18

Mbaa^mbi^lon Domh Zingh Mbaang

1Nqa'haav yie aengx buatc ganh dauh fin-mienh yiem tin-dorngh njiec daaih. Ninh maaih hatc maaz hlo haic. Ninh nyei njang-laangc yaac ziux baamh gen njang. 2Ninh longc qiex hlo nyei heuc jienv gorngv,
  “Mbaang mi'aqv! Mbaa^mbi^lon Domh Zingh mbaang mi'aqv loh!
  Ih zanc benx mienv yiem nyei dorngx,
   maaih nyungc-nyungc hieh guaiv mienv
   caux nyungc-nyungc laih hlopv haic, gamh nziev haic nyei norqc yiem.
  3Weic zuqc maanc guoqv hopv ninh nyei diuv,
   se ninh saeng hienx nqox nyei diuv-kuv.
  Baamh gen nyei zuangx hungh hienx ninh,
  lungh ndiev nyei saeng-eix mienh butv zoih,
   weic zuqc ninh hnyouv hanc longc nyei ga'naaiv maiv haih buangv eix.”
4Yie aengx haiz ganh maaih sing-qiex yiem wuov tin-dorngh gorngv,
  “Yie nyei mienh aah! Cuotv daaih maah!
   Cuotv naaic norm zingh daaih maah!
  Weic bun meih mbuo maiv caux ninh maaih buonc zoux zuiz,
   yaac weic bun meih mbuo maiv zuqc caux ninh zuqc zeqc naanc,
  5weic zuqc ninh nyei zuiz ndui jienv mbaengc gu'nguaaic tin-dorngh aqv.
   Tin-Hungh yaac jangx duqv naaiv norm zingh zoux nyei waaic sic.
  6Ninh hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo,
   meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun ninh.
   Ziux ninh zoux nyei zungv oix zuqc buih i gouv winh bun ninh.
  Ninh peux haaix nyungc diuv dox bun meih mbuo,
   meih mbuo oix zuqc longc ninh ganh nyei zaanv
    peux i gouv winh bun ninh hopv.
  7Ninh ceng ganh ndongc haaix hlo,
   yaac sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux nyei nyungc-nyungc,
    oix zuqc winh bun ninh siouc kouv yaac zuqc nzauh ndongc wuov camv.
  Weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv,
   ‘Yie zoux hungh maac zueiz jienv weic,
    yie maiv zeiz auv-guaav, yietc liuz maiv zuqc nzauh nyiemv.’
  8Weic naaiv, yietc hnoi hnangv
   ninh ziouc zuqc camv-nyungc zeqc naanc,
   butv domh wuon-baengc daic, zuqc nzauh zuqc nyiemv, zuqc ngorc hnaangx,
    yaac zuqc douz buov qui nzengc,
  weic zuqc Ziouv Tin-Hungh,
   dongh dingc ninh nyei zuiz wuov dauh, se henv haic.”
9“Baamh gen nyei zuangx hungh, dongh hienx jiex ninh yaac caux ninh hanc zoux waaic sic wuov deix hungh, buatc buov ninh wuov deix douz-sioux cuotv, ninh mbuo ziouc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. 10Naaiv deix hungh ziouc souv jienv go nyei mangc weic zuqc gengh! gamh nziex haic ninh siouc nyei kouv naanc. Ninh mbuo gorngv,
  “+‘Nzauh aqv! Za'gengh nzauh haic aqv!
   Wuonv haic nyei Domh Mbaa^mbi^lon Zingh aah!
    Yietc sih gen hnangv meih zuqc dingc zuiz aqv.’
11“Lungh ndiev nyei saeng-eix mienh ziouc nzauh haic, nyiemv naaiv norm zingh, weic zuqc yiem naaiv mingh maiv maaih haaix dauh maaiz ninh mbuo nyei huox. 12Ninh mbuo nyei huox se jiem, nyaanh, jaaix haic nyei la'bieiv, zien-zou, la'maah ndie-muonc, ndie-luoqc, fei-ndie, ndie-siqv-hongc, nyungc-nyungc ndiangx-ndaang, caux longc zaangz-nyaah, longc jaaix haic nyei ndiangx, longc dongh siqv, longc hlieqv, longc la'bieiv-mau zoux daaih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv. 13Maaih jiex-louh ndopv, laapc liuc, hung, ⟨mu^yorc,⟩⟨mu^yorc,⟩ a'ngunc diuv, ga'lanv youh, zoux njuov nyei mbuonv, mbiauh witv, ngongh, ba'gi yungh, maaz, maaz-cie, nouh gauv nouh beiz caux mienh.
14“Naaiv deix saeng-eix mienh oix gorngv mbuox wuov norm zingh, ‘Meih nyei hnyouv mauv longc nyei ga'naaiv yietc zungv jiex nzengc mi'aqv. Meih jaaix haic nyei jaa-dingh caux njang-laangc zitc nzengc mi'aqv, yietc liuz maiv haih duqv nzuonx aqv.’ 15Maaic naaiv deix huox nyei saeng-eix mienh, dongh kaux Mbaa^mbi^lon Zingh duqv butv zoih wuov deix, gamh nziex haic wuov norm zingh siouc nyei kouv naanc ziouc souv jienv go nyei. Ninh mbuo bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv 16yaac gorngv,
  “+‘Nzauh haic aqv. Za'gengh! nzauh haic naaiv norm domh zingh aqv.
  Zinh ndaangc ninh zuqv jienv la'maah ndie-muonc
   caux ndie-luoqc, ndie-siqv-hongc,
   yaac longc jiem, longc la'bieiv-jaaix caux zien-zou zorng.
  17Yietc sih gen hnangv, ninh nyei yietc zungv zinh zoih baaic nzengc mi'aqv.’
 “Zuangx nzangv-jien nzangv-nouh caux bieqc nzangv nyei mienh caux yietc zungv kaux koiv lorz nyanc nyei mienh, ziouc souv jienv go nyei mangc.
18Ninh mbuo buatc douz zieqc Mbaa^mbi^lon Zingh nyei douz-sioux faaux ziouc heuc jienv gorngv, ‘Maaih jiex haaix norm zingh ndongc naaiv norm domh zingh?’ 19Ninh mbuo ziouc nyau nie-mbung haaz ganh nyei m'nqorngv, bun cing ninh mbuo nzauh haic, ziouc nyiemv jienv gorngv,
  “+‘Nzauh haic aqv. Za'gengh! nzauh haic naaiv norm domh zingh aqv.
   Da'faanh maaih nzangv yangh koiv nyei mienh
   kaux naaiv norm zingh jaaix haic nyei huox butv zoih.
  Yietc sih gen hnangv, ninh benx ndau-huaang mi'aqv.
  20Tin-dorngh aah! Oix zuqc njien-youh aqv,
   weic zuqc wuov norm zingh zuqc mietc nzengc mi'aqv.
  Tin-Hungh nyei mienh caux ⟨gong-zoh⟩ caux douc waac mienh aah!
   Oix zuqc njien-youh aqv,
  weic zuqc Tin-Hungh dingc naaiv norm zingh nyei zuiz
   tengx meih mbuo jaauv win.’ ”
21Maaih dauh henv haic nyei fin-mienh ziouc bouh norm domh la'bieiv lomh domh morc zong njiec koiv, yaac gorngv,
  “Mbaa^mbi^lon Domh Zingh oix hnangv naaiv nor zuqc longc qaqv zong njiec.
   Yietc liuz maiv maaih haaix dauh aengx duqv buatc.
  22Mbaa^mbi^lon Zingh aah!
  Yangh naaiv jiex, yiem meih naaic gu'nyuoz
   maiv maaih haaix dauh duqv haiz patv daanh baah nyei qiex fai mienh baaux nzung,
    fai biomv hlauv-ndongh nux fai biomv nzatc.
  Yangh naaiv jiex yiem meih naaic
   yaac maiv maaih zaangc mienh zoux haaix nyungc gong.
    Yietc liuz yaac maiv haiz morc nyei qiex mbui.
  23Yangh naaiv jiex yiem meih gu'nyuoz
   yietc liuz yaac maiv maaih dang ziux njang,
  yaac maiv maaih siang-laangh siang-mbuangz nyei qiex mbui.
  Zinh ndaangc meih nyei saeng-eix mienh
   zoux baamh gen gauh hlo jiex nyei saeng-eix mienh.
   Meih yaac zoux faatv nduov maanc guoqv nyei mienh.
  24Mbaa^mbi^lon Zingh zuqc dingc zuiz
   weic zuqc yiem zingh gu'nyuoz buatc maaih nziaamv,
  se douc waac mienh,
   caux Tin-Hungh nyei mienh,
   caux yietc zungv yiem baamh gen zuqc daix daic
   wuov deix mienh nyei nziaamv.”