14

Tus Menyuam Yaj thiab Nws Haivneeg

1Tom qab ntawd kuv ntsia dheev, kuv pom tus menyuam Yaj sawv saum lub Roob Xi-oos; thiab pom ib puas plaub caug plaub txhiab leej uas muaj tus menyuam Yaj thiab nws Txiv lub npe nias rau ntawm lawv hauvpliaj, lawv nrog tus menyuam Yaj sawv ua ke. 2Kuv hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj nrov ib yam li lub suab dej tsaws tsag thiab nrov li xob nroo. Lub suab ntawd nrov ib yam li lub suab nkauj nogncas uas luag tabtom qoj. 3Cov neeg ib puas plaub caug plaub txhiab leej ntawd sawv tig xubntiag rau ntawm lub zwmtxwv thiab ntawm cov qhelunpees thiab cov txwjlaug; lawv hu ib zaj nkauj tshiab uas tsis muaj leejtwg kawm tau, tsuas yog cov uas Vajtswv twb txhiv tawm hauv ntiajteb lawm thiaj kawm tau xwb. 4Lawv yog cov uas ceev tau lawv lub cev kom huv, thiab lawv tsis tau nrog dua pojniam pw li; lawv yog nraugxwb. Lawv nrog nraim tus menyuam Yaj ua ke. Lawv yog cov uas Vajtswv twb xub txhiv tawm hauv txhua haivneeg los lawm, lawv yog thawj pab uas luag muab fij rau Vajtswv thiab rau tus menyuam Yaj. 5Cov neeg ntawd yog cov uas yeej tsis tau hais lus dag thiab tsis tau ua ib qhov txhaum li.

Peb Tug Timtswv Ceebtsheej

6Ces kuv txawm pom ib tug timtswv ceebtsheej ya sau nruab ntug, nws coj Txojmoo Zoo uas nyob mus ibtxhis los qhia rau tej neeg uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj no, tsis hais haivneeg twg, xeem twg thiab cov neeg uas hais yam lus twg los nws qhia txhua tus huv tibsi. 7Nws hais nrov nrov hais tias, “Nej yuav tsum hwm Vajtswv thiab qhuas hais tias Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Rau qhov twb txog lub sijhawm uas Vajtswv yuav txiav txim rau txhua haivneeg hauv ntiajteb no lawm. Yog li ntawd, nej cia li txhos caug ntua pehawm tus Vajtswv uas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, tsim hiavtxwv thiab tej dej cag huv tibsi!”
8Muaj dua ib tug timtswv ceebtsheej uas yog tus ob ya raws thawj tug timtswv qab los. Thaum nws tseem tabtom ya nws hais tias, “Lub nroog Npanpiloos uas loj tshaj plaws twb vau lawm! Lub nroog ntawd yuam txhua haivneeg kom sawvdaws haus cov cawv txiv hmab qab qab uas piv txog lub nroog ntawd tej kev phem kev qias!”
9Tus timtswv ceebtsheej uas yog tus peb ya raws tus ob qab los. Thaum nws tseem tabtom ya, nws hais nrov nrov hais tias, “Cov neeg uas pe tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd, thiab muaj tus tsiaj ntawd lub cim nias rau ntawm nws hauvpliaj thiab ntawm nws txhais tes; 10lawv yuav tsum haus Vajtswv cov cawv txiv hmab uas yeej tsis muaj ib yam dabtsi tov li uas Vajtswv muab hliv rau hauv Vajtswv lub khob dej iab. Cov cawv txiv hmab ntawd piv txog qhov uas Vajtswv txiav txim rau lawv. Txhua tus uas haus yuav raug kev txomnyem hauv cov nplaim taws leejfaj tabmeeg cov timtswv ceebtsheej uas dawbhuv thiab tus menyuam Yaj. 11Cov pa taws uas tsimtxom lawv ntawd yuav ncho mus ibtxhis. Txhua tus uas pe tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd thiab muaj lub cim uas qhia tus tsiaj ntawd lub npe nias rau lawv lawm, yuav nyob tsau tsawv hauv txojkev tsimtxom tas hnub tas hmo mus ibtxhis li.”
12Yog li ntawd, Vajtswv haivneeg yuav tsum ua siab ntev, Vajtswv cov neeg yog cov uas coj raws li Vajtswv txoj kevcai thiab muab siab npuab Yexus.
13Thiab kuv hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj rau kuv hais tias, “Koj cia li sau hais li no: Txij no mus cov neeg uas ua Vajtswv tes haujlwm uas raug luag muab tua lawm, lawv yuav tau nyob kaj siab lug!”
 Vaj Ntsujplig txawm teb hais tias, “Yeej yog li ntawd tiag! Lawv yuav tso lawv tej haujlwm khwv khwv tseg, rau qhov lawv yeej yuav tau nqi zog rau tej haujlwm uas lawv tau ua los lawm.”

Sau Tej Qoobloo Hauv Ntiajteb

14Kuv ntsia dheev kuv txawm pom ib tauv huab dawb dawb; muaj ib tug zoo li neeg zaum saum tauv huab ntawd, nws ntoo ib lub kausmom kub, nws txhais tes tuav rawv ib rab liag ntse ntse. 15Ces txawm muaj ib tug timtswv ceebtsheej tawm hauv lub tuamtsev tuaj, nws hais nrov nrov rau tus uas zaum saum tauv huab dawb hais tias, “Koj cia li muab koj rab liag hlais tej qoobloo uas nyob hauv ntiajteb, rau qhov tej qoobloo ntawd twb siav tas thiab twb txog caij hlais lawm!” 16Ces tus uas zaum saum tauv huab txawm cev nws rab liag los hlais tej qoobloo uas nyob hauv ntiajteb no tas huv tibsi.
17Kuv pom dua ib tug timtswv ceebtsheej tawm hauv lub tuamtsev uas nyob saum ntuj tuaj, nws tuav rawv ib rab liag ntse ntse thiab.
18Thiab muaj dua ib tug timtswv ceebtsheej uas saib hluavtaws, nws tawm ntawm lub thaj tuaj. Nws hais nrov nrov rau tus timtswv uas tuav rab liag hais tias, “Koj cia li muab koj rab liag hlais tej tauv txiv hmab uas nyob hauv ntiajteb, rau qhov tej txiv hmab ntawd twb siav zoo hlais lawm!” 19Tus timtswv ntawd txawm cev nws rab liag los rau hauv ntiajteb thiab hlais hlo tej tauv txiv hmab pov rau hauv lub qhov tsuam txiv hmab uas piv txog Vajtswv txojkev rau txim. 20Luag muab tej txiv hmab tsuam rau hauv lub qhov tsuam txiv hmab uas nyob ntawm ntug nroog, txawm muaj ntshav tawm hauv lub qhov ntawd ntws mus deb li peb puas nees nkaum kilumev kev thiab siab txij nees nploojpus.