5

Ba'gi Yungh Dorn Koi Sou-Njunc

1Yie buatc zueiz jienv hungh weic wuov dauh nyei mbiaauc jieqv buoz maaih njunc sou. Naaiv njunc sou i bung zungv fiev jienv nzaangc, yaac maaih siec norm yienx naetv ndipc. 2Yie yaac buatc dauh henv haic nyei fin-mienh heuc qiex hlo nyei, “Haaix dauh puix duqv maeqv nqoi naaiv deix yienx, koi nqoi naaiv njunc sou?”
3Mv baac yiem tin-dorngh, yiem baamh gen, fai yiem ndau-ndiev, zungv maiv maaih yietc dauh haih maeqv nqoi naaiv njunc sou daaih mangc gu'nyuoz. 4Yie ziouc nyiemv duqv kouv haic, weic zuqc maiv maaih haaix dauh puix duqv koi nqoi, puix duqv mangc naaiv njunc sou gu'nyuoz. 5Wuov deix mienh gox maaih dauh mbuox yie, “Maiv dungx nyiemv. Mangc gaax! Yu^ndaa Fingx nyei Sienh, Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, duqv hingh ziouc haih maeqv nqoi wuov deix siec norm yienx, koi nqoi wuov njunc sou.”
6Yie ziouc buatc maaih dauh Ba'gi Yungh Dorn souv jienv hungh weic mbu'ndongx, aengx maaih wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv caux wuov deix mienh gox weih jienv ninh. Buatc naaiv dauh Ba'gi Yungh Dorn hnangv zuqc daix jiex nor. Ninh yaac maaih siec norm jorng, siec norm m'zing, se Tin-Hungh nyei siec norm lingh wuonh, dongh Tin-Hungh paaiv mingh taux baamh gen nyei norm-norm dorngx. 7Ba'gi Yungh Dorn ziouc mingh zorqv yiem zueiz weic wuov dauh nyei mbiaauc jieqv buoz wuov njunc sou daaih. 8Ninh zorqv wuov zanc, wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv caux wuov deix nyic ziepc feix dauh mienh gox gueic njiec Ba'gi Yungh Dorn nyei nza'hmien. Ninh mbuo dauh dauh nanv jienv daanh baah caux jiem-bunh. Jiem-bunh yaac maaih hung buangv nzengc, se Tin-Hungh nyei mienh daux gaux nyei waac. 9Ninh mbuo yaac baaux diuh siang-nzung. Nzung gorngv,
  “Meih puix duqv zorqv naaiv njunc sou,
   puix duqv maeqv nqoi sou-njunc nyei yienx,
  weic zuqc meih zuqc daix daic,
   longc ganh nyei nziaamv maaiz mienh,
  se maaiz yiem maanc fingx,
   maanc nyungc waac, maanc nyungc mienh,
    maanc guoqv daaih nyei mienh, daaih bun Tin-Hungh.
  10Meih bun ninh mbuo zoux Tin-Hungh nyei guoqv nyei baeqc fingx,
   yaac zoux sai mienh fu-sux yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Ninh mbuo yaac oix gunv baamh gen.”
11Yie aengx mangc yaac haiz maaih cin-cin waanc-waanc dauh fin-mienh nyei qiex. Fin-mienh weih jienv hungh weic caux wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv caux wuov deix mienh gox 12yaac longc qiex hlo nyei gorngv,
  ‘Zuqc daix nyei Ba'gi Yungh Dorn
   puix duqv zipv lingc caux zinh zoih,
   caux cong-mengh caux qaqv,
   caux mengh hoc caux njang-laangc
   caux ceng nyei waac.’
13Yie yaac haiz yiem tin-dorngh, yiem baamh gen, yiem ndau-ndiev, yiem koiv gu'nyuoz, Tin-Hungh zeix daaih maaih qiex nyei maanc muotc ga'naaiv lomh nzoih gorngv,
  ‘Ceng zueiz jienv hungh weic wuov dauh,
   yaac ceng Ba'gi Yungh Dorn,
  weic zuqc ninh mbuo maaih mengh hoc,
   maaih njang-laangc yaac maaih qaqv
   taux maanc gouv maanc doic.’
14Wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv gorngv, ⟨“Aamen.”⟩ Zuangx mienh gox yaac gueic njiec baaix.