8

Lub hom thawj kws xyaa

1Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws xyaa, sau ntuj ceeb tsheej txawm nyob ntsag tu kwvlaam ib txhais teev. 2Mas kuv pum xyaa tug tubkhai ntuj kws sawv ntawm Vaajtswv lub xubndag, hab tau txais xyaa lub raaj xyu.
3Hab muaj dua ib tug tubkhai ntuj tuav rawv lub yag tseem kub kws rau ncaig tawg lug sawv ntawm lub thaaj xyeem, hab muab tshuaj tsw qaab ntau pub rua tug tubkhai ntuj hov txhad coj moog xyeem nrug cov xuv dawb tej lug thov ua ke rua sau lub thaaj kub kws nyob ntawm lub zwm txwv xubndag. 4Tej paa tshuaj tsw qaab hov txhad nce nrug cov xuv dawb tej lug thov ua ke ntawm tug tubkhai ntuj txhais teg moog txug Vaajtswv lub xubndag. 5Tug tubkhai ntuj hov txawm coj lub yag rau ncaig tawg moog muab ncaig tawg ntawm lub thaaj rau puv nkaus hab muab lub yag nrum rua huv nplajteb, tes xub txawm nroo tej nam rhev, tsag lig xub laim lab quas vog hab ntuj qeg.

Xyaa lub raaj xyu

6Xyaa tug tubkhai ntuj kws tuav rawv xyaa lub raaj xyu kuj npaaj txhwj yuav tshuab raaj.
7Thawj tug tubkhai ntuj tshuab nwg lub raaj tes txawm muaj lawg hab suavtawg xyaw ntshaav laim poob lug rua huv nplajteb. Lub nplajteb txhad raug hlawv kub nyab ib feem huv peb, hab tej xyoob ntoo kuj raug hlawv ib feem huv peb hab tej nroj tsuag ntsuab kuj raug hlawv kub taag huvsw.
8Tug tubkhai ntuj kws ob tshuab nwg lub raaj tes txawm muaj ib yaam zoo le lub roob luj kws saamswm kub nyab raug muab nrum rua huv havtxwv. 9Dej havtxwv ib feem huv peb txhad txa ua ntshaav taag nrho, txhua yaam kws muaj sa nyob huv havtxwv kuj tuag taag ib feem huv peb, hab tej nkoj kuj raug puam tsuaj taag ib feem huv peb.
10Tug tubkhai ntuj kws peb tshuab nwg lub raaj, txawm muaj ib lub nub qub luj cig plawg yaam le teg tsau poob sau ntuj lug poob rua sau tej nam dej ib feem huv peb hab poob rua sau tej qhov dej txhawv. 11Lub nub qub hov npe hu ua “Ab.” Tej dej ib feem huv peb kuj ab taag, hab tuabneeg tuag coob vem tej dej hov ab taag.
12Tug tubkhai ntuj kws plaub tshuab nwg lub raaj, tes lub nub ib feem huv peb hab lub hli ib feem huv peb hab tej nub qub ib feem huv peb kuj ntsoog taag, txhad tsaus ntuj nti ib feem huv peb. Nruab nub ib feem huv peb kuj tsw kaaj lawm, hab mo ntuj ib feem huv peb kuj ib yaam nkaus.
13Kuv saib hab nov ib tug daav yaa sau nruab ntug quaj nrov has tas, “Txom nyem, txom nyem, txom nyem rua cov tuabneeg kws nyob huv lub nplajteb vem tej suab raaj kws peb tug tubkhai ntuj saamswm yuav tshuab.”