18

Lub nroog Npanpiloo pob taag

1Dhau ntawd kuv pum dua ib tug tubkhai ntuj nqeg sau ntuj lug, nwg muaj fwjchim luj heev. Nwg tug fwjchim ci ntsaa ab ua rua lub nplajteb kaaj quas lug. 2Nwg qw nrov nrov has tas,
  “Lub tuam nroog Npanpiloo pob taag,
   pob taag lawm lauj,
  ua lub chaw rua daab nyob hab ua chaw
   rua txhua tug plig qas vuab tsuab nkaum,
  hab ua chaw rua txhua yaam noog qas
   kws ntxwm ntxub nyob.
  3Vem ib tsoom tebchaws tau haus tej cawv txwv maab
  kws yog nwg txujkev ntshaw ua nkauj ua nraug,
   hab tej vaajntxwv huv nplajteb
   tau nrug nwg sws deev,
  hab tej tub laag tub luam huv nplajteb
   kuj nplua nuj tuaj ntawm qhov kws
   nwg swv phum laam qos ntsuav.”
4Hab kuv nov dua ib lub suab nrov sau ntuj tuaj has tas,
  “Kuv haiv tuabneeg,
   ca le tawm huv lub nroog hov lug,
  sub mej txhad tsw nrug nwg muaj txem
   hab tsw nrug nwg raug sub tawg sub ntshaa,
  5vem nwg lub txem muab tib ua ib pawg
   sab moog nto ntuj lawm
  hab Vaajtswv cim ntsoov lub nroog hov
   tej kev txhum.
  6Ca le ua rua lub nroog hov
   ib yaam le nwg tau ua rua lwm tug.
  Ca le ua pauj tej kws nwg tau ua lawd ob npaug.
   Huv lub khob kws nwg tov rua luas haus
   ca le tov ob npaug rua nwg.
  7Nwg qhuas nwg tug kheej
   hab swv phum laam qos ntsuav npaum le caag,
  ca le muab kev tswm txom hab kev quaj ntsuag
   rua nwg npaum le ntawd.
  Nwg xaav huv lub sab tas,
   ‘Kuv nyob tsawg ua puj vaaj,
  kuv tsw yog puj ntsuag,
   kuv yuav tsw ntswb kev quaj ntsuag le.’
  8Vem le nuav tej sub tawg sub ntshaa
   yuav ua tuab nub lug raug nwg,
  yog kev mob kis, kev quaj ntsuag
   hab kev tshaib nqhes
   hab yuav raug suavtawg hlawv,
  tsua qhov tug Tswv Vaajtswv
   kws txav txem rua nwg, luj kawg nkaus.
9“Thaus tej vaajntxwv huv nplajteb kws nrug lub nroog hov sws deev hab nrug nwg swv phum laam qos ntsuav, pum tej paa nchu kws kub hov puab yuav quaj hab quaj ntsuag. 10Puab yuav sawv deb deb vem ntshai qhov kws nwg raug tswm txom hab has tas,
  “ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
   Lub nroog kws luj kawg,
   lub nroog Npanpiloo kws muaj zug heev.
   Ib tsoo tee xwb koj raug txav txem lawm.’
11“Cov tub luam huv nplajteb kuj quaj hab quaj ntsuag nwg vem tsw muaj leejtwg yuav puab tej hov txhua chaw dua le lawm, 12yog tej nyaj tej kub tej qai zeb hlaws hab tej qai qwj muaj nqes, ntaub maag zoo zoo, ntaub yimlaaj ntaub tshwb kaab ntaub lab, txhua yaam ntoo tsw qaab, txhua yaam kws xuas kaug ntxhw, xuas ntoo muaj nqes, xuas tooj lab, hlau hab pob zeb mog ua, 13moov ntoo tuv, tej txum lom, moov tshuaj tsw qaab, roj tsw qaab, roj ntoos tsw qaab, cawv txwv maab, roj txwv aulib, moov mog zoo zoo hab tej mog, nyuj hab yaaj, neeg hab tsheb neeg, hab muag tuabneeg ua qhev.
14“Puab yuav has tas, ‘Tej kws koj lub sab ntshaw tub pluj taag ntawm koj lawm, hab txhua yaam nqaj qhauv zoo hab tej kws zoo nkauj ci quas nplaag tub pluj ntawm koj lawm, nrhav tsw tau dua le lawm.’ 15Cov tub laag luam kws muag tej nuav nplua nuj vem lub nroog nuav, yuav sawv deb deb vem ntshai qhov kws nwg raug tswm txom hab puab yuav quaj hab quaj ntsuag has tas.
  16“ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
   Lub nroog luj kawg kws naav ntaub maag zoo zoo,
   naav ntaub yimlaaj hab ntaub lab,
  hab coj nyaj coj kub coj tej qai zeb hlaws
   hab tej qai qwj muaj nqes,
  17tuab tsoo tee xwb
   tej cuab txhaj cuab taam nuav huvsw
   raug puam tsuaj taag.’
 “Cov tsaav nkoj hab cov kws caij nkoj hab cov tub zug huv nkoj hab txhua tug kws nrhav noj huv havtxwv txhua tug sawv deb deb,
18hab thaus puab pum tej paa nchu kws kub lub nroog hov puab quaj has tas, ‘Lub nroog twg zoo thooj le lub nroog luj nuav?’ 19hab puab tsuab moov aav w rua sau puab taubhau hab quaj hab quaj ntsuag qw has tas,
  “ ‘Txom nyem lauj! Txom nyem lauj!
   Lub tuam nroog luj kawg
   kws txhua tug muaj nkoj txwg dha huv havtxwv,
  txeev muaj txag ntawm lub nroog tej kev nplua nuj,
   tuab tsoo tee xwb nwg raug kev puam tsuaj taag huvsw.
  20Lub ntuj 'e hab cov xuv dawb hab cov tubkhai
   hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug 'e,
  ca le xyiv faab nyos lub nroog hov,
   vem Vaajtswv txav txem rua nwg pauj mej lawm.’ ”
21Tes muaj ib tug tubkhai ntuj kws muaj fwjchim luj txawm nqaa ib txhwb zeb zoo le txhwb txwv zeb nrum rua huv havtxwv hab has tas,
  “Lub tuam nroog Npanpiloo yuav raug swv zug
   muab nrum ib yaam le nuav ntaag
   hab yuav tsw rov pum dua le lawm,
  22hab yuav tsw nov lub suab ntaus nkauj nog ncaas
   suab hu nkauj suab tshuab raaj tshuab xyu
   rua huv koj dua le lawm,
  hab yuav tsw pum cov nam Kws
   txawj ua txhua yaam num
   huv koj dua le lawm,
  hab yuav tsw nov lub suab zum zeb
   huv koj dua le lawm.
  23Yuav tsw muaj tug duab teeb ci
   huv koj dua le lawm,
  hab yuav tsw nov lub suab
   nraug vauv nkauj nyaab dua le lawm.
  Koj cov tub luam puavleej
   yog tuabneeg luj huv lub nplajteb
  hab ib tsoom tebchaws
   raug koj tej khawv koob daag ntxag.
  24Hab luas pum cov xwbfwb cev Vaajtswv lug
   hab cov xuv dawb
  hab txhua tug kws raug tua huv lub nplajteb
   tej ntshaav nyob huv koj.”