11

Cov Tsiaj uas Noj Tau

(2 Kevcai 14.3-21)

1Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos nkawd 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, nej noj tau txhua yam tsiaj nruab nrag 3uas tus rau ncau ua ob sab thiab yog cov tsiaj zom zaub xwb. 4Txawm yog li cas los xij, cov tsiaj uas zom zaub uas tus rau tsis ncau, muaj tej yam nej tsis txhob noj: nej tsis txhob noj ntxhuav, ntxhuav yog tsiaj zom zaub tiamsis tus rau tsis ncau thiab tsis huv rau nej. 5Tsis txhob noj zajnpuas, zajnpuas rau ncau, tiamsis tsis zom zaub thiab tsis huv rau nej. 6Tsis txhob noj luav, luav yog tsiaj zom zaub tiamsis tus rau tsis ncau ua ob sab thiab tsis huv rau nej. 7Tsis txhob noj npua, npua tej rau ncau ua ob sab tiamsis npua tsis zom zaub thiab tsis huv rau nej. 8Tsis txhob noj cov tsiaj no lossis kov cov tsiaj no tus uas tuag lawm; cov tsiaj no tsis huv rau nej.
9Nej noj tau txhua yam ntses nyob hauv dej uas muaj xiab thiab muaj nplai, 10tiamsis txhua yam tsiaj nyob hauv dej lossis hauv hiavtxwv uas tsis muaj xiab thiab tsis muaj nplai, nej yuav tsum tsis txhob noj. 11Nej yuav tsum paub hais tias, tej tsiaj no yog hom tsiaj tsis huv. Nej yuav tsum tsis txhob noj lossis kov cov tsiaj no, txawm yog nws tuag lawm los xij. 12Nej yuav tsum tsis txhob noj txhua yam tsiaj nruab deg uas tsis muaj xiab thiab tsis muaj nplai hlo li.
13-19Nej tsis txhob noj tej noog uas hais nram qab no, rau qhov tej noog no yog tej noog tsis huv rau nej: dav dub, plas, dav qhuav, liaj, livnyug, dav npoj, uablag, noog ntxhuav, noog tsoo qwj, noog kaw, os dej, noog noj ntses, noog dej; noog cohauv thiab puav.
20Tej kab muaj tis uas siv plaub txhais tes taw nkag yog tej kab uas tsis huv, 21tsuas noj tau tej kab muaj tis uas muaj plaub txhais tes taw thiab dhia tau tej plhaw xwb. 22Tej kab uas nej noj tau mas yog: kooj, kooj txig, kabziam lossis kooj tshuab. 23Tiamsis tej kab muaj tis ya uas me dua tej no thiab muab plaub txhais tes taw nkag, puavleej yog tej kab uas tsis huv.
24-28Yog leejtwg mus kov tej tsiaj tuag li nram no, nws yuav tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj: tagnrho tej tsiaj uas muaj rau, tsis hais cov uas tus rau tsis ncau ua ob sab thiab zom zaub lossis tej tsiaj uas muaj plaub tug rau thiab muab lub tsawjteg mus kev. Yog leejtwg mus kwv tej tsiaj no lub cev tuag, nws yuav tsum tau hle nws cev ris tsho mus ntxhua, tiamsis nws tseem tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj thiab.
29Tej tsiaj uas nkag saum npoo av, yog tej tsiaj uas tsis huv rau nej: tshwbliag, nas tsuag, nab qa loj, 30nab qa dej, nab qa nqhuab, nab qa tsiav, nab qa suabzeb thiab nab qa ntoo. 31Leejtwg kov cov tsiaj no lossis cov tsiaj no lub cev tuag, yuav ua rau nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 32Thiab yog cov tsiaj no lub cev tuag poob rau saum ib yam khoom twg, yam ntawd yuav tsis huv lawm thiab. Tej khoom ntawd yog: ntoo, khaubncaws, tawv tsiaj lossis hnabtsaj thiab tej uas yog khoom siv huv tibsi. Yuav tsum muab yam khoom ntawd mus tsau dej, yam khoom ntawd yuav tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj, tom qab ntawd thiaj rov huv. 33Yog tej tsiaj ntawd poob rau hauv tej laujkaub, txhua yam uas nyob hauv lub laujkaub ntawd tsis huv lawm. Nej cia li muab lub laujkaub ntawd tsoo povtseg. 34Yog tej zaub mov uas yus ibtxwm noj, ntub cov dej tsis huv uas hliv hauv lub laujkaub ntawd los, ces tej zaub mov ntawd tsis huv lawm, thiab txhua yam kua uas nyob hauv lub laujkaub los tsis huv ib yam nkaus thiab. 35Txhua yam uas tej tsiaj tuag poob rau saud, yam ntawd tsis huv lawm, txawm yog qhovtxos lossis qhovcub los yuav tsum muab tsoo povtseg, 36tiamsis lub qhovdej txhawv lossis lub rhawv dej tseem huv; tiamsis txhua yam uas mus chwv cov tsiaj ntawd ib tug lub cev tuag, yam ntawd thiaj tsis huv lawm xwb. 37Yog cov tsiaj ntawd ib tug poob rau saum tej noob qoob uas yuav coj mus cog, cov noob qoob ntawd tseem huv. 38Tiamsis yog twb muab cov noob qoob ntawd tsau dej lawm, cov tsiaj ntawd ib tug mam poob rau saud, ces cov noob qoob ntawd tsis huv lawm.
39Yog tej tsiaj uas nej noj tau ib tus twg tuag, yog leejtwg mus kov tus tsiaj tuag ntawd lub cev, ces tus ntawd tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj. 40Thiab yog leejtwg hlais tus tsiaj tuag ntawd los ua noj, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua, thiab nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj; yog leejtwg mus kwv tej tsiaj tuag los nws yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua, thiab nws tsis huv mus txog thaum tsaus ntuj.
41Nej yuav tsum tsis txhob noj tej tsiaj me uas nkag saum npoo av, 42tsis hais tej uas nkag lossis siv plaub txhais tes taw mus kev lossis muaj ntau txhais tes taws. 43Tsis txhob ua rau nej lub cev tsis huv uas yog noj tej tsiaj uas hais los saum no. 44Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus uas dawbhuv. Nej tsis txhob ua rau nej tsis huv vim tej tsiaj me me uas nkag saum npoo av. 45Kuv yog tus TSWV uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv los, kuv thiaj yog nej tus Vajtswv. Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus uas dawbhuv.
46Ntawm no, yog txoj kevcai uas hais txog tej tsiaj nruab nrag: tej noog, tej tsiaj nruab deg, thiab txhua yam tsiaj uas nkag saum npoo av. 47Nej yuav tsum ceevfaj, saib cov tsiaj twg yog cov huv thiab cov tsiaj twg yog cov tsis huv, cov tsiaj twg yog cov tsimnyog noj thiab cov twg yog cov tsis tsimnyog noj.