17

Kungx Maaih Nduqc Norm Dorngx Ziec Hnangv

1Ziouv Gorngv Mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox Aalon caux ninh nyei dorn caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Ziouv hnangv naaiv nor paaiv meih mbuo. 3Haaix dauh I^saa^laa^en Mienh daix ngongh, ba'gi yungh dorn fai yungh, maiv gunv yiem ndopv-liuh ciangv gu'nyuoz daix fai yiem ga'nyiec, 4se gorngv maiv dorh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, Ziouv nyei Ndopv-Liuh nza'hmien, fongc horc bun Ziouv, oix zuqc dingc wuov dauh mienh nyei zuiz weic zuqc ninh bun nziaamv liouc cuotv. Laaix bun nziaamv liouc cuotv, oix zuqc bun wuov dauh mienh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc. 5Hnangv naaiv zoux se weic bun I^saa^laa^en Mienh dorh dongh ninh mbuo yiem wuov naah daix nyei saeng-kuv daaih fongc horc ziec bun Ziouv. Oix zuqc dorh daaih bun Ziouv, se oix zuqc yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc jiu bun sai mienh fongc horc ziec weic jiu tong. 6Sai mienh ziouc zorqv wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv fuqv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, Ziouv nyei ziec-dorngh ga'hlen. Ninh aengx zorqv hmei buov, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 7Yiem naaiv mingh I^saa^laa^en Mienh maiv dungx daix saeng-kuv ziec bun yungh mienv hnangv maaih hieh hnyouv nyei mienh nor. Naaiv se ninh mbuo doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz.’
8“Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Haaix dauh I^saa^laa^en Mienh fai yiem ninh mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh fongc horc ga'naaiv weic buov ziec fai ziec weic haaix nyungc, 9yaac maiv dorh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc ziec bun Ziouv, oix zuqc bun wuov dauh mienh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc.

Gec, Maiv Dungx Nyanc Nziaamv

10“ ‘Da'faanh haaix dauh I^saa^laa^en Mienh fai yiem ninh mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh nyanc haaix nyungc nziaamv, yie ziouc maiv mangc wuov dauh mienh aqv, yaac bun ninh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc. 11Weic zuqc nangh nyei ga'naaiv nyei maengc se yiem nziaamv. Yie bun nziaamv meih mbuo weic yiem ziec-dorngh fiqv meih mbuo nyei zuiz. Weic zuqc maengc yiem nziaamv, nziaamv cingx daaih haih fiqv zuiz. 12Weic naaiv yie gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Meih mbuo haaix dauh maiv dungx nyanc nziaamv. Yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh yaac maiv dungx nyanc nziaamv.”
13“ ‘Haaix dauh I^saa^laa^en Mienh fai yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh, buonv maiv maaih uix, haih nyanc duqv nyei saeng-kuv orv fai norqc, oix zuqc bun orv nyei nziaamv cuotv nzengc aengx longc nie biopv jienv, 14weic zuqc nyungc-nyungc nangh nyei ga'naaiv nyei maengc se yiem ninh nyei nziaamv. Weic naaiv yie cingx mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Maiv dungx nyanc haaix nyungc ga'naaiv nyei nziaamv, weic zuqc nyungc-nyungc ga'naaiv nyei maengc se yiem ninh nyei nziaamv. Haaix dauh nyanc, zungv oix zuqc pai guangc.”
15“ ‘Maiv gunv buonv-fingx mienh fai ganh fingx mienh, se gorngv nyanc ninh ganh daic nyei saeng-kuv orv fai zuqc hieh ga'naaiv ngaatc daaih nyei orv, oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux sin, ninh yaac maaih uix taux hmuangx ziouc cing-nzengc mi'aqv. 16Mv baac se gorngv ninh maiv nzox lui-houx, maiv nzaaux sin, ninh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz aqv.’+”