19

Bơni Hơơč Kơ Yahweh

1Tơdơi kơ anŭn, kâo hơmư̆ kar hăng dơnai ƀing mơnuih lu pơgrao kraih amăng adai adih tui anai,
  “Bơni hơơč kơ Yahweh!
   Tơlơi pơklaih, tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi dưi mơyang lŏm kơ Ơi Adai ta yơh,
  2yuakơ tơlơi sĭt hăng tơlơi tơpă yơh jing tơlơi Ñu phat kơđi.
   Ñu hơmâo klă̱ kơđi laih kơ pô rĭh răm,
   jing pô pơgrĭ hĭ laih lŏn tơnah anai hăng hơdôm tơlơi pyu pơde ñu.
  Ơi Adai hơmâo rŭ nua laih ƀơi ñu yuakơ ñu pơdjai hĭ laih ƀing ding kơna Ơi Adai.”
3Laih anŭn ƀing gơñu pơhiăp kraih tui anai,
  “Bơni hơơč kơ Yahweh!
   Asăp apui ƀơ̆ng mơ̆ng plei prŏng anŭn ayŭh đĭ nanao hlŏng lar yơh.”
4Duapluh-pă̱ čô kŏng tha laih anŭn pă̱ čô djuai hơdip bon hăng kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai, jing Pô dŏ be̱r ƀơi grê pơtao. Ƀing gơñu pơhiăp kraih tui anai,
  “Amen! Bơni hơơč kơ Yahweh!”
5Giŏng anŭn, hơmâo dơnai hiăp mơ̆ng grê pơtao pơhiăp tui anai,
  “Bơni hơơč kơ Ơi Adai ta,
   Ơ abih bang ƀing ding kơna Ñu hơi,
  ƀing gih yơh jing ƀing huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   jing ƀing yom pơphan wơ̆t hăng ƀing ƀu yom pơphan!”
6Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ dơnai kar hăng dơnai ƀing mơnuih lu, jing kar hăng khul ia pơčroh pơgrao kơtang laih anŭn kar hăng dơnai grŏm đăh kơtang yơh, tui anai,
  “Bơni hơơč kơ Yahweh!
   Yuakơ Khua Yang Ơi Adai Dưi Kơtang ta git gai wai lăng.
  7Brơi kơ ƀing ta hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai bĕ
   laih anŭn pơư pơang bĕ kơ Ñu!
  Yuakơ tơlơi pơkol Ană Triu hơmâo truh laih,
   laih anŭn neh hơđŭ Ñu hơmâo prap pre laih gơ̆ pô.
  8Arăng pha brơi kơ gơ̆ buh hơô
   ao blâo ƀlĭ, bơngač hăng rơgoh yơh.”
Ao anŭn pơhơmutu kơ hơdôm tơlơi bruă tơpă hơnơ̆ng ƀing đaŏ kơ Ơi Adai yơh.
9Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn pơđar kơ kâo tui anai, “Čih bĕ tơlơi anai: Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô tŭ Ơi Adai jak iâu pơ tơlơi ƀơ̆ng huă pơkol Ană Triu!” Pô ling jang anŭn laĭ dơ̆ng tui anai, “Anŭn jing hơdôm boh hiăp sĭt Ơi Adai yơh.”
10Ƀơi mông anŭn, kâo rơbuh bon kơkuh pơpŭ ƀơi tơkai ñu, samơ̆ ñu khă hĭ kâo tui anai, “Anăm ngă tui anŭn ôh! Kâo ăt jing sa čô amăng ƀing ding kơna mă bruă hrŏm hăng ih wơ̆t hăng ƀing ayŏng adơi ih, jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan kơ Yang Yêsu. Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai! Yuakơ tơlơi gơ̆ng jơlan Yang Yêsu jing yang bơngăt kơ tơlơi laĭ lui hlâo yơh.”

Pô Đĭ Ƀơi Aseh Kô̱̆

11Giŏng anŭn, kâo ƀuh adai pŏk laih anŭn ƀơi anăp kâo hơmâo sa drơi aseh kô̱̆. Pô đĭ aseh anŭn anăn ñu Pô Tŏng Ten laih anŭn Sĭt. Hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh Ñu phat kơđi laih anŭn pơblah. 12Mơta Ñu jing kar hăng jơlah apui hlia laih anŭn akŏ Ñu đua lu đoăn pơtao yơh. Ñu hơmâo sa boh anăn čih ƀơi Ñu, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi thâo ôh, kơnơ̆ng hơjăn Ñu pô đôč yơh thâo. 13Ñu buh ao phyung añrŭ amăng drah laih anŭn anăn Ñu jing Boh Hiăp Ơi Adai yơh. 14Ƀing ling tơhan adai đuaĭ tui Ñu laih anŭn ƀing gơñu đĭ aseh kô̱̆ hăng buh hơô sum ao blâo ƀlĭ, kô̱̆ hăng rơgoh yơh. 15Sa ƀĕ đao tơma biă mă tơbiă mơ̆ng amăng bah Ñu, jing đao Ñu pơrai hĭ ƀing lŏn čar. Ñu či git gai ƀing gơñu hăng sa ƀĕ gai hơnuăt pơtao pơsơi yơh. Ñu či juă djet ia tơpai amăng anih juă dje̱t kơ tơlơi Ơi Adai Dưi Kơtang hil ƀrŭk biă mă yơh. 16Ƀơi ao phyung Ñu laih anŭn ƀơi pha Ñu, Ñu hơmâo anăn arăng čih tui anai,

17Giŏng anŭn, kâo ƀuh sa čô ling jang dŏ dơ̆ng amăng yang hrơi, jing pô ur kraih kơ abih bang khul čim brĭm pŏr amăng adai tui anai, “Rai bĕ pơƀut hrŏm hơbĭt bĕ kơ tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng Ơi Adai pha brơi, 18kiăng kơ ƀing gih dưi ƀơ̆ng kơđeh asar ƀing pơtao, ƀing khua tơhan prŏng, ƀing ling tơhan khĭn kơtang, añăm khul aseh laih anŭn kơđeh asar ƀing mơnuih đĭ aseh anŭn, kơđeh asar abih bang ƀing ană plei, jing ƀing rơngai ƀôdah ƀing hlŭn, ƀing ƀu yom pơphan hăng ƀing yom pơphan.”
19Giŏng anŭn, kâo ƀuh hlô, ƀing pơtao lŏn tơnah wơ̆t hăng ƀing ling tơhan gơñu pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pô đĭ ƀơi aseh hrŏm hăng ƀing ling tơhan Ñu. 20Samơ̆ hlô anŭn tŭ arăng mă hĭ hrŏm hăng pô pơala ƀlŏr jing pô hơmâo ngă laih hơdôm gru kơnăl mơsêh mơyang pơala brơi kơ hlô anŭn. Hăng hơdôm gru kơnăl anŭn yơh ñu hơmâo plư laih ƀing mơnuih hơmâo tŭ mă laih gru hlô anŭn hăng kơkuh pơpŭ kơ rup trah hlô anŭn. Abih dua gơñu arăng glŏm trŭn hơdip amăng dơnao apui kơsum hlak jă̱ kơtang. 21Ƀing ling tơhan dŏ glaĭ gơñu tŭ arăng pơdjai hĭ yua mơ̆ng đao gưm tơbiă rai mơ̆ng amăng bah Pô đĭ aseh, laih anŭn khul čim brĭm pơrơñŭk gơñu pô ƀơi hơdôm atâo gơñu yơh.