6

Hơdôm Gru Kơđŏm

1Kâo dŏ lăng tơdang Ană Triu pŏk gru kơđŏm blung hlâo amăng tơjuh gru kơđŏm anŭn. Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ sa čô amăng pă̱ čô djuai mơnơ̆ng hơdip pơhiăp kraih kar hăng dơnai grŏm tui anai, “Rai bĕ!” 2Kâo lăng laih anŭn ƀuh sa drơi aseh kô̱̆. Pô đĭ aseh anŭn djă̱ sa ƀĕ hraŏ laih anŭn arăng brơi kơ ñu sa boh đoăn pơtao. Ñu đĭ aseh tơbiă nao kar hăng sa čô blah juă kiăng kơ blah juă yơh.
3Tơdang Ană Triu anŭn pŏk gru kơđŏm tal dua, kâo hơmư̆ djuai mơnơ̆ng hơdip tal dua laĭ tui anai, “Rai bĕ!” 4Giŏng anŭn, sa drơi aseh pơkŏn dơ̆ng tơbiă rai, anŭn jing aseh mriah. Arăng pha brơi kơ pô đĭ aseh anŭn tơlơi dưi mơyang kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi rơnŭk rơno̱m mơ̆ng lŏn tơnah laih anŭn kiăng kơ ngă kơ mơnuih mơnam pơdjai hĭ tơdruă yơh. Kơ ñu yơh arăng pha brơi sa ƀĕ đao prŏng.
5Tơdang Ană Triu pŏk gru kơđŏm tal klâo, kâo hơmư̆ sa čô djuai mơnơ̆ng hơdip tal klâo pơđar tui anai, “Rai bĕ!” Kâo lăng laih anŭn ƀuh sa drơi aseh jŭ̱. Pô đĭ aseh anŭn djă̱ sa ƀĕ gai kơnăng amăng tơngan ñu. 6Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ dơnai pơhiăp kar hăng hiăp mơ̆ng tŏng krah pă̱ čô djuai mơnơ̆ng hơdip laĭ tui anai, “Sa lid pơdai kơtor jing kơ sa hrơi mă bruă yơh, laih anŭn klâo lid pơdai kơtur jing kơ sa hrơi mă bruă yơh, laih anŭn anăm pơrăm hĭ ôh ia rơmuă laih anŭn ia tơpai!”
7Tơdang Ană Triu pŏk gru kơđŏm tal pă̱, kâo hơmư̆ hiăp djuai mơnơ̆ng hơdip tal pă̱ pơđar tui anai, “Rai bĕ!” 8Kâo lăng laih anŭn ƀuh sa drơi aseh pur! Pô đĭ aseh anŭn anăn ñu Tơlơi Djai laih anŭn plei ƀing atâo Hades đuaĭ tui jĕ gah rŏng ñu yơh. Ƀing gơñu tŭ tơlơi arăng jao brơi tơlơi dưi kơ sa črăn amăng pă̱ kiăng kơ pơdjai hĭ hăng tơlơi pơblah, tơlơi rơpa mơhao, tơlơi kli̱n khe̱ng laih anŭn yua mơ̆ng khul hlô mơnơ̆ng glai ƀơi lŏn tơnah yơh.
9Tơdang Ană Triu anŭn pŏk gru kơđŏm tal rơma, kâo ƀuh gah yŭ kơnưl ngă yang bơngăt ƀing mơnuih hơmâo tŭ laih arăng pơdjai yuakơ boh hiăp Ơi Adai laih anŭn yuakơ tơlơi ƀing gơñu ngă gơ̆ng jơlan tŏng ten. 10Ƀing gơñu iâu kraih tui anai, “Ơ Khua Yang Dưi Kơtang, jing Pô rơgoh hiam hăng tơpă sĭt! Hơbĭn sui dơ̆ng Ih či phat kơđi ƀing mơnuih lŏn tơnah laih anŭn rŭ nua brơi drah gơmơi lĕ?” 11Giŏng anŭn, rĭm čô ƀing gơñu arăng pha brơi sa blah ao phyung kô̱̆ laih anŭn arăng pơtă kơ ƀing gơñu dŏ tơguan sui ƀiă dơ̆ng, tơl mrô ƀing ding kơna mă bruă hrŏm hăng ƀing gơñu, ƀing ayŏng adơi gơñu či tŭ arăng pơdjai kar hăng ƀing gơñu tŭ laih jing hĭ djŏp tu̱m.
12Kâo lăng tơdang Ană Triu anŭn pŏk gru kơđŏm tal năm. Hơmâo tơlơi pơpư̆ pơgơi lŏn tơnah kơtang biă mă. Yang hrơi jing hĭ jŭ̱ kar hăng kơƀao arăng pơkra hăng blâo bơbe, laih anŭn yang blan jing hĭ mriah kar hăng drah yơh. 13Khul pơtŭ amăng adai adih lĕ trŭn ƀơi lŏn tơnah kar hăng khul boh hra hơnui luh trŭn mơ̆ng kơyâo yuakơ angĭn kơtang rơyŭh phŭn ñu. 14Adai rơngiă hĭ kar hăng sa tơkŭl hră arăng lon hĭ laih anŭn rĭm čư̆ čan hăng plao ia arăng mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anih gơñu yơh.
15Giŏng anŭn, ƀing pơtao lŏn tơnah, ƀing khua prŏng, ƀing khua tơhan prŏng, ƀing pơdrŏng, ƀing dưi kơtang laih anŭn abih bang ƀing hlŭn, wơ̆t hăng ƀing mơnuih rơngai dŏ kơdŏp amăng pa̱r čư̆ laih anŭn amăng khul boh pơtâo čơđa̱ng amăng čư̆ čan. 16Ƀing gơñu iâu kơ khul čư̆ laih anŭn kơ khul boh pơtâo tui anai, “Lê̆ trŭn bĕ ƀơi ƀing gơmơi laih anŭn pơdŏp hĭ bĕ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀô̆ mơta Ñu jing Pô dŏ be̱r ƀơi grê pơtao laih anŭn mơ̆ng tơlơi hil ƀrŭk Ană Triu! 17Yuakơ hrơi prŏng kơ tơlơi hil kơ ƀing gơñu hơmâo truh laih, laih anŭn hlơi pô dưi dŏ dơ̆ng lĕ?”