4

Grê Pơtao Amăng Adai Adih

1Giŏng kơ anŭn, kâo lăng dơ̆ng laih anŭn ƀơi anăp kâo hơmâo sa boh bah amăng pŏk amăng adai. Laih anŭn hiăp kâo hơmư̆ laih hlâo adih pơhiăp hăng kâo kar hăng dơnai tơki tui anai, “Đĭ rai pơ anai bĕ, laih anŭn Kâo či kơčrâo brơi kơ ih hơdôm tơlơi khŏm truh tơdơi anai.” 2Tañ mơtam Yang Bơngăt git gai kâo laih anŭn kâo ƀuh sa boh grê pơtao amăng adai adih hăng hơmâo sa čô dŏ ƀơi grê pơtao anŭn. 3Pô dŏ ƀơi anŭn hơmâo ƀô̆ mơta ñu rơđah kar hăng pơtâo yom jasper laih anŭn kharnelian. Jum dar grê pơtao anŭn hơmâo mrŏt kar hăng ia pơtâo yom emeral. 4Jum dar grê pơtao hơmâo duapluh-pă̱ boh grê pơtao pơkŏn dơ̆ng, laih anŭn hơmâo duapluh-pă̱ čô kŏng tha dŏ be̱r ƀơi grê anŭn. Ƀing gơñu buh sum ao kô̱̆ laih anŭn troă đoăn pơtao mah ƀơi akŏ gơñu. 5Mơ̆ng grê pơtao anŭn pơtơbiă rai kơmlă, săp pơhiăp laih anŭn grŏm. Ƀơi anăp grê pơtao, hơmâo tơjuh ƀĕ tơkai kơđen hơmâo jơlah apui hlak hlia. Hơdôm apui anŭn jing tơjuh yang bơngăt Ơi Adai yơh. 6Gah anăp grê pơtao hơmâo gơnam lăng kar hăng rơsĭ mơnĭl, jơngeh kar hăng mơnĭl jơngeh yơh.
 Ƀơi tŏng krah, jum dar grê pơtao, hơmâo pă̱ drơi djuai mơnơ̆ng hơdip laih anŭn bă hăng mơta ƀơi ƀing gơñu, gah anăp wơ̆t hăng gah rŏng mơ̆n.
7Djuai mơnơ̆ng hơdip blung hlâo jing kar hăng sa drơi rơmung dŭl, djuai mơnơ̆ng hơdip tal dua jing kar hăng sa drơi rơmô tơno, djuai mơnơ̆ng hơdip tal klâo hơmâo ƀô̆ mơta kar hăng ƀô̆ mơta mơnuih mơnam, laih anŭn djuai mơnơ̆ng hơdip tal pă̱ jing kar hăng sa drơi čim si̱ng hlak pŏr yơh. 8Rĭm djuai mơnơ̆ng hơdip anŭn hơmâo năm ƀĕ čăng, laih anŭn khul čăng anŭn hơmâo bă hăng mơta jum dar, wơ̆t hăng gah yŭ khul čăng gơñu mơ̆n. Hrơi hăng mlam ƀing gơñu ƀu pơdơi pơhiăp ôh tui anai:9Ƀơi mông pă ƀing djuai mơnơ̆ng hơdip anŭn pơư pơang, pơpŭ laih anŭn bơni kơ Pô dŏ ƀơi grê pơtao laih anŭn kơ Pô hơdip nanao hlŏng lar, 10ƀơi mông anŭn yơh ƀing duapluh-pă̱ čô kŏng tha bon kơkuh ƀơi anăp Pô dŏ ƀơi grê pơtao laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ñu, jing Pô hơdip nanao hlŏng lar. Ƀing gơñu pioh trŭn khul đoăn pơtao gơñu ƀơi anăp grê pơtao laih anŭn laĭ tui anai:
  11“Ih jing Pô năng lăp, jing Khua Yang hăng Ơi Adai gơmơi,
   kiăng kơ tŭ mă tơlơi ang yang, tơlơi pơpŭ pơyom hăng tơlơi dưi mơyang,
   yuakơ Ih hrih pơjing laih abih bang tơlơi mơnơ̆ng,
   laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi Ih kiăng yơh, hơdôm tơlơi mơnơ̆ng anŭn tŭ hrih pơjing rai
   laih anŭn tŭ jing rai laih.”