21

Siang-Lungh Siang-Ndau

1Yie aengx buatc siang-lungh siang-ndau weic zuqc loz-lungh loz-ndau jiex nzengc mi'aqv. Koiv yaac maiv maaih aqv. 2Yie yaac buatc wuov norm Cing-Nzengc Zingh, dongh siang-Ye^lu^saa^lem Zingh, yiem tin-dorngh, Tin-Hungh wuov, njiec daaih. Wuov norm zingh liuc leiz ziangx hnangv siang-mbuangz zorng ziangx nzueic nyei weic siang-laangh nor. 3Yie aengx haiz qiex hlo nyei yiem hungh weic daaih gorngv, “Ih zanc Tin-Hungh yiem nyei dorngx se yiem baamh mienh mbu'ndongx. Ninh oix caux ninh mbuo yiem. Ninh mbuo ziouc zoux ninh nyei baeqc fingx. Tin-Hungh ganh oix caux ninh mbuo yiem yaac zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 4Ninh oix sortv ninh mbuo nyei m'zing diemv-diemv wuom-mueic. Yangh naaiv jiex maiv maaih haaix dauh daic, maiv maaih haaix dauh nzauh, maiv maaih haaix dauh nyiemv, yaac maiv maaih haaix dauh mun, weic zuqc loz nyei yietc zungv jiex nzengc.”
5Zueiz jienv hungh weic wuov dauh gorngv, “Mangc maah! Ih zanc yie zoux bun nyungc-nyungc siang nzengc.” Ninh yaac gorngv mbuox yie, “Naaiv meih oix zuqc fiev jienv oc. Weic zuqc naaiv deix waac zien nyei, kaux duqv wuonv nyei.”
6Ninh aengx mbuox yie, “Zoux ziangx aqv! Yie zoux ⟨An^faa⟩ yaac zoux ⟨An^faa⟩ zoux Gorn yaac zoux Setv Mueiz wuov dauh. Haaix dauh jaang nqaatv, yie oix baeqc baeqc bun yungz maengc nyei wuom-zingv nyei wuom ninh hopv. 7Haaix dauh duqv hingh ziouc duqv naaiv deix benx ninh nzipc nyei buonc. Yie yaac oix zoux ninh nyei Tin-Hungh, ninh yaac oix zoux yie nyei dorn. 8Mv baac daamv faix wuov deix, maiv sienx nyei wuov deix, zoux gamh nziev nyei sic, daix mienh, nziaauc sieqv nziaaux dorn, zoux faatv, baaix miuc-fangx caux yietc zungv gorngv-baeqc nyei mienh, ninh mbuo nyei buonc se yiem zieqc jienv hungh nyei douz-koiv gu'nyuoz. Naaiv se zuqc daic nyei da'nyeic nzunc.”

Siang-Ye^lu^saa^lem Zingh

9Dongh bouh jienv siec norm bunh dapv buangv nqa'haav laai nyei siec nyungc zeqc naanc wuov deix siec dauh fin-mienh, maaih dauh daaih mbuox yie, “Daaih maah! Yie oix bun meih mangc siang-mbuangz, se Ba'gi Yungh Dorn nyei auv wuov dauh.” 10Singx Lingh ziouc gunv jienv yie, fin-mienh dorh yie mingh taux norm hlo haic, hlang haic nyei mbong, bun yie mangc wuov norm Cing-Nzengc Zingh, Ye^lu^saa^lem, dongh yiem tin-dorngh, Tin-Hungh wuov, njiec daaih. 11Naaiv norm zingh maaih Tin-Hungh nyei njang-laangc buangv nzengc, aengv cuotv njeiv-njeiv nyei, hnangv norm jaaix haic nyei la'bieiv, setv maeng-luoqc yaac hnangv gingx-zaanv nor nzang nyei. 12Zingh nyei zingh laatc hlo haic, hlang haic, yaac maaih ziepc nyeic dauh laatc gaengh. Aengx maaih ziepc nyeic dauh fin-mienh zuov jienv laatc gaengh. Ziepc nyeic fingx I^saa^laa^en Mienh nyei mbuox yaac fiev jienv wuov gaengh. 13Biei bung zingh yietc bung maaih buo dauh laatc gaengh, dong bung maaih buo dauh, naamh bung maaih buo dauh, baqv bung maaih buo dauh, fai bung maaih buo dauh. 14Zingh laatc bangc ziepc nyeic kuaaiv la'bieiv zoux gorn-ndoqv ceix jiez, yaac maaih Ba'gi Yungh Dorn nyei ziepc nyeic dauh ⟨gong-zoh⟩ nyei mbuox fiev jienv wuov deix la'bieiv.
15Caux yie gorngv waac wuov dauh fin-mienh nanv jienv jiem-biaav-ndorqc oix ndorqc naaiv norm zingh, yaac ndorqc zingh gaengh caux zingh laatc. 16Zingh nyei biei bung fih njietv fih ndaau. Fin-mienh longc ninh nyei biaav-ndorqc ndorqc zingh. Yietc zungv maaih i cin feix baeqv gilo ndaauv, jangv, hlang fih njietv nyei. 17Fin-mienh yaac ndorqc zingh laatc, maaih yietc baeqv feix ziepc feix ndorqc hlang. Naaiv se ei baamh mienh nyei ciqv-cunx, dongh naaiv dauh fin-mienh longc nyei ciqv-cunx. 18Zingh laatc longc maeng-gox nyei la'bieiv-jaaix zoux daaih. Zingh gu'nyuoz longc zien jiem zoux daaih hnangv gingx nor nzang nyei. 19Zingh nyei gorn-ndoqv wuov deix la'bieiv longc nyungc-nyungc la'bieiv-jaaix zorng. Da'yietv norm gorn-ndoqv nyei la'bieiv se maeng-gox nyei la'bieiv-jaaix. Da'nyeic norm se mbanv mbuov, nzang nyei, da'faam norm se baeqc jieqv, ben nyei, da'feix norm se ndiemh maeng, nzang nyei, 20da'hmz norm jieqv-baeqc, ben nyei, da'luoqc norm yangh siqv nyei, da'cietv norm se maeng-mbiaan, da'betv norm maeng-mbuov, da'juov norm yangh ungv, da'ziepc norm maeng-lunx, ziepc yietv wuov norm se mbuov-maeng, ziepc nyeic wuov norm luoqc, nzang nyei la'bieiv-jaaix. 21Ziepc nyeic dauh laatc gaengh longc ziepc nyeic norm jaaix nyei la'bieiv-zou, yietc norm zien-zou zoux yietc dauh gaengh. Zingh gu'nyuoz nyei jauv se zien jiem, hnangv gingx nor nzang.
22Yie maiv buatc zingh gu'nyuoz maaih zaangc Tin-Hungh nyei biauv, weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh caux wuov dauh Ba'gi Yungh Dorn zoux naaiv norm zingh nyei singx dinc. 23Zingh maiv qiemx zuqc mba'hnoi caux hlaax ziux njang, weic zuqc Tin-Hungh nyei njang-laangc ziux njang, Ba'gi Yungh Dorn yaac zoux zingh nyei dang. 24Maanc guoqv nyei mienh oix bangc naaiv norm zingh nyei njang yangh jauv. Lungh ndiev maanc hungh yaac oix dorh ninh mbuo maaih nyei njang-laangc bieqc zingh. 25Zingh gaengh ziangh hnoi koi nqoi, yietc liuz maiv guon, weic zuqc yiem wuov maiv maaih lungh muonz zanc. 26Maanc guoqv nyei mienh oix dorh ninh mbuo nyei njang-laangc caux mengh hoc bieqc naaiv norm zingh. 27Mv baac haaix nyungc maiv cing-nzengc, fai haaix dauh zoux laih hlopv fai gamh nziev nyei sic, fai gorngv-baeqc nduov mienh nyei sic, zungv maiv duqv bieqc wuov norm zingh. Kungx maaih mbuox fiev jienv Ba'gi Yungh Dorn nyei ziangh maengc daan wuov deix duqv bieqc hnangv.