22

1Tus timtswv ceebtsheej uas qhia tus dej cawm siav uas ci pom kev tshab plaws li daim iav rau kuv. Tus dej ntawd ntws saum Vajtswv thiab tus menyuam Yaj lub zwmtxwv los, 2thiab ntws taug txojkev hauv plawv nroog. Ob sab ntug Dej puavleej muaj tsob txiv ntoo cawm txojsia uas ib xyoos twg txi kaum ob phaum txiv, ib hlis twg txi ib phaum. Tsob ntoo ntawd tej nplooj yog hauv tshuaj kuab muaj tsuas uas kho tau txhua haivneeg. 3Yeej tsis muaj tej uas Vajtswv foom tsis zoo rau lawm nyob hauv lub nroog ntawd hlo li.
 Vajtswv thiab tus menyuam Yaj lub zwmtxwv yuav nyob hauv lub nroog ntawd, thiab nws cov tubtxib yuav pehawm nws.
4Lawv yuav pom nws lub ntsejmuag, thiab nws yuav sau nws lub npe rau ntawm lawv hauvpliaj. 5Yuav tsis muaj hmo ntuj li lawm, lawv yuav tsis taws teeb thiab tsis tas yuav muaj tshav ntuj, rau qhov tus Tswv uas yog Vajtswv yuav ci rau lawv pom kev, thiab lawv yuav ua vajntxwv kav lub nroog ntawd mus ibtxhis li.

Yexus Yuav Rov Qab Los

6Tom qab ntawd tus timtswv hais rau kuv hais tias, “Tej lus no yog lus tseeb uas tso siab tau. Thiab tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas muab nws tus Ntsujplig rau cov cev Vajtswv lus tau txib nws cov timtswv los qhia tej uas yuav muaj los sai sai yav tom ntej rau nws cov tubtxib paub.”
7Yexus hais tias, “Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus! Kuv twb yuav los sai sai no! Tus uas ua raws li tej lus uas sau rau hauv phau ntawv no yog tus uas tau nyob kaj siab lug!”
8Kuv yog Yauhas, kuv tau hnov thiab kuv tau pom txhua tsav yam no. Thaum kuv hnov thiab kuv pom tas lawm, kuv txawm txhos caug ntua ntawm tus timtswv ceebtsheej uas qhia txhua yam rau kuv txhais kotaw thiab yuav pe nws. 9Tiamsis tus timtswv ntawd hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob pe kuv! Kuv yog ib tug tubtxib ib yam li koj thiab ib yam li koj cov kwvtij uas ua cov cev Vajtswv lus, thiab ib yam li txhua tus uas ua raws li tej lus uas sau rau hauv phau ntawv no xwb. Koj cia li pehawm Vajtswv xwb!” 10Thiab tus timtswv hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob muab tej uas Vajtswv qhia rau hauv phau ntawv no npog cia, rau qhov twb yuav txog lub sijhawm uas muaj tej ntawd. 11Tus uas ua phem yeej yuav ua phem mus li, tus uas ua qias yuav ua qias mus li; tus uas ua zoo yeej yuav ua zoo mus li, thiab tus uas dawbhuv yeej yuav dawbhuv mus li.”
12Yexus hais tias, “Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus! Kuv twb yuav los sai sai no! Kuv yuav coj kuv tej nqi zog los, kuv yuav muab rau nej txhua tus raws li tes haujlwm uas nej tau ua los lawm. 13Kuv yog Alafas thiab Aumenkas, kuv yog lub hauvpaus thiab yog lub ntsis.”
14Cov uas ntxhua lawv tej tsoos tsho huv lawm, yog cov uas nyob kaj siab lug, lawv muaj feem mus noj cov txiv uas muaj txojsia thiab muaj feem mus ntawm cov roojvag mus rau hauv lub nroog. 15Tiamsis cov neeg uas ua phem ua qias, cov neeg ua khawvkoob, cov neeg uas ua kev nkauj kev nraug, cov neeg tua neeg, cov neeg pe mlom, cov neeg dag, tsis hais tej lus uas lawv hais thiab tej haujlwm uas lawv ua, txhua tus puavleej yuav tau nyob sab ntug nroog nraud xwb.
16“Kuv yog Yexus, kuv twb txib kuv tus timtswv los qhia tej no rau nej txhua tus hauv tej pawg ntseeg lawm. Kuv yog Daviv tus xeebntxwv; kuv yog lub hnub qub uas ci ci thaum yuav kaj ntug.”
17Vaj Ntsujplig thiab tus Nkauj Nyab hais tias, “Cia li los ntawm no!”
 Txhua tus uas hnov lo lus ntawd yuav tsum teb hais tias, “Cia li los ntawm no!”
 Tus uas nqhis dej cia li los ntawm no; tus uas xav haus cia li los txais cov dej cawm txojsia mus haus. Cov dej no yog pub dawb dawb xwb tsis yuav nqi.

Xaus Lus

18Kuv yog Yauhas, kuv ceebtoom rau txhua tus uas hnov tej lus uas Vajtswv qhia rau hauv phau ntawv li no: Yog leejtwg ntxiv ib lo lus rau tej uas sau tseg rau hauv phau ntawv no lawm, Vajtswv yuav muab tej sub tawg sub ntsha uas hais hauv phau ntawv no rau tus ntawd. 19Thiab yog leejtwg rho tej lus uas Vajtswv qhia rau hauv phau ntawv no ib los tawm, Vajtswv yuav tsis pub tsob txiv uas cawm txojsia uas yog nws feem rau nws noj, thiab Vajtswv yuav tsis pub lub chaw hauv lub nroog Dawbhuv rau nws nyob. Kuv twb hais txog tej ntawd rau hauv phau ntawv no lawm.
20Tus uas ua timkhawv txog tej no, nws hais tias, “Kuv twb yuav los sai sai no!”
 Thov kom muaj raws li ntawd. Tswv Yexus, thov koj cia li los!
21Thov tus Tswv Yexus foom koob hmoov rau nej txhua tus.