Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră Bruă Lêwi čih bi êdah jih klei bhiăn čuăn hlăm klei kkuh mpŭ leh anăn klei mkra bruă doh jăk klei đăo phung găp djuê Israel phŭn dô, wăt dŭm klei bhiăn mkra mprăp kơ phung khua ngă yang srăng ngă čiăng bi sĭt klei bhiăn anei.
 Akŏ phŭn kơ hră anei jing klei doh jăk Aê Diê leh anăn hdră êlan phung anak čô Aê Diê srăng kkuh mpŭ leh anăn klei bi mguôp hŏng Khua Yang.
 Êlan Klei Aê Diê Blŭ brei thâo lu hĭn hlăm hră anei tui si klei Khua Yang Yêsu lač: Anei klei bhiăn prŏng yuôm hĭn tal dua: “brei ih khăp kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô” (19:18).

Jar

Klei bhiăn klei ngă yang leh anăn mnơ̆ng myơr pioh ngă yang (1:1–7:38)
Klei mjing bruă Khua ngă yang kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu (8:1–10:20)
Klei bhiăn doh leh anăn klei bhiăn amâo doh (11:1–15:33)
Hruê Klei bi tui klei soh (16:1-34)
Klei bhiăn bi doh klei hdĭp leh anăn klei kkuh mpŭ (17:1–27:34)