7

144,000 leej Yixayee

1Dhau ntawd kuv pum plaub tug tubkhai ntuj sawv ntawm plaub ceg kaum ntuj tswj plaub faab cua huv nplajteb ca, tsw kheev cua ntsawj sau nruab nqhuab, huv havtxwv hab tej xyoob ntoo huvsw. 2Tes kuv txawm pum dua ib tug tubkhai ntuj tshwm saab nub tuaj lug tuav rawv Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub hom thawj, hab nwg qw nrov rua plaub tug tubkhai ntuj kws muaj cai ua rua nplajteb hab havtxwv raug txom nyem hov 3has tas, “Tsw xob ua rua nplajteb hab havtxwv hab tej xyoob ntoo raug txom nyem moog txug thaus peb nas hom thawj rua Vaajtswv cov tub qhe hauv plaj.”
4Hab kuv nov tas cov kws raug nas hom thawj muaj 144,000 leej yog lug ntawm txhua xeem Yixayee. 5Xeem Yuta muaj 12,000 leej kws raug nas hom thawj, xeem Lunpee muaj 12,000 leej, xeem Kas muaj 12,000 leej, 6xeem Asaw muaj 12,000 leej, xeem Nathali muaj 12,000 leej, xeem Manaxe muaj 12,000 leej, 7xeem Xime‑oo muaj 12,000 leej, xeem Levi muaj 12,000 leej, xeem Ixakha muaj 12,000 leej, 8xeem Xenpuloo muaj 12,000 leej, xeem Yauxej muaj 12,000 leej, hab xeem Npeeyamee muaj 12,000 leej kws raug nas hom thawj.

Txhua haiv tuabneeg huv nplajteb

9Dhau ntawd kuv saib mas pum ib paab tuabneeg coob coob tsw muaj leejtwg suav txheeb tuaj huv txhua lub tebchaws txhua xeem txhua haiv tuabneeg hab txhua yaam lug, tuaj sawv rua ntawm lub zwm txwv xubndag hab taab meeg tug Mivnyuas Yaaj. Puab naav tsoog dawb paug hab tuav rawv tej rev nplooj toov laaj huv txhais teg, 10hab puab qw nrov has tas,
  “Txujkev dim nyob ntawm peb tug Vaajtswv
   kws nyob sau lub zwm txwv
   hab nyob ntawm tug Mivnyuas Yaaj.”
11Cov tubkhai ntuj suavdawg sawv vej lub zwm txwv hab vej cov kev txwj quas laug hab cov tsaj caj sa, hab puab khwb nkaus rua ntawm lub zwm txwv xubndag pe hawm Vaajtswv, 12has tas,
  “Thov kuas peb tug Vaajtswv tau tej lug qhuas
   hab koob meej hab tswvyim
   hab tej lug ua tsaug hab meej mom hab fwjchim
   hab tug zug moog ib txhws tsw kawg. Amee.”
13Ib tug kev txwj quas laug nug kuv has tas, “Cov kws naav tsoog dawb paug hov yog leejtwg hab tuaj hovtwg tuaj?” 14Kuv teb nwg tas, “Yawm hlub, koj txhad paub.” Nwg txawm has rua kuv tas, “Cov tuabneeg hov yog cov kws tuaj huv txujkev tswm txom luj kawg tuaj. Puab tub ntxhua puab tej tsoog tsho huv tug Mivnyuas Yaaj cov ntshaav kuas dawb paug. 15Vem le nuav
  “ ‘puab txhad nyob ntawm Vaajtswv lub zwm txwv xubndag
   hab ua koom rua nwg huv nwg lub tuam tsev
   nruab nub mo ntuj.
  Tug kws nyob sau lub zwm txwv
   yuav nrug nraim puab roog puab.
  16Puab yuav tsw tshaib tsw nqhes dua le lawm.
   Lub nub yuav tsw zab puab dua le lawm.
  17Tsua qhov tug Mivnyuas Yaaj
   kws nyob huv plawv lub zwm txwv
   yuav yug puab
  hab coj puab moog rua tej qhov dej cag
   kws pub txujsa.
  Hab Vaajtswv yuav so puab txhua nco kua muag
   ntawm puab qhov muag.’ ”