7

Sa-Rơtuh Pă̱pluh-Pă̱-Rơbâo Ƀing Ană Plei Ƀing Israel

1Tơdơi kơ anŭn, kâo ƀuh pă̱ čô ling jang hiam dŏ dơ̆ng ƀơi pă̱ akiăng lŏn tơnah, pơkơ̆ng hĭ pă̱ glung angĭn lŏn tơnah kiăng kơ pơgăn hĭ angĭn pă kiăng kơ thut ƀơi tơnah, ƀơi ia rơsĭ ƀôdah ƀơi kơyâo yơh. 2Giŏng anŭn, kâo ƀuh sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng gah ngŏ̱, laih anŭn ñu hơmâo gru kơđŏm Ơi Adai hơdip. Ñu pơhiăp kraih biă mă hăng pă̱ čô ling jang hiam Ơi Adai, jing hơmâo tŭ mă laih tơlơi dưi kiăng kơ pơrăm hĭ lŏn tơnah wơ̆t hăng ia rơsĭ tui anai: 3“Anăm pơrăm hĭ lŏn tơnah, ia rơsĭ ƀôdah khul kơyâo ôh, tơl ƀing gơmơi kơđŏm sa gru kơđŏm ƀơi athơi ƀing ding kơna Ơi Adai gơmơi hlâo amơĭ.” 4Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ mrô ƀing mơnuih hơmâo tŭ laih gru kơđŏm tui anai: Sa-rơtuh pă̱pluh-pă̱-rơbâo čô mơ̆ng abih bang kơnung djuai ƀing Israel.
  5Mơ̆ng kơnung djuai Yudah hơmâo pluh-dua-rơbâo čô tŭ mă gru kơđŏm,
  mơ̆ng kơnung djuai Reuben hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Gad hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  6mơ̆ng kơnung djuai Aser hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Naptali hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Manasseh hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  7mơ̆ng kơnung djuai Simeôn hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Lêwi hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Issakhar hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  8mơ̆ng kơnung djuai Zebulun hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  mơ̆ng kơnung djuai Yôsêp hơmâo pluh-dua-rơbâo čô,
  laih anŭn mơ̆ng kơnung djuai Beyamin hơmâo pluh-dua-rơbâo čô.

Ƀing Mơnuih Lu Amăng Khul Ao Phyung

9Tơdơi kơ anŭn, kâo lăng laih anŭn ƀuh sa tơpul mơnuih lu biă mă, ƀu hơmâo hlơi pô dưi yap ôh. Ƀing gơñu rai mơ̆ng rĭm lŏn čar, kơnung djuai, ană plei laih anŭn phara tơlơi pơhiăp. Ƀing gơñu dŏ dơ̆ng ƀơi anăp grê pơtao laih anŭn ƀơi anăp Ană Triu yơh. Ƀing gơñu buh ao phyung kô̱̆ laih anŭn djă̱ than đung kri amăng tơngan gơñu. 10Ƀing gơñu pơhiăp kraih krin tui anai,
  “Tơlơi pơklaih lŏm kơ Ơi Adai ta,
   jing Pô dŏ be̱r ƀơi grê pơtao,
   laih anŭn kơ Ană Triu yơh.”
11Abih bang ƀing ling jang hiam dŏ jum dar grê pơtao laih anŭn jum dar ƀing kŏng tha wơ̆t hăng pă̱ čô djuai mơnơ̆ng hơdip mơ̆n. Ƀing gơñu bon akŭp ƀô̆ mơta gơñu ƀơi anăp grê pơtao laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai. 12Ƀing gơñu laĭ tui anai,
  “Amen!
  Tơlơi bơni hơơč hăng tơlơi ang yang,
  tơlơi rơgơi, tơlơi bơni hăng tơlơi pơpŭ pơyom,
  tơlơi dưi mơyang hăng tơlơi kơtang
  jing kơ Ơi Adai ta nanao hlŏng lar yơh.
  Amen!”
13Giŏng anŭn, sa čô amăng ƀing kŏng tha tơña kơ kâo tui anai, “Hlơi ƀing mơnuih buh ao phyung kô̱̆ anŭn laih anŭn mơ̆ng pă ƀing gơñu rai lĕ?”
14Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Ơ khua ăh, ih yơh thâo.”
 Laih anŭn ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Anŭn jing ƀing hơmâo tơbiă rai laih mơ̆ng tơlơi gleh tơnap prŏng. Ƀing gơñu hơmâo bŏh laih khul ao phyung gơñu laih anŭn hơmâo tŭ pơrơgoh hĭ laih ao gơñu anŭn kô̱̆ amăng drah Ană Triu.
15Hơnŭn yơh,
  “Ƀing gơñu dŏ ƀơi anăp grê pơtao Ơi Adai
   laih anŭn mă bruă kơ Ñu hrơi mlam amăng sang yang Ñu,
  laih anŭn Pô dŏ ƀơi grê pơtao či pơkăng sang khăn pơgang Ñu ƀơi ƀing gơñu yơh.
  16Ƀing gơñu ƀu či rơpa mơhao dơ̆ng tah.
  Yang hrơi ƀu či pơčrang kơtang ƀơi ƀing gơñu ôh,
   laih anŭn tơlơi pơiă kŏn pơruă hĭ ƀing gơñu lơi.
  17Yuakơ Ană Triu dŏ ƀơi tŏng krah grê pơtao yơh či jing pô wai triu gơñu;
   Ñu či dui ba ƀing gơñu pơ khul ia bluh, jing ia tơlơi hơdip yơh.
  Laih anŭn Ơi Adai či sut hĭ rĭm ia mơta mơ̆ng mơta gơñu yơh.”