17

Mâo Knŏng Sa Anôk Ngă Yang

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, Anei jing klei Yêhôwa mtă leh: 3‘Tơdah sa čô êkei mơ̆ng sang Israel koh sa drei êmô, sa drei êđai biăp, amâodah sa drei bê hlăm wăl amâodah ti êngao wăl, 4leh anăn amâo djă ba ôh gơ̆ ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, čiăng myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa ti anăp sang čhiăm Yêhôwa, arăng srăng yap klei soh tuh êrah ti êkei anăn; ñu tuh êrah leh; brei arăng khăt hĕ ñu mơ̆ng phung ƀuôn sang ñu. 5Klei anăn čiăng kơ phung ƀuôn sang Israel srăng djă ba mnơ̆ng diñu khăng ngă yang leh hlăm hma, brei diñu djă ba digơ̆ kơ Yêhôwa, kơ khua ngă yang ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn koh digơ̆ jing mnơ̆ng ngă yang myơr kơ klei êđăp ênang kơ Yêhôwa. 6Khua ngă yang srăng hƀrah êrah ti dlông knưl Yêhôwa ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn čuh prăi jing mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. 7Snăn diñu amâo srăng lŏ koh ôh mnơ̆ng diñu ngă yang kơ phung yang bê, phung anăn diñu tui tiŏ ngă klei knhông. Anăn srăng jing klei bhiăn hlŏng lar kơ diñu hlăm jih jang ênuk.’
8Leh anăn brei ih lač kơ diñu, ‘Tơdah sa čô êkei mơ̆ng sang Israel amâodah mơ̆ng phung tue dôk jưh bhiâo ti krah diñu, pô myơr mnơ̆ng myơr čuh amâodah mnơ̆ng ngă yang, 9leh anăn amâo djă ba gơ̆ ôh ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn čiăng ngă yang kơ Yêhôwa, êkei anăn brei arăng khăt hĕ mơ̆ng ƀuôn sang ñu.’

Klei Ghă Ƀơ̆ng Êrah

10 ‘Tơdah sa čô êkei mơ̆ng sang Israel amâodah mơ̆ng phung tue dôk jưh bhiâo ti krah diñu ƀơ̆ng êrah, kâo pô yơh srăng bi kdơ̆ng hŏng pô ƀơ̆ng êrah anăn, leh anăn kâo srăng khăt hĕ ñu mơ̆ng krah phung ƀuôn sang ñu. 11 Kyuadah klei hdĭp kđeh dôk hlăm êrah; leh anăn kâo brei leh dŏ anăn kơ diih ti dlông knưl čiăng ngă klei bi doh klei soh kơ mngăt diih; kyuadah êrah jing mnơ̆ng bi doh klei soh, kyua êrah jing klei hdĭp. 12Kyua anăn kâo lač leh kơ phung ƀuôn sang Israel, amâo mâo sa čô hlăm phung diih dưi ƀơ̆ng êrah ôh, kăn rei sa čô tue dôk jưh bhiâo ti krah diih dưi ƀơ̆ng êrah. 13Msĕ mơh tơdah sa čô hlăm phung ƀuôn sang Israel amâodah sa čô tue dôk jưh bhiâo ti krah diñu mă hŏng klei hiu mnah sa drei hlô amâodah sa drei čĭm arăng dưi ƀơ̆ng, brei ñu tuh hĕ êrah gơ̆ leh anăn guôm hĕ êrah anăn hŏng ƀruih lăn.
14Kyuadah klei hdĭp jih jang mnơ̆ng jing êrah gơ̆ pô; kyuanăn kâo lač leh kơ phung ƀuôn sang Iasrael, Đăm diih ƀơ̆ng êrah sa mta mnơ̆ng ôh, kyuadah klei hdĭp jih jang mnơ̆ng jing êrah gơ̆ pô. Hlei pô ƀơ̆ng êrah anăn brei arăng khăt hĕ ñu. 15Grăp čô hlei pô ƀơ̆ng mnơ̆ng djiê kmăp amâodah hlô mnơ̆ng hiêk, thâodah jing sa čô ƀuôn sang pô amâodah sa čô tue dôk jưh bhiâo, srăng boh hĕ čhiăm ao ñu, mnei hlăm êa, leh anăn jing čhŏ tơl tlam; leh anăn ñu srăng jing doh. 16Ƀiădah tơdah ñu amâo boh ôh čhiăm ao ñu amâodah amâo mnei ôh, ñu srăng klam klei wê ñu.’ ”