14

144,000 leej zaaj nkauj

1Kuv saib mas pum tug Mivnyuas Yaaj sawv sau lub roob Xi‑oo, hab cov kws nrug nwg ua ke muaj 144,000 leej kws muaj nwg lub npe hab muaj nwg leej Txwv lub npe sau rua ntawm puab hauv plaj. 2Kuv nov ib lub suab sau ntuj zoo ib yaam le dej hlub ntsawj hab yaam le xub nroo nrov heev. Lub suab kws kuv nov ntawd nrov yaam nkaus le cov kws saamswm ntaus nkauj nog ncaas lub suab. 3Puab hu ib zaaj nkauj tshab rua ntawm lub zwm txwv lub xubndag hab ntawm plaub tug tsaj caj sa hab cov kev txwj quas laug xubndag. Tsw muaj leejtwg kawm tau zaaj nkauj hov tsuas yog 144,000 leej kws tub txhwv huv nplajteb lawm xwb. 4Cov tuabneeg nuav yog cov kws dawb huv vem puab yeej tsw tau ti dua quaspuj. Puab lawv tug Mivnyuas Yaaj qaab moog rua txhua qhov. Puab tub raug txhwv huv tuabneeg lug ua thawj phaum kws muab xyeem rua Vaajtswv hab rua tug Mivnyuas Yaaj, 5hab tsw pum muaj tej lug daag huv puab lub qhov ncauj hlo le, puab tsw muaj chaw thuaj.

Peb tug tubkhai ntuj

6Kuv pum dua ib tug tubkhai ntuj yaa moog rua sau nruab ntug coj txuj xuv zoo kws nyob ib txhws moog pav rua cov kws nyob huv lub nplajteb, yog pav rua txhua lub tebchaws txhua xeem txhua yaam lug hab txhua haiv tuabneeg. 7Nwg qw nrov nrov has tas, “Ca le paub ntshai Vaajtswv hab qhuas nwg, vem lub swjhawm kws nwg yuav txav txem lug txug lawm. Hab pe hawm tug kws tswm lub ntuj nplajteb dej havtxwv hab tej qhov dej txhawv huvsw.”
8Muaj dua ib tug tubkhai ntuj yog tug kws ob lawv nwg qaab moog has tas, “Lub nroog luj Npanpiloo pob taag, pob taag lawm, yog lub nroog kws yuam ib tsoom tebchaws suavdawg haus nwg tej cawv txwv maab kws yog nwg txujkev ntshaw ua nkauj ua nraug.”
9Muaj dua ib tug tubkhai ntuj kws yog tug peb lawv ob tug qaab moog qw nrov has tas, “Yog leejtwg pe hawm tug tsaj hab nwg tug txoov daab hab ntaus nwg lub hom thawj rua ntawm hauv plaj lossws ntawm txhais teg, 10tug hov yuav haus cov cawv txwv maab kws yog Vaajtswv txujkev npau tawg kws muab laub rua huv Vaajtswv txujkev chim lub khob kws tsw muaj lwm yaam tov le, hab tug hov yuav raug tswm txom huv suavtawg hab lawj faaj taab meeg cov tubkhai ntuj dawb huv hab tug Mivnyuas Yaaj lub xubndag. 11Cov paa nchu huv qhov kws puab raug tswm txom yuav nchu quas lug moog ib txhws tsw kawg. Cov kws pe hawm tug tsaj hab nwg tug txoov daab hab cov kws ntaus lub hom thawj kws yog nwg lub npe yuav tsw tau su nruab nub mo ntuj hlo le.” 12Nuav yog qhov kws cov xuv dawb yuav tsum ua sab ntev thev, yog cov kws tuav Vaajtswv tej lug nkaw hab txujkev ntseeg Yexu.
13Hab kuv nov ib lub suab has sau ntuj tuaj has tas, “Ca le sau le nuav tas, Txwj nuav moog cov kws tuag rua huv tug Tswv kuj nyob kaaj sab lug.” Hab Vaaj Ntsuj Plig has tas, “Muaj tseeb le ntawd. Puab yuav tau su tej num kws puab ua khwv khwv, vem tej num kws puab tau ua hov yuav nrug puab moog.”

Sau tej kws nyob huv nplajteb

14Kuv saib mas pum ib tauv fuab dawb hab muaj ib tug nyob tsawg sau tauv fuab hov zoo le Tuabneeg leej Tub, nwg ntoo lub mom kub rua sau taubhau hab tuav rawv ib raab lag ntse ntse huv nwg txhais teg. 15Muaj dua ib tug tubkhai ntuj tawm huv lub tuam tsev lug hu nrov nrov rua tug kws nyob tsawg sau tauv fuab has tas, “Ca le muab koj raab lag hlais lauj, vem tub txug caij hlais lawm, tsua qhov tej qoob kws yuav hlais huv nplajteb tub sav taag lawm.” 16Tug kws nyob sau tauv fuab txawm cev nwg raab lag lug rua huv lub nplajteb, mas txhad hlais tej qoob huv nplajteb.
17Muaj dua ib tug tubkhai ntuj tawm huv lub tuam tsev sau ntuj lug, nwg kuj tuav rawv ib raab lag ntse ntse. 18Hab muaj dua ib tug tubkhai ntuj muaj fwjchim kaav suavtawg tawm huv lub thaaj xyeem lug, hu nrov nrov rua tug kws tuav rawv raab lag ntse has tas, “Ca le cev koj raab lag hlais tej tauv txwv maab ntawm cov txwv maab huv nplajteb vem tej txwv maab sav lawm.” 19Tug tubkhai ntuj txawm cev nwg raab lag lug rua huv lub nplajteb hlais tej txwv maab huv nplajteb sau lug ua ke hab muab nchuav rua huv lub rhawv tsuam txwv maab luj kws yog Vaajtswv txujkev npau tawg, 20muab tsuam rua huv lub rhawv tsuam txwv maab nrau ntug moos, hab ntshaav ndwg huv lub rhawv hov lug sab txwj neeg nplooj pus ndwg moog deb peb puas kilumeb.