19

1Dhau ntawd kuv nov ib lub suab nrov yaam le ib paab tuabneeg coob coob lub suab nrov sau ntuj has tas,
  “Haleluya, txujkev dim hab koob meej
   hab tug fwjchim luj yog peb tug Vaajtswv le,
  2vem qhov kws nwg txav txem
   muaj tseeb hab ncaaj nceeg.
  Nwg txav txem rua tug nam puj muag cev luj
   kws ua qas puag tsuas lub nplajteb
   ntawm qhov kws nwg deev luas,
  hab nwg pauj taub nwg cov tub qhe tej ntshaav
   rua tug puj hov.”
3Puab qw nrov dua ib zag has tas,
  “Haleluya. Lub nroog tej paa nchu
   moog ib txhws tsw kawg.”
4Hab neeg nkaum plaub tug kev txwj quas laug hab plaub tug tsaj caj sa txawm khwb nkaus pe hawm Vaajtswv kws nyob tsawg sau lub zwm txwv has tas,
   “Amee, Haleluya.”
5Hab muaj ib lub suab tawm huv lub zwm txwv tuaj has tas,
  “Vaajtswv txhua tug tub qhe kws paub ntshai nwg,
   tsw has tug hlub tug yau,
   ca le qhuas peb tug Vaajtswv.”
6Hab kuv nov ib lub suab yaam le ib paab tuabneeg coob coob lub suab nrov yaam le dej hlub ntsawj nrov sau ntuj hab yaam le xub nroo nrov heev qw has tas,
  “Haleluya, vem tug Tswv kws yog
   peb tug Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus
   ua vaajntxwv kaav lawm.
  7Peb ca le zoo sab hab xyiv faab
   hab qhuas nwg,
   vem tug Mivnyuas Yaaj lub rooj tshoob
   lug txug lawm
  hab nwg tug nkauj nyaab
   tub npaaj txhwj lawm.
  8Tub pub tug nkauj nyaab naav
   taub maag zoo zoo ci quas nplaag dawb huv.”
Tej ntaub maag zoo hov yog cov xuv dawb tej num ncaaj nceeg.
9Hab tug tubkhai ntuj has rua kuv tas, “Ca le sau has tas, ‘Cov kws raug hu tuaj koom tug Mivnyuas Yaaj lub rooj tshoob tau nyob kaaj sab lug.’ ” Hab nwg has rua kuv tas, “Tej nuav yog Vaajtswv tej lug tseeb.” 10Tes kuv txawm khwb nkaus rua ntawm nwg kwtaw yuav pe hawm nwg, tassws nwg has rua kuv tas, “Tsw xob ua le kod. Kuv yog ib tug tub qhe ib yaam le koj hab koj cov kwvtij kws tuav rawv Yexu tej lug timkhawv xwb. Ca le pe hawm Vaajtswv xwb. Tsua qhov Yexu tej lug timkhawv yog lub tseem ntsab huv cov xwbfwb cev lug tej lug.”

Tug caij neeg dawb

11Kuv pum rooj ntug ceeb tsheej qheb na cav muaj ib tug neeg dawb. Tug kws caij tug neeg hov lub npe hu ua Ncaaj hab Tseeb hab nwg txav txem hab ua rog ncaaj nceeg. 12Nwg lub qhov muag zoo ib yaam le nplaim tawg, hab sau nwg taubhau muaj ntau lub mom kub, hab muaj ib lub npe sau rua ntawm nwg lub cev kws tsw muaj leejtwg paub tsuas yog nwg paub xwb. 13Nwg naav lub tsho kws muab raus ntshaav lawm, hab nwg lub npe hu ua Vaajtswv Txujlug. 14Hab cov tub rog sau ntuj suavdawg naav ntaub maag zoo dawb paug dawb huv caij neeg dawb lawv nwg qaab moog. 15Muaj ib raab ntaaj ntse tawm huv nwg qhov ncauj lug kws nwg yuav swv ntaus ib tsoom tebchaws hab nwg yuav xuas qws hlau kaav puab. Nwg yuav tsuj lub rhawv tsuam txwv maab kws yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus txujkev npau tawg heev. 16Muaj ib lub npe sau rua ntawm nwg lub tsho hab ntawm nwg ncej qaab has tas “Ib tsoom vaajntxwv tug Vaajntxwv hab cov kws muaj fwjchim tug Tswv.”
17Hab kuv pum ib tug tubkhai ntuj sawv huv lub nub, nwg qw nrov rua tej naag noog huvsw kws yaa sau nruab ntug has tas, “Ca le lug, ca le tuaj txoos ua ke rua huv Vaajtswv rooj noj haus luj kawg, 18es yuav noj tej vaajntxwv hab cov thawj tub rog hab cov kws muaj zug le nqaj hab noj tej neeg hab cov kws caij neeg hab ib tsoom tuabneeg tsw has cov kws nyob ywj pheej cov kws ua qhev cov hlub cov yau suavdawg le nqaj.”
19Hab kuv pum tug tsaj hab tej vaajntxwv huv nplajteb hab puab cov tub rog tuaj txoos ua ke yuav ua rog rua tug kws caij neeg hab nwg cov tub rog. 20Tassws tug tsaj hov raug muab nteg nrug tug cuav xwbfwb kws ua tej txujci taab meeg tug tsaj hab swv tej txujci hov daag ntxag cov kws nas tug tsaj lub hom thawj hab cov kws pe hawm tug txoov daab tsaj. Ob tug nuav raug muab nrum rua huv ntuj tawg lawj faaj kws cig hlub. 21Raab ntaaj kws tawm huv tug kws caij neeg lub qhov ncauj lug muab cov kws tseed tshuav nyob tua hab tej naag noog huvsw kuj noj puab cev nqaj tsau npo.