5

Chiên Con và cuốn sách

1Tôi thấy trên tay phải Đấng ngồi trên ngai một cuốn sách ghi chép cả hai mặt, niêm phong bằng bảy ấn. 2Tôi lại thấy một thiên sứ uy dũng lớn tiếng công bố: “Ai xứng đáng tháo ấn và mở sách này ra?” 3Nhưng không một ai trên trời, dưới đất hay bên dưới đất có thể mở sách ra và đọc được. 4Tôi khóc nức nở vì thấy không ai xứng đáng mở và đọc sách này. 5Một trưởng lão bảo tôi: ‘‘Đừng khóc nữa! Này! Sư tử đại tộc Giu-đa, chồi lộc Đa-vít đã chiến thắng, có thể tháo bảy ấn và mở sách ra.”
6Tôi nhìn thấy Chiên Con đứng trước ngai, xung quanh là bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con trông như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần linh của Thượng Đế sai xuống khắp thế giới.
7Chiên Con bước tới lấy cuốn sách trong tay phải Đấng ngồi trên ngai. 8Ngài vừa lấy sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão đều quỳ xuống trước mặt Ngài. Mỗi vị nâng một chiếc thụ cầm và một bát vàng đầy hương, là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9Họ đồng hát một bài ca mới:
“Ngài xứng đáng lấy sách và tháo các ấn; vì Ngài đã chịu chết để lấy máu mình chuộc về cho Thượng Đế những người thuộc mọi dòng giống, dân tộc, quốc gia.
10Họ trở thành công dân Nước Chúa, làm thầy tế lễ của Thượng Đế và sẽ cai trị thế giới.”
11Tôi lại nhìn và nghe tiếng hát của hàng triệu thiên sứ đứng bao quanh ngai, bốn sinh vật và các trưởng lão. 12Các thiên sứ hát lớn tiếng: “Chiên Con đã chịu giết đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, vinh dự, vinh quang và chúc tụng!”
13Tôi lại nghe tất cả tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất và trong biển đều lên tiếng: “Nguyện Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được chúc tụng, vinh dự, vinh quang và uy quyền đời đời vô tận!”
14Bốn sinh vật tung hô: “A-men!”, và các trưởng lão quỳ xuống thờ lạy.