5

Hdruôm Hră Klĭt leh anăn Êđai Biăp

1 Leh klei anăn kâo ƀuh hlăm kngan hnuă Pô dôk ti jhưng mtao sa pŏk hdruôm hră klĭt čih leh hlăm lam leh anăn ti êngao, arăng kđăm leh hŏng kjuh mnơ̆ng kđăm. 2Leh anăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk myang hưn hŏng asăp kraih, “Hlei pô năng pŏk hdruôm hră klĭt leh anăn ruh mnơ̆ng kđăm ñu?” 3Ƀiădah amâo mâo ôh pô hlăm adiê, amâodah ti lăn ala, amâodah ti gŭ lăn ala dưi pŏk hră anăn amâodah dưi dlăng kơ ñu. 4Leh anăn kâo hia snăk kyuadah amâo mâo ôh pô năng pŏk hră amâodah dlăng kơ ñu. 5 Leh anăn sa čô hlăm phung khua mduôn lač kơ kâo, “Đăm hia ôh; nĕ anei, Êmông Gu găp djuê Yuđa, Kƀiêng Y-Đawit dưi leh, Ñu yơh dưi pŏk hdruôm hră klĭt anăn leh anăn ruh kjuh mnơ̆ng kđăm ñu.”
6 Ti plah wah jhưng mtao hŏng pă drei mnơ̆ng hdĭp, leh anăn ti krah phung khua mduôn, kâo ƀuh sa drei Êđai Biăp dôk dơ̆ng, msĕ si arăng bi mdjiê Ñu leh, mâo kjuh ƀĕ ki leh anăn kjuh boh ală, jing kjuh čô yang mngăt Aê Diê tiŏ nao leh tar ƀar lăn ala. 7Êđai Biăp nao mă hdruôm hră klĭt mơ̆ng kngan hnuă Pô dôk gŭ ti jhưng mtao. 8 Tơdah leh Ñu mă hdruôm hră klĭt anăn, pă drei mnơ̆ng hdĭp leh anăn phung dua pluh pă čô khua mduôn buôn ti anăp Êđai Biăp, grăp čô djă sa ƀĕ brô̆, leh anăn mâo êlŭ mah bŏ hŏng mnâo ƀâo mngưi, jing klei phung doh jăk wah lač. 9 Diñu mmuñ sa klei mmuñ mrâo snei,
  “Ih mâo klei năng mă hdruôm hră klĭt anăn leh anăn ruh mnơ̆ng kđăm,
   kyuadah arăng bi mdjiê ih leh,
  leh anăn hŏng êrah ih Pô ih bi tui leh phung mnuih kơ Aê Diê
   mơ̆ng jih jang krĭng, jih jang klei blŭ, jih jang ƀuôn sang, leh anăn jih jang găp djuê mnuih.
  10 Ih mjing digơ̆ leh sa boh ƀuôn ala mtao leh anăn phung khua ngă yang kơ Aê Diê drei,
   leh anăn diñu srăng kiă kriê ti lăn ala.”
11 Kâo dlăng, leh anăn kâo hmư̆ asăp lu klăk klai leh anăn lu êbâo dĭng buăl jăk arăng amâo dưi yap ôh dôk jŭm dar jhưng mtao, mnơ̆ng hdĭp, leh anăn phung khua mduôn. 12Diñu mmuñ hŏng asăp kraih,
  “Êđai Biăp arăng bi mdjiê leh
  mâo klei năng mă tŭ klei myang, klei mdrŏng, klei thâo mĭn,
   klei ktang, klei mpŭ, klei guh kơang, leh anăn klei arăng mpŭ mni!”
13Leh anăn kâo hmư̆ jih jang mnơ̆ng hrih leh hlăm adiê, ti lăn ala, ti gŭ lăn ala, hlăm êa ksĭ, leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm anăn mmuñ,
  “Kơ Pô dôk gŭ ti jhưng mtao leh anăn kơ Êđai Biăp
   năng mâo klei arăng mpŭ mni, klei mpŭ, klei guh kơang, leh anăn klei ktang hlăm jih jang ênuk!”
14Pă drei mnơ̆ng hdĭp lač, “Amen!”, leh anăn phung khua mduôn buôn leh anăn kkuh mpŭ.