18

Tơlơi Răm Rai Plei Babilon

1Tơdơi kơ anŭn, kâo ƀuh sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng trŭn rai mơ̆ng adai adih. Ñu hơmâo tơlơi dưi prŏng prin laih anŭn tơlơi ang yang ñu ba̱ng rơđah abih bang lŏn tơnah yơh. 2Ñu pơhiăp kraih kơtang tui anai,
  “Glưh pơčah laih! Plei prŏng Babilon yom pơphan glưh pơčah laih yơh!
   Plei anŭn jing hĭ anih dŏ kơ ƀing yang sat
  laih anŭn jing hruh kơ djŏp mơta yang hơƀak drak,
   jing hruh kơ rĭm čim grĭ grañ hơƀak drak yơh.
  3Yuakơ abih bang ƀing lŏn čar hơmâo mơñum măt hĭ laih
   hăng ia tơpai tơlơi pyu pơde măt kơtang pô đah kơmơi rĭh răm anŭn yơh.
  Ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah hơmâo ngă pyu pơde laih hăng pô đah kơmơi anŭn,
   laih anŭn ƀing sĭ mơnia ƀơi lŏn tơnah jing hĭ pơdrŏng yua mơ̆ng tơlơi kluh amoaih đah kơmơi anŭn yơh.”
4Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ hiăp pơkŏn dơ̆ng mơ̆ng adai adih pơhiăp tui anai,
  “Ơ ƀing ană plei kâo hơi, tơbiă đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng ñu,
   kiăng kơ ƀing gih ƀu či pơpha hrŏm amăng hơdôm tơlơi soh ñu,
   kiăng kơ ƀing gih ƀu či tŭ mă tơlơi kli̱n khe̱ng ñu hơget ôh.
  5Yuakơ hơdôm tơlơi soh ñu lu biă mă tơl truh pơ adai adih yơh,
   laih anŭn Ơi Adai hơmâo hơdơr laih kơ khul tơlơi sat ƀai ñu.
  6Ngă glaĭ bĕ kơ ñu kar hăng ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gih.
   Pơglaĭ bĕ kơ ñu dua wơ̆t lu hloh yuakơ tơlơi bruă ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gih.
   Brơi bĕ kơ ñu mơñum ia tơpai dua wơ̆t kơtang hloh mơ̆ng kơčŏk ñu pô, jing tơlơi hil ƀrŭk Ơi Adai.
  7Brơi bĕ kơ ñu tơlơi pơtơnap kơtang hăng tơlơi ruă rơngot
   jing kar hăng tơlơi ang yang mơak mơai ñu ngă kơ ñu pô yơh.
  Ñu pơư pơang amăng pran jua ñu tui anai,
   ‘Kâo dŏ be̱r kar hăng hơbia pơtao laih anŭn kâo ƀu djơ̆ đah kơmơi kơmai ôh,
   laih anŭn kâo ƀu či kơŭ kơuăn ôh.’
  8Hơnŭn yơh, kơnơ̆ng amăng sa hrơi đôč hơdôm tơlơi kli̱n khe̱ng ñu anai či mă pơđuaĭ hĭ ñu:
   Tơlơi djai brŭ, tơlơi rơngot hơning laih anŭn tơlơi ư̆ rơpa.
  Apui yơh či ƀơ̆ng hĭ ñu
   yuakơ Khua Yang Ơi Adai, jing Pô dưi kơtang biă mă yơh phat kơđi kơ ñu.
9“Tơdang ƀing pơtao lŏn tơnah, jing ƀing ngă pyu pơde hrŏm hăng ñu laih anŭn pơpha hrŏm tơlơi mơak mơai ñu, ƀuh asăp apui mơ̆ng tơlơi apui ƀơ̆ng ñu, ƀing gơñu či čŏk hia hăng kơŭ kơuăn yơh yuakơ ñu. 10Ƀing gơñu huĭ bra̱l kơ tơlơi ñu tŭ tơnap anŭn laih anŭn či dŏ mơ̆ng ataih hăng čŏk tui anai:
  “ ‘Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh, Ơ plei yom pơphan hơi!
   Ơ plei Babilon hơi, jing plei dưi mơyang ăh!
  Kơnơ̆ng amăng sa rơwang mông đôč tơlơi răm rai hơmâo truh laih!’
11“Ƀing sĭ mơnia ƀơi lŏn tơnah či čŏk hia laih anŭn kơŭ kơuăn kơ ñu yơh, yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô či blơi mă dram gơnam gơñu dơ̆ng tah. 12Anŭn jing gơnam mah, amrăk, khul boh pơtâo yom hăng añŭ plĕr, sum ao blâo ƀlĭ hăng ia mơla̱ng, ia amrăk hăng ia mriah. Hơdôm gơnam kơyâo sitron yom hiam, khul gơnam djŏp mơta pơkra hăng bla, kơyâo yom pơkŏn, ko̱ng, pơsơi laih anŭn hăng pơtâo ƀĭr yom. 13Dram gơnam anŭn jing hơmok kơyâo sinamon, gơnam hăng, gơnam ƀâo mơngưi, ia jrao phĭ̱ laih anŭn kơtăk kơyâo ƀâo mơngưi, ia tơpai laih anŭn rơmuă ôliwơ, tơpŭng hiam laih anŭn pơdai kơtor, khul rơmô laih anŭn triu bơbe, khul aseh laih anŭn rơdêh rơmok, ƀing hlŭn laih anŭn jua bơngăt mơnuih mơnam yơh.
14“Ƀing sĭ mơnia anŭn či laĭ tui anai, ‘Boh čroh tŭ yua ih khăp kiăng jing rơngiă hĭ mơ̆ng ih. Abih bang tơlơi pơdrŏng săh ih hăng tơlơi ang yang ih hơmâo rơngiă hĭ thĕng laih yơh, ƀu či hơmâo glaĭ hơdôm tơlơi anŭn dơ̆ng tah!’ 15Ƀing sĭ mơnia, jing ƀing sĭ hơdôm gơnam anŭn hăng hơmâo tŭ mă kơmlai pơdrŏng săh gơñu mơ̆ng plei anŭn, či dŏ mơ̆ng ataih, huĭ bra̱l kơ tơlơi plei anŭn tŭ glưh pơčah. Ƀing gơñu či čŏk hia 16laih anŭn pơkrao kraih tui anai,
  “ ‘Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh, Ơ plei yom pơphan hơi,
   jing plei buh sum ao blâo ƀlĭ, ia mơla̱ng hăng mriah huč,
   laih anŭn buh hơô ao ngă hăng mah, khul pơtâo yom laih anŭn hăng khul añŭ plĕr!
  17Kơnơ̆ng amăng sa rơwang mông đôč yơh gơnam pơdrŏng săh yom pơphan ñu či glưh pơčah răm rai hĭ yơh!’
 “Rĭm ƀing khua pơgăt sŏng prŏng laih anŭn abih bang ƀing đĭ sŏng prŏng, ƀing pơgăt sŏng wơ̆t hăng abih bang ƀing mơnuih hơdip yua mơ̆ng jơlan rơsĭ, či dŏ dơ̆ng mơ̆ng ataih.
18Tơdang ƀing gơñu ƀuh asăp apui mơ̆ng tơlơi apui ƀơ̆ng ñu, ƀing gơñu či pơhiăp kraih tui anai yơh, ‘Ƀu hơmâo plei pă ôh jing kar hăng plei yom pơphan anŭn?’ 19Ƀing gơñu či pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ gơñu laih anŭn čŏk hia pia kơŭ tui anai:
  “ ‘Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh, Ơ plei yom pơphan hơi!
   Plei anŭn jing anih kơ abih bang ƀing hơmâo sŏng dŏ ƀơi ia rơsĭ
   jing hĭ pơdrŏng săh yua mơ̆ng gơnam mŭk dram ñu!
   Kơnơ̆ng amăng sa rơwang mông đôč ñu hơmâo tŭ glưh pơčah răm rai laih yơh!
  20Mơak bĕ yuakơ Ơi Adai pơrai hĭ laih ñu!
   Mơak bĕ, Ơ ƀing đaŏ, ƀing ding kơna pơjao laih anŭn ƀing pô pơala!
  Ơi Adai hơmâo phat kơđi laih ñu yuakơ tơlơi ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gih!’ ”
21Giŏng anŭn, sa čô ling jang dưi kơtang mă đĭ sa boh pơtâo kuă prŏng laih anŭn glŏm pơtâo anŭn amăng ia rơsĭ hăng laĭ tui anai,
  “Anŭn yơh jing hơdră hiư̆m Ơi Adai či glŏm trŭn kơtang plei prŏng Babilon yom pơphan anŭn,
   laih anŭn arăng ƀu či hơduah ƀuh plei anŭn dơ̆ng tah.
  22Dơnai ayŭ ƀing pĕ go̱ng trưng laih anŭn ƀing nai ayŭ, ƀing ayŭp đing klơt hăng tơdiăp
   arăng ƀu či hơmư̆ dơ̆ng tah amăng plei anŭn.
  Ƀing mă bruă sĭ mơnia
   arăng ƀu či hơduah ƀuh dơ̆ng tah amăng plei anŭn.
  Dơnai boh pơtâo kuă
   arăng kŏn či hơmư̆ amăng plei anŭn dơ̆ng lơi.
  23Tơlơi bơngač apui kơđen ƀu či pơčrang amăng ih dơ̆ng tah.
   Dơnai pô met han hăng neh hơđŭ
   arăng ƀu či hơmư̆ amăng ih dơ̆ng tah.
  Ƀing sĭ mơnia jing ƀing mơnuih yom pơphan amăng lŏn tơnah.
   Yua mơ̆ng tơlơi pơhưč pơsêh ih yơh abih bang ƀing lŏn čar nao jrôk hĭ jơlan.
  24Arăng hơduah ƀuh amăng plei Babilon drah ƀing pô pơala, drah ƀing đaŏ kơnang kơ Ơi Adai tuh,
   laih anŭn abih bang ƀing mơnuih tŭ arăng pơdjai ƀơi lŏn tơnah.”