7

Số Người Do-thái Ðược Chọn

1Sau đó tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc trái đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, để không có ngọn gió nào thổi trên đất, hay trên biển, hay trên bất cứ cây cối nào. 2Ðoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác đi lên từ hướng mặt trời mọc, có ấn của Ðức Chúa Trời hằng sống. Vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với bốn vị thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất và biển 3rằng, “Xin chớ làm hại đất, biển, hoặc cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Ðức Chúa Trời chúng ta.”
4Bấy giờ tôi nghe con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn trong tất cả các chi tộc của con cái I-sơ-ra-ên:
  5Trong chi tộc Giu-đa, mười hai ngàn người được đóng ấn,
  Trong chi tộc Ru-bên, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Gát, mười hai ngàn,
  6Trong chi tộc A-se, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Náp-ta-li, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Ma-na-se, mười hai ngàn,
  7Trong chi tộc Si-mê-ôn, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Lê-vi, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc I-sa-ca, mười hai ngàn,
  8Trong chi tộc Xê-bu-lun, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Giô-sép, mười hai ngàn,
  Trong chi tộc Bên-gia-min, mười hai ngàn người được đóng ấn.

Ðám Ðông Vô Số trên Thiên Ðàng

9Sau những việc đó, kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc, và ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Chiên Con; ai nấy đều mặc áo choàng trắng và tay cầm cành thiên tuế. 10Họ cùng nhau cất tiếng hô vang rằng,
  “Ơn cứu rỗi thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta, Ðấng ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con.”
11Bấy giờ tất cả các vị thiên sứ đang đứng quanh ngai, các vị trưởng lão, và bốn Sinh Vật sấp mình xuống trước ngai và thờ lạy Ðức Chúa Trời, 12hô rằng,
  “A-men!
  Nguyện sự chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, tạ ơn, tôn kính, quyền năng, và sức mạnh thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng.
  A-men!”
13Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, “Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng nầy là ai, và họ từ đâu đến không?”
14Tôi trả lời với vị đó, “Thưa ngài, ngài biết.”
 Vị đó nói với tôi, “Ðây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con.
15Do đó,
  Họ được ở trước ngai của Ðức Chúa Trời;
  Họ phụng sự Ngài ngày và đêm trong đền thờ Ngài;
  Ðấng ngự trên ngai sẽ che chở họ.
  16Họ sẽ không bao giờ đói và không bao giờ khát nữa;
  Mặt trời sẽ không thiêu đốt họ, nắng cháy sẽ không chiếu giọi họ;
  17Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ là Ðấng chăn nuôi họ;
  Ngài sẽ đưa họ đến những suối nước của sự sống;
  Ðức Chúa Trời sẽ lau mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ.”