5

Thooj ntawv hab tug Mivnyuas Yaaj

1Huv tug kws nyob sau lub zwm txwv txhais teg xws kuv pum muaj ib thooj ntawv sau saab huv hab saab nrau huvsw hab ntaus xyaa lub hom thawj rua. 2Hab kuv pum ib tug tubkhai ntuj kws muaj fwjchim tshaaj tawm nrov nrov has tas, “Leejtwg yog tug kws tswm nyog qheb thooj ntawv hab tev tej hom thawj tseg?” 3Tsw muaj leejtwg kws nyob sau ntuj lossws huv lub nplajteb lossws huv nruab tiv txwv yuav qheb tau hab saib huv thooj ntawv. 4Tes kuv txawm quaj heev vem nrhav tsw tau leejtwg kws tswm nyog qheb thooj ntawv hab saib thooj ntawv hov. 5Cov kev txwj quas laug ib tug txawm has rua kuv tas, “Tsw xob quaj. Saib maj, xeem Yuta tug Tsuv Ntxhuav, yog Tavi caaj ceg, tub kov yeej lawm, nwg txhad qheb tau thooj ntawv hab tev xyaa lub hom thawj tau.”
6Huv ntu nruab nraab ntawm lub zwm txwv hab plaub tug tsaj caj sa, hab huv plawv cov kev txwj quas laug kuv pum ib tug mivnyuas yaaj sawv ntsug, zoo yaam nkaus le tub raug muab tua lawm. Nwg muaj xyaa tug kub hab xyaa lub qhov muag kws yog Vaajtswv xyaa tug ntsuj plig kws muab khaiv moog thoob plawg lub nplajteb. 7Nwg moog muab thooj ntawv ntawm tug kws nyob sau lub zwm txwv txhais teg xws. 8Thaus nwg txais thooj ntawv lawm, plaub tug tsaj caj sa hab neeg nkaum plaub tug kev txwj quas laug txawm khwb nkaus rua ntawm tug mivnyuas yaaj xubndag, txhua tug tuav rawv nkauj nog ncaas hab lub phaaj kub rau tshuaj tsw qaab puv nkaus kws yog Vaajtswv cov xuv dawb tej lug thov. 9Puab hu ib zaaj nkauj tshab has tas,

  “Koj yog tug kws tswm nyog
   txais thooj ntawv hov hab tev tej hom thawj tseg,
  vem koj raug muab tua hab koj muab
   koj cov ntshaav txhwv tuabneeg
   ntawm txhua lub xeem txhua yaam lug
   txhua haiv tuabneeg hab txhua lub tebchaws
   lug rua Vaajtswv,
  10hab tsaa puab ua ib lub tebchaws
   hab ua pov thawj ua koom rua peb tug Vaajtswv,
   hab puab yuav kaav lub nplajteb.”

11Mas kuv saib hab nov cov tubkhai ntuj coob coob lub suab, suav muaj quas txheeb quas vaam leej nyob puag ncig lub zwm txwv hab tej tsaj caj sa hab cov kev txwj quas laug. 12Puab qw nrov has tas,
  “Tug Mivnyuas Yaaj kws raug muab tua
   tswm nyog txais fwjchim hab nyaj txag
   hab tswvyim hab zug hab meej mom
   hab koob meej hab tej lug qhuas.”

13Hab kuv nov txhua yaam muaj sa kws tswm lug lub suab, tsw has sau ntuj, huv nplajteb, huv nruab tiv txwv, huv havtxwv, hab txhua yaam kws nyob ntawd qw has tas,
  “Thov kuas tug kws nyob sau lub
   zwm txwv hab tug Mivnyuas Yaaj
   tau tej lug qhuas hab meej mom
   hab koob meej hab fwjchim moog ib txhws tsw kawg.”
14Plaub tug tsaj caj sa kuj has tas, “Amee,” hab cov kev txwj quas laug kuj khwb nkaus pe.