13

Klei Bhiăn hŏng Klei Djŏ Phŭng

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 2“Tơdah sa čô mnuih mâo ti klĭt asei mlei ñu sa anôk bŏk, sa anôk bi ƀlĕ, amâodah sa anôk ƀlak, leh anăn hlŏng jing hĕ phŭng ti klĭt asei mlei ñu, brei arăng atăt ba ñu kơ khua ngă yang Y-Arôn amâodah kơ sa čô hlăm phung anak êkei ñu, phung khua ngă yang. 3Khua ngă yang srăng ksiêm anôk ruă ti klĭt asei mlei ñu; leh anăn tơdah mlâo anôk ruă anăn bliư̆ jing hĕ kô̆ leh anăn klei ruă jing êlam hĭn kơ klĭt asei mlei, anăn jing phŭng. Tơdah khua ngă yang ksiêm leh, gơ̆ srăng hưn ñu jing čhŏ. 4Ƀiădah tơdah anôk ƀlak jing kô̆ hlăm klĭt asei mlei ñu, leh anăn amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh, leh anăn mlâo amâo bliư̆ jing kô̆ ôh, khua ngă yang srăng kơ̆ng êjai kjuh hruê pô mâo klei ruă anăn. 5Khua ngă yang srăng ksiêm ñu ti hruê tal kjuh. Tơdah gơ̆ ƀuh klei ruă kơ̆ng leh, leh anăn klei ruă amâo lar ôh hlăm klĭt, khua ngă yang srăng lŏ kơ̆ng ñu kjuh hruê mơh. 6Khua ngă yang srăng lŏ ksiêm ñu ti hruê tal kjuh. Tơdah anôk ƀlak klei ruă lŏ jing msĕ si klĭt êlâo leh anăn klei ruă amâo lar ôh hlăm klĭt, khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing doh; anôk anăn knŏng jing klei bi ƀlĕ. Ñu srăng boh čhiăm ao ñu leh anăn jing doh. 7Ƀiădah tơdah anôk bi ƀlĕ jing lar hlăm klĭt leh ñu bi êdah ñu pô kơ khua ngă yang kơ klei bi doh ñu pô, ñu srăng lŏ bi êdah ti anăp khua ngă yang; 8leh anăn khua ngă yang srăng ksiêm ñu. Tơdah anôk bi ƀlĕ jing lar hlăm klĭt, khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing čhŏ; anăn jing phŭng.
9Tơdah sa čô mnuih djŏ phŭng leh, brei arăng atăt ba ñu kơ khua ngă yang. 10Khua ngă yang srăng ksiêm ñu, leh anăn tơdah mâo sa anôk bŏk kô̆ hlăm klĭt, bi kô̆ leh mlâo, leh anăn mâo gru kđeh hrah hlăm anôk bŏk, 11anăn jing phŭng dôk sui hlăm klĭt asei mlei ñu, leh anăn khua ngă yang srăng hưn ñu jing čhŏ. Khua ngă yang amâo srăng kơ̆ng ñu ôh, kyuadah ñu jing čhŏ. 12Tơdah phŭng jing lar hlăm klĭt tơl guôm jih klĭt pô djŏ phŭng mơ̆ng boh kŏ truh ti jơ̆ng tar ƀar anôk khua ngă yang dlăng, 13khua ngă yang srăng ksiêm, leh anăn tơdah phŭng guôm leh jih asei mlei ñu, khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing doh kơ klei ruă anăn; klĭt ñu jing kô̆ leh tar ƀar asei mlei, leh anăn ñu jing doh. 14Ƀiădah tơdah gru kđeh hrah bi êdah ti ñu, ñu srăng jing čhŏ. 15Khua ngă yang srăng ksiêm gru kđeh hrah, leh anăn hưn kơ ñu jing čhŏ; gru kđeh hrah jing čhŏ, kyuadah anăn jing phŭng. 16Ƀiădah tơdah gru kđeh hrah bliư̆ bi mlih jing kô̆, ñu srăng nao kơ khua ngă yang, 17leh anăn khua ngă yang srăng ksiêm ñu. Leh anăn tơdah klei ruă bliư̆ jing kô̆, khua ngă yang srăng hưn pô mâo klei ruă anăn jing doh; ñu jing doh.
18Tơdah mâo hlăm klĭt asei mlei sa čô sa bĭt tiêng hlao leh, 19leh anăn hlăm anôk tiêng anăn mâo hĕ klei bŏk kô̆ amâodah anôk ƀlak hrah kô̆, brei arăng bi êdah kơ khua ngă yang. 20Khua ngă yang srăng ksiêm ñu, tơdah anôk klei ruă jing êlam hĭn kơ klĭt leh anăn mlâo jing hĕ kô̆, khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing čhŏ, anăn jing phŭng, gơ̆ bi mđuč ti anôk tiêng. 21Ƀiădah tơdah khua ngă yang ksiêm, leh anăn mlâo anôk anăn amâo jing kô̆ ôh leh anăn amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh, ƀiădah jing msĕ si klĭt êlâo, khua ngă yang srăng kơ̆ng ñu êjai kjuh hruê. 22Tơdah klei ruă anăn jing lar hlăm klĭt, khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing čhŏ; anăn jing sa klei ruă. 23Ƀiădah tơdah anôk ƀlak ăt dôk đơnăn leh anăn amâo jing lar ôh, anăn jing gru tiêng; leh anăn khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing doh.
24Amâodah tơdah asei mlei mâo gru pui ƀơ̆ng ti klĭt leh anăn kđeh hrah ti anôk pui ƀơ̆ng jing hĕ sa anôk ƀlak hrah kô̆ amâodah kô̆, 25khua ngă yang srăng ksiêm dlăng anôk anăn. Tơdah mlâo hlăm anôk ƀlak bliư̆ jing kô̆ leh anăn jing êlam hĭn kơ klĭt, anăn jing phŭng; gơ̆ bi mđuč leh hlăm anôk gru pui ƀơ̆ng, leh anăn khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing čhŏ; anăn jing klei djŏ phŭng. 26Ƀiădah tơdah khua ngă yang ksiêm anôk anăn, leh anăn mlâo hlăm anôk ƀlak amâo jing kô̆ ôh leh anăn amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh, ƀiădah jing msĕ si klĭt êlâo, khua ngă yang srăng kơ̆ng ñu êjai kjuh hruê. 27Khua ngă yang srăng ksiêm ñu hruê tal kjuh; tơdah klei ruă anăn jing lar hlăm klĭt, snăn khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing čhŏ; anăn jing klei djŏ phŭng. 28Ƀiădah tơdah anôk ƀlak ăt dôk đơnăn leh anăn amâo jing lar hlăm klĭt ôh, ƀiădah jing msĕ si klĭt êlâo, anăn jing bŏk pui ƀơ̆ng leh anăn khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing doh, kyuadah anăn jing gru pui ƀơ̆ng.
29Tơdah sa čô êkei amâodah sa čô mniê mâo anôk ruă ti boh kŏ amâodah ti mlâo kang, 30khua ngă yang srăng ksiêm klei ruă anăn; tơdah gơ̆ jing êlam hĭn kơ klĭt, leh anăn mlâo hlăm anôk anăn jing kñĭ leh anăn điêt aruăt, snăn khua ngă yang srăng hưn ñu jing čhŏ; anăn jing klei ktăl, jing phŭng ti boh kŏ amâodah ti mlâo kang. 31Tơdah khua ngă yang ksiêm klei ruă ktăl, leh anăn gơ̆ amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh leh anăn amâo mâo mlâo jŭ hlăm anôk anăn ôh, snăn khua ngă yang srăng krư̆ pô mâo klei ruă ktăl anăn êjai kjuh hruê. 32Ti hruê tal kjuh khua ngă yang srăng ksiêm klei ruă anăn; tơdah klei ktăl amâo lar ôh leh anăn amâo mâo mlâo kñĭ hlăm anôk anăn ôh, leh anăn klei ktăl amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh, 33snăn ñu srăng kuêh ƀŭk ñu, ƀiădah ñu amâo srăng kuêh ôh anôk ruă ktăl; leh anăn khua ngă yang srăng lŏ kơ̆ng pô mâo klei ruă ktăl êjai kjuh hruê. 34Khua ngă yang srăng ksiêm klei ruă ktăl ti hruê tal kjuh; tơdah klei ktăl amâo jing lar hlăm klĭt ôh leh anăn amâo jing êlam hĭn kơ klĭt ôh, snăn khua ngă yang srăng hưn kơ ñu jing doh; ñu srăng boh čhiăm ao ñu leh anăn jing doh. 35Ƀiădah tơdah klei ktăl jing lar hlăm klĭt leh klei bi doh ñu, 36khua ngă yang srăng ksiêm dlăng ñu, leh anăn tơdah klei ktăl jing lar hlăm klĭt, amâo yuôm ôh khua ngă yang tui duah mlâo kñĭ; ñu jing čhŏ. 37Ƀiădah tơdah ñu ƀuh klei ktăl kơ̆ng leh, leh anăn mâo mlâo jŭ čăt ti anôk anăn, klei ktăl anăn hlao leh, ñu jing doh; leh anăn khua ngă yang srăng hưn ñu jing doh.
38Tơdah sa čô êkei amâodah sa čô mniê mâo lu anôk ƀlak hlăm klĭt asei mlei ñu, ƀlak kô̆, 39khua ngă yang srăng ksiêm. Tơdah anôk ƀlak hlăm klĭt asei mlei jing uê, anăn jing lak bi mđuč hlăm klĭt; ñu jing doh.
40Tơdah boh kŏ sa čô êkei luh ƀŭk, ñu jing kla, ƀiădah jing doh. 41Tơdah boh kŏ sa čô êkei luh ƀŭk ti adhei leh anăn ti mhơ̆k, ñu jing kla ti adhei, ƀiădah jing doh. 42Ƀiădah tơdah mâo ti kŏ kla amâodah ti adhei kla anôk ruă ƀlak hrah kô̆, anăn jing phŭng bi mđuč ti boh kŏ kla amâodah ti adhei kla ñu. 43Khua ngă yang srăng ksiêm ñu. Tơdah anôk ruă bŏk jing hrah kô̆ ti boh kŏ kla amâodah ti adhei kla ñu, msĕ si phŭng hlăm klĭt asei mlei, 44ñu jing sa čô djŏ phŭng, brei khua ngă yang hưn ñu jing čhŏ; klei ruă ñu ti boh kŏ.
45Mnuih djŏ phŭng mâo klei ruă anăn srăng hơô čhiăm ao tĭ leh anăn amâo gĭ ƀŭk ôh, leh anăn ñu srăng guôm kƀuê ñu ti dlông leh anăn ur, ‘Čhŏ, čhŏ.’ 46Ñu srăng dôk jing čhŏ êjai ñu mâo klei ruă anăn; ñu jing čhŏ; brei ñu dôk hjăn hlăm sa bĭt anôk dôk ti êngao wăl.
47Tơdah mâo klei ruă phŭng ti sa blah čhiăm, thâodah čhiăm mlâo biăp amâodah čhiăm kbuă, 48ti mrai ênơ̆ng amâodah ti mrai hdră, kbuă amâodah mlâo biăp, amâodah hlăm sa pŏk klĭt amâodah mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, 49tơdah klei ruă bi êdah jing mtah amâodah hrah hlăm čhiăm, thâodah ti mrai ênơ̆ng amâodah mrai hdră, amâodah ti sa pŏk klĭt amâodah ti mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, anăn jing klei ruă djŏ phŭng, leh anăn arăng srăng bi êdah kơ khua ngă yang. 50Khua ngă yang srăng ksiêm klei ruă anăn leh anăn kơ̆ng dŏ anăn kjuh hruê. 51Ñu srăng ksiêm klei ruă anăn ti hruê tal kjuh. Tơdah klei ruă jing lar hlăm čhiăm ti mrai ênơ̆ng amâodah ti mrai hdră, ti sa pŏk klĭt, thâodah ya arăng yua klĭt anăn, klei ruă anăn jing klei ruă djŏ phŭng kjham; dŏ anăn jing čhŏ. 52Brei ñu čuh čhiăm anăn thâodah klei ruă dôk ti mrai ênơ̆ng amâodah mrai hdră, mlâo biăp amâodah kbuă, amâodah mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, kyuadah anăn jing klei ruă djŏ phŭng kjham; brei arăng čuh mnơ̆ng anăn hlăm pui.
53Tơdah khua ngă yang ksiêm leh, leh anăn klei ruă anăn amâo jing lar ôh ti čhiăm ti mrai ênơ̆ng amâodah mrai hdră amâodah ti mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, 54snăn khua ngă yang srăng mtă brei arăng rao boh mnơ̆ng djŏ leh klei ruă, leh anăn ñu srăng lŏ kơ̆ng dŏ anăn êjai kjuh hruê. 55Khua ngă yang srăng ksiêm dŏ djŏ klei ruă anăn leh arăng boh rao gơ̆. Tơdah anôk ruă ƀlak amâo bi mlih êa ôh, wăt tơdah klei ruă amâo jing lar ôh, dŏ anăn jing čhŏ; brei ih čuh gơ̆ hlăm pui, thâodah anôk ƀlak phŭng ti rŏng amâodah ti anăp.
56Ƀiădah tơdah khua ngă yang ksiêm leh, leh anăn klei ruă jing msĕ si êlâo leh arăng boh rao gơ̆, brei ñu hiêk anôk ƀlak mơ̆ng čhiăm, mơ̆ng klĭt, mơ̆ng mrai ênơ̆ng amâodah mơ̆ng mrai hdră. 57Tơdah ñu lŏ bi êdah ti čhiăm, ti mrai ênơ̆ng amâodah ti mrai hdră, amâodah ti mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, klei ruă anăn jing lar yơh; brei ih čuh hlăm pui dŏ djŏ klei ruă. 58Ƀiădah čhiăm, mrai ênơ̆ng amâodah mrai hdră, amâodah mnơ̆ng ngă hŏng klĭt mơ̆ng dŏ anăn klei ruă kbiă đuĕ tơdah ih boh rao dŏ anăn leh, brei arăng lŏ boh rao tal dua leh anăn dŏ anăn srăng jing doh.”
59Anăn jing klei bhiăn kơ klei ruă djŏ phŭng ti čhiăm mlâo biăp amâodah kbuă, thâodah ti mrai ênơ̆ng amâodah ti mrai hdră, amâodah mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, čiăng ksiêm thâodah ñu jing doh amâodah čhŏ.