơphan, tơl ñu dưi brơi apui mơ̆ng adai adih lĕ trŭn ƀơi lŏn tơnah anai ƀơi anăp abih bang mơnuih. 14Yuakơ hơdôm gru kơnăl anŭn, ñu tŭ mă laih tơlơi dưi kiăng kơ ngă tơlơi yom pơphan anŭn pơala kơ hlô blung hlâo, jing hlô pơblư̆ ƀing mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai yơh. Hlô tal dua pơđar kơ ƀing mơnuih mơnam pơdơ̆ng đĭ sa boh rup trah kiăng kơ pơpŭ kơ hlô blung hlâo, jing hlô hơmâo ruă rơka jĕ či djai yua mơ̆ng đao gưm samơ̆ ăt hơdip anŭn. 15Arăng brơi kơ ñu tơlơi dưi kiăng kơ brơi jua hơdip kơ rup trah hlô blung hlâo anŭn, kiăng kơ rup anŭn thâo pơhiăp laih anŭn ngă kơ abih bang ƀing hlơi hơngah ƀu kiăng kơkuh pơpŭ ôh kơ rup trah anŭn khŏm tŭ tơlơi arăng pơdjai hĭ yơh. 16Hlô anŭn ăt pơgŏ̱ abih bang mơnuih mơnam mơ̆n, jing mơnuih ƀu yom pơphan hăng mơnuih yom pơphan, mơnuih rơngai hăng mơnuih hlŭn, kiăng kơ tŭ sa gru ƀơi tơngan gah hơnuă ñu ƀôdah ƀơi athơi ñu, 17kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô dưi blơi ƀôdah sĭ ôh tơdah ñu anŭn ƀu hơmâo ôh gru anŭn, anŭn jing anăn hlô anŭn ƀôdah mrô anăn ñu yơh.
18Tơlơi anŭn khŏm hơmâo tơlơi rơgơi yơh kiăng kơ thâo. Tơdah hlơi pô hơmâo tơlơi pơmĭn dơlăm, brơi bĕ kơ ñu yap mrô hlô anŭn, yuakơ mrô anăn jing mrô mơnuih yơh. Mrô ñu anŭn jing năm-rơtuh nămpluh-năm.