13

Kevcai rau Cov Neeg Mob Ruas

1Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 2yog leejtwg muaj kab mob rau nws tej nqaij lossis mob npuag lossis mob nti tawv txho tshauv taws uas yuav mob ruas, yuav tsum coj nws mus cuag tus povthawj Aloos lossis Aloos tus tub uas yog tus povthawj. 3Tus povthawj mam tshuaj nws tus mob, yog cov plaub uas nyob ntawm qhov mob ntawd dawb thiab mob tshwm hauv cov nqaij tuaj, ces yog mob ruas ntag, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv lawm. 4Tiamsis yog qhov mob ntawd dawb thiab tsis mob dhau daim tawv rau hauv cov nqaij, cov plaub uas tuaj ntawd los tsis dawb, tus povthawj muab tus neeg ntawd cais nyob ib leeg xya hnub. 5Hnub xya tus povthawj rov tshuaj xyuas tus mob ntawd dua ib zaug ntxiv, yog nws pom qhov mob ntawd zoo li qub thiab tsis huam li, ces tus povthawj rov muab tus mob cais dua xya hnub ntxiv. 6Hnub xya tus povthawj rov tshuaj dua ib zaug ntxiv, thiab yog qhov mob ntawd cia li qhuav thiab tsis huam li, tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv; tsuas yog mob xwb. Nws yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua nws thiaj huv. 7Tiamsis yog qhov mob ntawd rov huam tom qab uas tus povthawj tshuaj tas thiab hais tias nws yog neeg huv, nws yuav tsum tau rov mus cuag tus povthawj dua. 8Tus povthawj rov tshuaj saib nws dua, yog qhov mob ntawd huam dhau daim tawv lawm, tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws mob ruas; nws yog neeg tsis huv lawm.
9Yog leejtwg mob ruas, mas yuav tsum tau coj nws mus cuag tus povthawj, 10tus povthawj yuav tshuaj nws qhov mob. Yog hais tias qhov mob ntawd cia li dawb thiab ua rau cov plaub ntawm qhov mob ntawd dawb tas thiab ua kuayig, 11ces yeej yog mob ruas ntev los lawm. Ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv lawm; ces tsis tas yuav muab nws cais thiab tshuaj nws tus mob ntxiv, vim yeej paub tseeb lawm hais tias, nws yog neeg tsis huv. 12Yog cov ruas ntawd huam thoob ibce hauv kotaw nto plaws saum taubhau, 13tus povthawj rov tshuaj tus mob ntawd dua ib zaug ntxiv. Yog tus povthawj pom hais tias, cov mob zoo thoob plaws nws ibce lawm, tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv. Yog daim tawv dawb mos nyoos thoob plaws ibce, ces nws yog neeg huv. 14Tiamsis yog thaum nws cov nqaij tawg pleb ua rau tej mob tshwm tuaj lawm, ces nws yog tus neeg tsis huv. 15Tus povthawj rov tshuaj nws dua ntxiv, yog tus povthawj pom qhov mob ntawd tawg pleb lawm tiag, tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv. Qhov tawg pleb ntawd qhia hais tias yog mob ruas lawm, thiab nws yog neeg tsis huv. 16Tiamsis yog thaum twg qhov mob ntawd zoo thiab tej tawv nqaij dawb mos nyoos tuaj lawm, tus neeg ntawd yuav tsum rov mus cuag tus povthawj, 17tus povthawj yuav rov tshuaj dua ntxiv. Yog qhov mob zoo dawb mos nyoos lawm, nws thiaj yog neeg huv, thiab tus povthawj qhia rau nws hais tias nws yog neeg huv lawm.
18Yog leejtwg mob npuag uas twb zoo lawm, 19thiab yog tom qab ntawd tsis ntev lub qhov txhab ntawd dawb thiab o tuaj lossis liab daj dawb lias rov tuaj, tus neeg mob ntawd yuav tsum mus cuag tus povthawj. 20Tus povthawj yuav tsum tshuaj nws, thiab yog qhov mob ntawd mob tob dhau daim tawv rau hauv cov nqaij thiab cov plaub uas tuaj ntawm qhov mob ntawd dawb tas lawm, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv. Qhov mob ruas ntawd yog pib ntawm qhov mob npuag tuaj ntag. 21Tiamsis yog tus povthawj tshuaj tsis pom cov plaub uas tuaj ntawm qhov mob ntawd dawb thiab qhov mob tsis qawj tob dhau daim tawv rau hauv, tiamsis pom qhov mob ntawd txawv lawm, ces tus povthawj muab tus mob ntawd cais nyob ib leeg xya hnub. 22Yog qhov mob ntawd huam tuaj lawm, tus povthawj qhia rau nws paub hais tias, nws yog neeg tsis huv; yog nws mob ruas tiag. 23Tiamsis yog tsis txawv thiab tsis huam li, ces yog kiav txhab mob npuag xwb, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv.
24Yog muaj ib tug twg kub hnyiab, yog qhov kub hnyiab ntawd dawb lossis cia li liab dawb lias, 25tus povthawj yuav tsum tau tshuaj qhov mob ntawd. Yog cov plaub ntawm qhov kub hnyiab dawb thiab qawj tob dhau daim tawv rau hauv cov nqaij lawm, yog cov kab mob ruas pib huam ntawm qhov kub hnyiab ntawd tuaj ntag, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv. 26Tiamsis yog tus povthawj tshuaj qhov mob, cov plaub ntawm qhov mob ntawd tsis dawb thiab tsis qawj dhau daim tawv rau hauv cov nqaij, tiamsis pom qhov mob ntawd txawv lawm, ces tus povthawj muab tus mob ntawd cais nyob ib leeg xya hnub. 27Hnub xya tus povthawj mam rov tshuaj dua ib zaug ntxiv, thiab yog qhov mob huam tuaj, ces qhov mob ntawd yog mob ruas; tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv. 28Tiamsis yog qhov mob tsis txawv thiab tsis huam li, ces qhov mob ntawd tsis yog mob ruas. Tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv, tsuas yog lub qhov txhab kub hnyiab huam tuaj xwb.
29Thaum uas ib tug txivneej lossis ib tug pojniam mob o rau saum taubhau lossis rau ntawm puabtsaig, 30tus povthawj yuav tsum tau tshuaj qhov mob ntawd. Yog pom qhov mob ntawd qawj dhau daim tawv rau hauv cov nqaij lawm, thiab cov plaub ntawm qhov mob daj thiab soob soob lawm, ces qhov mob ntawd yog mob ruas rau saum taubhau lossis ntawm puabtsaig ntag. Tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv lawm. 31Yog thaum tus povthawj tshuaj tus mob ntawd, qhov mob tsis qawj dhau daim tawv rau hauv cov nqaij, tiamsis yog cov plaub tuaj tsis zoo xwb, ces tus povthawj yuav tsum muab tus mob ntawd cais nyob ib leeg xya hnub. 32Hnub xya tus povthawj rov tshuaj qhov mob dua ib zaug ntxiv, yog qhov mob tsis huam thiab tej plaub ntawm qhov mob tsis daj thiab tsis qawj dhau daim tawv rau hauv cov nqaij, 33tus neeg ntawd yuav tsum tau muab tej plaub uas nyob ibncig ntawm qhov mob chais povtseg. Ces tus povthawj rov muab nws cais nyob ib leeg xya hnub ntxiv thiab. 34Hnub xya tus povthawj rov tshuaj qhov mob dua ib zaug ntxiv, yog hais tias tsis huam thiab tsis qawj dhau daim tawv rau hauv cov nqaij, tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv. Tus neeg ntawd yuav tsum hle nws cev ris tsho mus ntxhua, nws thiaj rov huv. 35Tiamsis yog qhov mob ntawd rov huam tom qab uas tus povthawj hais tias, nws yog neeg huv, 36tus povthawj yuav tau rov tshuaj tus mob ntawd dua ib zaug ntxiv. Yog qhov mob huam tuaj, tsis tas yuav saib nws tej plaub daj uas tuaj ntawm qhov mob li; yeej paub tseeb hais tias tus neeg ntawd tsis huv lawm. 37Tiamsis yog tus povthawj pom hais tias, qhov mob los tsis huam thiab cov plaub ntawm qhov mob los tuaj zoo, qhov mob los zoo lawm, ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg huv.
38Thaum ib tug txivneej lossis ib tug pojniam mob nti tawv ua plhaws rau ntawm tej tawv nqaij, 39tus povthawj yuav tsum tau tshuaj tus neeg ntawd. Yog qhov mob ntawd tuag ntxhai dawb muag lias, ces yog daim tawv lam tawg ua hlwv tawm tuaj xwb; tus neeg ntawd yeej huv.
40-41Yog muaj ib tug txivneej tej plaubhau hle tas, nws lub taubhau do dus dawb paug los nws tseem yog neeg huv. Thiab tus txivneej ntawd tej plaubhau saum xubqwb lossis ntawm hauvpliaj hle tas lawm, nws hauvpliaj do dus dawb paug los nws tseem yog neeg huv. 42Tiamsis yog mob ua npuag liab dawb lias tshwm rau saum tus neeg ntawd qhov do hau, ces qhov mob ntawd yog mob ruas ntag. 43Tus povthawj yuav tsum tshuaj tus mob ntawd, yog mob ua liab dawb txho tshauv taws rau saum taubhau lossis ntawm hauvpliaj, 44ces tus povthawj qhia rau nws hais tias, nws yog neeg tsis huv, rau qhov nws mob ruas rau saum taubhau.
45Tus neeg uas mob ruas rau nws lub cev lawm, nws yuav tsum hnav tej ris tsho ntuag ntuag xwb, tsis txhob ntsis nws tej plaubhau, muab ntaub los npog nws lub ntsejmuag ib nrab rov rau hauv thiab qw hais tias, “Neeg tsis huv, neeg tsis huv!” 46Tus uas mob ruas, yog mob ntev npaum li cas, nws yuav tsum nyob nws ib leeg ntev npaum li ntawd, thiab nws yuav tsum tawm mus nyob rau sab nraum ntug yeej, tsis txhob nyob xyaw luag lwm tus.

Kevcai Hais Txog Tej Khaubncaws Tuaj Pwm

47Thaum tej ris tsho tuaj pwm, tsis hais tej ris tsho plaub yaj lossis tej ris tsho ntaubmag 48lossis txhua daim ntaubmag lossis ris tsho ntaub plaub yaj lossis tej tawv tsiaj lossis txhua yam uas muab tawv tsiaj ua, 49yog cov pwm ntawd ua rau tej ris tsho ntaub plaub yaj lossis tej tawv tsiaj lossis txhua yam uas muab tawv tsiaj ua tuaj pwm ntsuab daj lis lossis liab daj lis, ces yog cov pwm ntawd huam, mas yuav tsum coj mus rau tus povthawj saib. 50Tus povthawj yuav tsum tshuaj qhov tuaj pwm ntawd thiab muab daim khaubncaws ntawd coj mus tso rau ib qho xya hnub. 51Hnub xya tus povthawj muab rov los tshuaj dua ib zaug ntxiv, yog tej qhov tuaj pwm huam tuaj, ces daim khaubncaws ntawd tsis huv lawm. 52Tus povthawj cia li muab daim khaubncaws ntawd mus hlawv, rau qhov cov pwm huam tuaj lawm, yuav tsum muab hlawv povtseg.
53Tiamsis yog thaum nws tshuaj daim khaubncaws ntawd, tus povthawj tsis pom qhov tuaj pwm uas lo daim khaubncaws huam tuaj li, 54nws yuav tsum kom luag muab daim khaubncaws ntawd coj mus ntxhua thiab muab tso rau ib qho xya hnub ntxiv. 55Ces nws rov muab daim khaubncaws ntawd los tshuaj dua, yog tsis pom txawv li, thiab txawm yog cov pwm tsis huam los daim khaubncaws ntawd tsis huv lawm; nej yuav tsum muab daim khaubncaws ntawd hlawv povtseg, tsis hais daim khaubncaws ntawd tuaj pwm rau ntawm xubntiag lossis nraum nraubqaum li. 56Tiamsis yog thaum tus povthawj rov tshuaj daim khaubncaws ntawd ntxiv, qhov tuaj pwm cia li yaj tas lawm, tsis hais ntaub lossis tawv tsiaj, nws yuav tsum muab qhov ntawd dua povtseg. 57Thiab yog cov pwm rov tshwm dua tshiab tuaj thiab huam ntxiv, tus tswv khaubncaws cia li muab daim khaubncaws coj mus hlawv povtseg. 58Yog nws muab daim khaubncaws ntawd ntxhua thiab qhov pwm ntawd cia li ploj lawm, mas nws yuav tsum rov muab ntxhua dua, daim khaubncaws ntawd thiaj yuav huv.
59Tej uas hais los no, yog txoj kevcai uas hais txog tej pwm uas tuaj rau ntawm tej khaubncaws, tsis hais tej ntaub plaub yaj lossis ntaubmag lossis tej ris tsho ntaubmag lossis tej ris tsho ntaub plaub yaj lossis txhua yam uas muab tawv tsiaj ua, saib huv lossis tsis huv.