22

Yungz Maengc Wuom Nyei Ndaaih

1Fin-mienh aengx bun yie mangc yungz maengc wuov diuh ndaaih, buatc nzang haic hnangv gingx-zaanv nor, yiem Tin-Hungh caux Ba'gi Yungh Dorn nyei weic cuotv daaih, 2yaac liouc njiec gan zingh nyei domh jauv mbu'ndongx mingh. I bung ndaaih hlen yietc bung maaih zungh yungz maengc biouv nyei ndiangx. Yietc hnyangx ziangh ziepc nyeic torngx biouv, yietc hlaax yietc torngx. Ndiangx nyei normh yaac weic zorc longx maanc guoqv mienh. 3Yiem wuov norm zingh maiv maaih zuqc Tin-Hungh zioux nyei haaix nyungc.
 Tin-Hungh caux Ba'gi Yungh Dorn nyei weic oix yiem zingh gu'nyuoz. Tin-Hungh nyei bou mbuo yaac oix baaix ninh.
4Ninh mbuo ziouc duqv buatc ninh nyei hmien, yaac maaih ninh nyei mbuox fiev jienv yiem ninh mbuo nyei biorngh. 5Yangh naaiv jiex maiv maaih lungh muonz zanc. Ninh mbuo yaac maiv qiemx zuqc longc dang fai mba'hnoi ziux njang, weic zuqc Ziouv Tin-Hungh oix zoux ninh mbuo nyei njang. Ninh mbuo yietc liuz duqv zoux hungh gunv taux maanc gouv maanc doic.

Yesu Oix Daaih Siepv

6Wuov dauh fin-mienh aengx gorngv mbuox yie, “Naaiv deix waac zien nyei, kaux duqv wuonv nyei. Ziouv Tin-Hungh, dongh ceix ninh nyei Singx Lingh bun zuangx douc waac mienh wuov dauh, paaiv ninh nyei fin-mienh mingh bun ninh nyei bou mbuo hiuv duqv maiv lauh oix cuotv daaih nyei sic.”
7Yesu gorngv, “Mangc maah! Yie oix daaih siepv aqv.”
 Haaix dauh muangx longx yiem naaiv buonv sou douc daaih nyei waac, wuov dauh duqv orn-lorqc.
8Yie, Yo^han, duqv haiz yaac duqv buatc naaiv deix yietc zungv sic. Yie haiz liuz buatc liuz yie ziouc puoqv njiec bun yie mangc naaiv deix sic wuov dauh fin-mienh nyei zaux-hlen oix baaix ninh. 9Mv baac ninh mbuox yie, “Cin-maanc maiv dungx hnangv naaic maah! Yie caux meih aengx caux meih nyei gorx-youz wuov deix douc waac mienh, aengx caux yietc zungv ei jienv naaiv buonv sou nyei waac nyei mienh, lomh nzoih zoux bou. Meih oix zuqc baaix Tin-Hungh.”
10Fin-mienh aengx mbuox yie, “Maiv dungx nqaapv yienx guon naaiv njunc sou gorngv nyei zinh hoz waac, weic zuqc naaiv deix yietc zungv sic aav lamh taux ziangh hoc cuotv aqv. 11Haaix dauh zoux waaic sic, bun ninh zoux jienv waaic sic mingh. Haaix dauh zoux laih hlopv nyei sic, bun ninh zoux jienv laih hlopv nyei sic mingh. Haaix dauh zoux horpc, bun ninh zoux jienv horpc nyei sic mingh. Haaix dauh cing-nzengc, bun ninh corc cing-nzengc.”
12Yesu gorngv, “Mangc maah! Yie oix daaih siepv aqv. Yie oix dorh jienv yie nyei zingh nyeic daaih ei gorqv-mienh zoux nyei sic winh bun ninh mbuo. 13Yie zoux ⟨An^faa⟩ yaac zoux ⟨An^faa⟩ Daauh Dauh caux Nqa'haav Laai Wuov Dauh, zoux Gorn yaac zoux Setv Mueiz.
14“Nzox ganh nyei lui-houx cing-nzengc nyei mienh maaih orn-lorqc. Ninh mbuo maaih leiz nyanc yungz maengc ndiangx nyei biouv yaac duqv yangh laatc gaengh bieqc wuov norm zingh gu'nyuoz. 15Mv baac yiem ga'nyiec ziqc zingh maaih zoux maiv benx nyei sic hnangv juv nor wuov deix, caux zoux faatv nyei mienh, nziaauc sieqv nziaauc dorn, daix mienh wuov deix, baaix miuc-fangx nyei, aengx caux yietc zungv a'hneiv gorngv-baeqc caux zoux gorngv-baeqc nyei sic wuov deix.
16“Yie, Yesu, paaiv yie nyei fin-mienh dorh naaiv deix zorng-zengx waac mingh mbuox meih weic mbuox zuangx jiu-baang. Yie zoux Ndaawitv nyei douh zong caux Zeiv-Fun, yaac zoux njang haic nyei Taaix-Baeqc Fing.”
17Singx Lingh caux siang-mbuangz lomh nzoih gorngv, “Daaih maah!”
 Haaix dauh haiz naaiv deix waac yaac oix zuqc gorngv, “Daaih maah!”
 Haaix dauh jaang nqaatv, gunv bun ninh daaih. Haaix dauh oix hopv, gunv bun ninh daaih baeqc baeqc hopv naaiv yungz maengc nyei wuom.

Setv Mueiz Waac

18Yie, Yo^han, longx-longx nyei kuinx meih mbuo dauh dauh haiz liuz naaiv njunc sou nyei zinh hoz waac nyei mienh. Se gorngv haaix dauh tipv deix waac bieqc naaiv njunc sou, Tin-Hungh oix tipv fiev jienv naaiv njunc sou wuov deix zeqc naanc bun wuov dauh. 19Se gorngv haaix dauh zorqv deix naaiv njunc sou zinh hoz nyei waac cuotv, Tin-Hungh oix zorqv cuotv wuov dauh nyei yungz maengc biouv nyei buonc, caux yiem wuov norm Cing-Nzengc Zingh nyei buonc, dongh naaiv njunc sou gorngv mengh nyei buonc.
20Weic naaiv deix yietc zungv sic zoux zorng-zengx wuov dauh gorngv,
  “Zeiz nyei, yie za'gengh daaih siepv aqv.”
  ⟨Aamen.⟩ Ziouv Yesu aah! Tov meih daaih aqv maah!
21Tov Ziouv Yesu ceix en bun Tin-Hungh nyei zuangx baeqc fingx. Aamen.