12

Thanh tẩy sau khi sinh con

1Chúa Hằng Hữu nói với Mai-sen: 2Dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng khi một người đàn bà sinh con trai, bà ấy bị ô uế trong bảy ngày, như lúc có kinh. 3Đến ngày thứ tám, phải làm lễ cắt bì cho đứa bé trai. 4Trong thời gian 33 ngày sau đó, bà ấy không được đụng đến một vật thánh, cũng không được vào Đền thánh, vì đây là thời gian để bà được sạch huyết. 5Trường hợp sinh con gái, bà bị ô uế trong hai tuần lễ, như lúc có kinh, và thời gian để sạch huyết là 66 ngày. 6Khi thời gian sạch huyết chấm dứt, dù đã sinh con trai hay con gái, bà ấy phải đem đến cho thầy tế lễ, tại cửa Đền hội kiến, một con cừu một tuổi để làm lễ thiêu, và một con bò câu hoặc chim cu con để làm lễ chuộc tội. 7Thầy tế lễ sẽ đem dâng lên Chúa để chuộc tội cho bà, và bà trở nên tinh sạch sau lúc sinh sản. Đó là luật liên hệ đến trường hợp sinh con, trai và gái.
8Nếu bà không đủ sức dâng một con cừu thì phải dâng hai chim cu hoặc hai bồ câu con, con này làm lễ thiêu, con kia làm lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho bà và bà sẽ được tinh sạch.