2

Has rua lub moos Efexau

1“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Efexau has tas, Tug kws tuav rawv xyaa lub nub qub huv nwg txhais teg xws hab moog moog lug lug huv plawv xyaa tug ncej kub txawb teeb has le nuav tas,
2“ ‘Kuv paub koj teg daag num, hab paub qhov kws koj khwv hab ua sab ntev thev ua num, hab paub tas koj thev tsw taug cov tuabneeg ua phem hab koj tub tshuaj saib cov kws khaav has tas puab yog tubkhai tassws tsw yog, hab koj pum tas puab cov ntawd daag xwb. 3Kuv paub tas koj muaj lub sab ntev thev taug hab yeem thev vem saib rua kuv lub npe, hab tsw qaug zug. 4Tassws kuv muaj ib qho kws thuaj koj, yog qhov kws koj muab txujkev hlub kws koj muaj thaus chiv thawj tso tseg lawm. 5Vem le nuav ca le ncu txug lub neej kws koj poob lug ntawd, ca le ntxeev dua sab tshab hab ua teg num ib yaam le thaus chiv thawj. Yog tsw ua le ntawd, kuv yuav tuaj cuag koj hab muab tug ncej txawb teeb rhu ntawm koj moog, yuav yog koj ntxeev dua sab tshab xwb txhad tsw muab rhu moog. 6Tassws koj tseed muaj qhov zoo hab, yog qhov kws koj ntxub tej kws cov tuabneeg Nikaulaite ua ib yaam le kuv ntxub. 7Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg. Tug kws kov yeej, kuv yuav pub nwg noj tsob txwv ntoo kws pub txujsa kws nyob huv Vaajtswv lub vaaj kws zoo kawg nkaus.’

Has rua lub moos Xamawna

8“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Xamawna has tas, Tug kws yog lub hauv paug hab yog lub ntsws, yog tug kws tub tuag lawm hab caj sawv rov lug has le nuav tas,
9“ ‘Kuv paub tas koj raug kev tswm txom hab kev pluag, tassws koj kuj nplua nuj. Hab kuv paub qhov kws cov tuabneeg kws khaav tas puab yog Yutai tassws yeej tsw yog, ab ham koj. Puab yog Xataa lub tsev sablaaj xwb. 10Tsw xob ntshai qhov kws mej yuav raug tswm txom. Saib maj, Ntxwg Nyoog yuav muab mej qee leej nrum rua huv tsev lojfaaj sub txhad tau chaw swm mej, hab mej yuav raug kev tswm txom kaum nub. Koj ca le muaj sab ntseeg moog txug nub tuag mas kuv yuav muab lub mom kub kws yog txujsa rua koj. 11Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg. Tug kws kov yeej, yuav tsw raug txujkev tuag zag ob hlo le.’

Has rua lub moos Pawkamu

12“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Pawkamu has tas, Tug kws tuav rawv raab ntaaj ob saab ntse has le nuav tas,
13“ ‘Kuv paub qhov chaw kws koj nyob, yog lub chaw kws muaj Xataa d lub zwm txwv. Tassws koj tseed tuav rawv kuv lub npe hab koj tsw muab txujkev ntseeg kuv tso tseg. Txawm yog thaus Aatipa kws ua timkhawv ncaaj nceeg rua kuv raug muab tua huv plawv mej kws yog Xataa lub chaw nyob los koj tsw tso kuv tseg. 14Tassws muaj ob peb qho kws kuv yuav thuaj koj. Muaj qee leej huv koj kws tuav rawv Npala‑aa tej lug qha kws qha Npalaj muab tej kws ua rua cov Yixayee dawm, cuab ntawm puab hauv ntej, yog kuas puab noj tej zaub mov kws muab xyeem rua tej txoov daab hab ua nkauj ua nraug. 15Ib yaam le ntawd, koj kuj muaj qee leej kws tuav rawv cov tuabneeg Nikaulaite tej lug qha. 16Vem le nuav, ca le ntxeev dua sab tshab. Yog tsw ua le ntawd kuv yuav tuaj cuag koj sai sai nuav, hab yuav xuas raab ntaaj kws yog kuv lub qhov ncauj tawm tsaam cov tuabneeg hov. 17Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg. Tug kws kov yeej, kuv yuav muab cov mana kws muab zais ca lawd rua nwg noj hab yuav muab ib lub pob zeb dawb rua nwg. Muaj lub npe tshab sau ca ntawm lub pob zeb hov tsw muaj leejtwg paub le tsuas yog tug kws tau txais txhad paub xwb.’

Has rua lub moos Thiathila

18“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Thiathila has tas, Vaajtswv tug Tub kws lub qhov muag zoo le nplaim tawg hab txhais kwtaw zoo le tooj lab kws txhuam ci nplaag lawm has le nuav tas,
19“ ‘Kuv paub koj teg daag num hab paub koj kev hlub, kev ntseeg, kev ua koom rua luas hab qhov kws ua sab ntev thev, hab paub tas tej num kws koj ua thaus kawg nuav zoo dua thaus chiv thawj. 20Tassws muaj ib qho kws kuv yuav thuaj koj, yog qhov kws koj tso ncauj rua tug nam puj Yexenpee kws khaav has tas nwg yog puj xwbfwb cev Vaajtswv lug hab nwg qha hab daag ntxag kuv cov qhev kuas ua nkauj ua nraug hab noj tej zaub mov kws muab xyeem rua txoov daab. 21Kuv pub swjhawm rua nwg ntxeev dua sab tshab tassws nwg tsw yeem ntxeev dua sab tshab ntawm qhov kws ua nkauj ua nraug. 22Saib maj, kuv yuav muab nwg nrum rua huv lub laav mob, hab muab cov kws nrug nwg sws deev nrum rua huv txujkev txom nyem luj heev, ntshai tsuas yog puab ntxeev dua sab tshab ntawm tug puj hov tej kev phem lawm. 23Kuv yuav muab tug puj hov cov mivnyuas tua pov tseg. Mas txhua pawg ntseeg yuav paub tas kuv yog tug kws tshuaj saib puab lub sab hab tej kws puab xaav, hab kuv yuav pub rua mej txhua tug lawv le tej num kws txhua tug ua. 24Tassws mej cov huv lub moos Thiathila kws tsw ua lawv le nwg tej lug qha hov, hab tsw kawm paub tej kws luas has tas yog tej kws nyob tub tub huv daab Xataa, d kuv has rua mej tas kuv yuav tsw muab dua lub nraa nyaav rua mej rws, 25tsuas yog mej yuav tsum tuav rawv tej kws mej muaj lawd moog txug thaus kuv lug xwb. 26Tug kws kov yeej hab ua kuv teg num moog txug thaus kawg, kuv yuav pub kuas nwg muaj fwjchim kaav ib tsoom tebchaws.
  27“ ‘Nwg yuav xuas qws hlau kaav puab,
   ib yaam le tej laujkaub aav
   kws raug muab tsoo ntsoog taag,’
28ib yaam le kuv tau txais fwjchim ntawm kuv leej Txwv lawm, hab kuv yuav muab lub nub qub toog rua nwg. 29Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg.”