16

Tin-Hungh Nouz Zuiz Nyei Siec Norm Bunh

1Yie aengx haiz qiex mbui yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv cuotv daaih mbuox wuov deix siec dauh fin-mienh, “Mingh aqv. Zorqv Tin-Hungh nouz zuiz nyei siec norm bunh dorh mingh dox njiec baamh gen maah!” 2Da'yietv dauh fin-mienh ziouc mingh dox ninh nyei bunh njiec baamh gen. Nqaapv jienv hieh ga'naaiv nyei yienx caux zaangc jiex ninh nyei fangx wuov deix mienh ziouc butv doqc haic nyei faang, mun duqv kouv haic.
3Da'nyeic dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec koiv. Koiv nyei wuom ziouc benx nziaamv hnangv janx-daic nyei nziaamv nor. Yiem koiv maaih maengc nyei ga'naaiv yietc zungv daic nzengc mi'aqv.
4Da'faam dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec yietc zungv ndaaih caux wuom-zingv. Wuom ziouc benx nziaamv nzengc. 5Yie yaac haiz gunv wuom wuov dauh fin-mienh gorngv,
  “Cing-Nzengc nyei Tin-Hungh aah!
   Meih dongh zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem wuov dauh.
  Meih hnangv naaiv dunx sic se baengh fim nyei,
   6weic zuqc ninh mbuo zoux bun Tin-Hungh nyei baeqc fingx
   caux ⟨douc waac mienh⟩ nyei nziaamv liouc cuotv,
  meih yaac bun nziaamv ninh mbuo hopv,
   se winh duqv horpc ninh mbuo zoux nyei sic.
7Yie aengx haiz maaih qiex yiem ziec-dorngh heuc jienv gorngv, gorngv,
  ‘Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aah!
   Meih siemv zuiz meih sienv duqv zien nyei, baengh fim nyei.’+”
8Da'feix dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec mba'hnoi, bun mba'hnoi longc nyutc douz buov mienh. 9Mienh zuqc nyutc douz buov, ninh mbuo zioux Tin-Hungh nyei mbuox, dongh maaih lingc gunv naaiv deix zeqc naanc wuov dauh, mv baac ninh mbuo maiv kangv goiv hnyouv guangc zuiz ceng Tin-Hungh.
10Da'hmz dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec hieh ga'naaiv nyei weic. Hieh ga'naaiv nyei guoqv ziouc hmuangx nzengc. Baamh mienh ngaatc jienv mbietc weic zuqc ninh mbuo mun duqv kouv haic. 11Laaix ninh mbuo zuqc mun, zuqc butv faang, ninh mbuo zioux yiem tin-dorngh nyei Tin-Hungh, mv baac ninh mbuo maiv kangv goiv hnyouv guangc ninh mbuo zoux nyei orqv sic.
12Da'luoqc dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec Yu^fe^ditc Domh Ndaaih. Ndaaih ziouc nqaai mi'aqv, weic koi jauv bun dong bung maengx daaih nyei hungh diex yangh. 13Yie aengx buatc buo dauh hieh guaiv mienv hnangv gaengv nor, yiem jung-hungh nyei nzuih, caux hieh ga'naaiv nyei nzuih, caux wuov dauh ⟨jaav douc waac mienh⟩ nyei nzuih cuotv. 14Naaiv deix buo dauh se orqv haic nyei mienv yaac zoux duqv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. Ninh mbuo mingh lorz baamh gen nyei zuangx hungh, weic dorh ninh mbuo gapv zunv daaih zuov taux Nernh Jiex nyei Tin-Hungh nyei domh hnoi mborqv jaax.
15“Mangc maah! Yie oix hnangv janx-zaqc nor daaih. Haaix dauh ging jienv hnyouv yaac goux longx ninh nyei lui-houx, wuov dauh maaih orn-lorqc. Ninh maiv zuqc laengh gaengv nyei yangh jauv dorng zuangx zuqc nyaiv.”
16Wuov deix mienv ziouc dorh wuov deix hungh diex gapv zunv yiem norm dorngx. Naaiv norm dorngx Hipv^lu waac heuc ⟨Aa^laa^maa^getc^ndon.⟩
17Da'cietv dauh fin-mienh dox ninh nyei bunh njiec ndaamv-lungh, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz nyei weic, ziouc maaih qiex hlo nyei cuotv daaih gorngv, “Ziangx aav loh!” 18Gorngv liuz ziouc borngz mba'lingc njapc njapc nyei, maaih ziex nyungc qiex mbui, mba'ong mbui paengz-paengz nyei. Ndau yaac dongz duqv seix haic. Yiem Tin-Hungh zeix baamh mienh daaih taux ih zanc, maiv maaih yietc nzunc ndongc naaiv nzunc dongz duqv seix. 19Wuov norm domh zingh ziouc mbaaix benx buo gouv. Maanc guoqv nyei zingh yaac mbaang nzengc. Tin-Hungh jangx zuqc Mbaa^mbi^lon Domh Zingh ziouc bun zaanv diuv ninh hopv, se Tin-Hungh qiex jiez, nouz haic zuiz nyei diuv. 20Norm-norm koiv-nzou mouc dauh mouc mbiuic, norm-norm mbong ziang naaic maiv buatc nzengc mi'aqv. 21Aengx maaih domh borqc yiem wuov lungh ndortv njiec mborqv mienh. Norm-norm borqc maaih feix ziepc gilo hniev. Mienh ziouc zioux Tin-Hungh laaix domh borqc nyei zeqc naanc ba'laqc kouv cung mingh.