17

Nơi giết sinh tế

1,2$húa Hằng Hữu bảo Mai-sen truyền lại cho A-rôn, các con A-rôn và toàn dân Y-sơ-ra-ên những luật sau:
3,4$gười Y-sơ-ra-ên nào giết một con bò, cừu hay dê làm sinh tế dâng cho Chúa ở trong trại hay ngoài trại, mà không đem đến cửa Đền hội kiến để dâng cho Ngài trước Đền Chúa, người ấy mắc tội gây đổ máu và bị truất khỏi cộng đồng nhân dân. 5$uật này nhằm chấm dứt việc người Y-sơ-ra-ên giết sinh tế ở ngoài đồng và buộc họ đem sinh tế đến cửa Đền hội kiến cho thầy tế lễ. Sinh tế sẽ bị giết tại đó để dâng lên cho Chúa. 6$hầy tế lễ sẽ rảy huyết trên bàn thờ của Chúa, tại cửa Đền hội kiến, đốt mỡ dâng hương thơm lên Chúa. 7$hư thế, họ sẽ không còn giết thú vật cúng tế các quỷ và liên lạc với chúng. Luật này áp dụng vĩnh viễn qua các thế hệ. 8,9$hắc cho họ nhớ luôn rằng, dù người Y-sơ-ra-ên hay người ngoại kiều, nếu ai dâng tế lễ thiêu hay dâng một sinh tế tại một nơi nào khác, không phải tại cửa Đền hội kiến, là nơi dâng lễ vật cho Chúa, người ấy phải bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân.

Cấm ăn huyết

10$ếu một người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều ăn bất kỳ huyết gì, Ta sẽ chống đối người ấy và trục xuất người ấy khỏi cộng đồng nhân dân. 11$a cho các ngươi huyết để rảy trên bàn thờ, chuộc tội linh hồn mình, vì huyết tiềm tàng sức sống của cơ thể sinh vật. Chính sự sống của sinh vật ở trong huyết nên huyết được dùng để chuộc tội. 12$ì thế, Ta đã cấm người Y-sơ-ra-ên và người ngoại kiều không được ăn huyết. 13$rường hợp một người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều đi săn, giết một con thú hay một con chim để ăn thịt, người ấy phải trút cho ráo hết huyết và lấy đất lấp huyết lại. 14$ậy, huyết là sức sống của các sinh vật, do đó Ta đã cấm dân Y-sơ-ra-ên không được ăn huyết của bất kỳ sinh vật nào, vì sự sống của một sinh vật là huyết của nó. Ai ăn huyết, sẽ bị trục xuất. 15$gười nào, bản xứ hay ngoại kiều, ăn một con vật chết hoặc bị vì thú rừng cắn xé, phải giặt áo xống, phải tắm, bị ô uế cho đến tối, sau đó mới được sạch. 16$ếu người ấy không giặt áo và không tắm, sẽ mang tội.