20

Tội ác và hình phạt

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen truyền dạy người Y-sơ-ra-ên: Dù Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều, kẻ nào dâng con mình cho Mô-lóc, phải bị xử tử. Dân trong xứ sẽ lấy đá ném vào người ấy cho chết đi. 3Người dâng con mình cho Mô-lóc như vậy bị Ta chống nghịch, khai trừ khỏi nhân dân vì đã làm ô uế Nơi thánh, xúc phạm Danh Ta. 4Nhưng nếu dân trong xứ che mắt làm ngơ trước việc dâng con cho Mô-lóc, không xử tử người ấy, 5thì chính Ta sẽ ra tay trừng phạt người ấy với cả gia đình, khai trừ người ấy và kẻ a tòng trong việc dâng con cho Mô-lóc.
6Nếu ai cầu hỏi thầy pháp, đồng bóng, Ta sẽ chống nghịch và khai trừ người ấy khỏi nhân dân. 7Vậy, phải làm sạch mình, phải sống thánh khiết, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. 8Phải tuân hành luật lệ Ta, vì Ta, Chúa Hằng Hữu đã thánh hóa các ngươi.
9Ai rủa cha hay mẹ mình phải bị xử tử. Người rủa cha mẹ mình chịu trách nhiệm về mạng sống mình.
10Nếu một người đàn ông thông dâm với vợ người khác, cả hai phải bị xử tử. 11Nếu một người đàn ông nằm với vợ cha mình, cả hai phải bị xử tử. Họ chịu trách nhiệm về mạng sống mình. 12Nếu một người đàn ông nằm với con dâu mình, cả hai phải bị xử tử, kẻ loạn luân phải chịu trách nhiệm về mạng sống mình. 13Hai người đồng tính luyến ái phải bị xử tử, họ phạm một tội đáng tởm, phải chịu trách nhiệm về mạng sống mình. 14Nếu một người đàn ông lấy cả hai mẹ con, họ phạm tội ác và cả ba phải bị thiêu sống để tẩy trừ tội ác khỏi nhân dân. 15,16Nếu một người đàn ông hay đàn bà nằm với một con thú, người bị xử tử, thú bị giết. Người ấy phải chịu trách nhiệm về mạng sống mình.
17Nếu một người đàn ông lấy chị em ruột hay chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, đó là một điều nhục, họ phải bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân. Người đàn ông phải mang tội mình.
18Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn bà đang có kinh, cả hai phải bị trục xuất khỏi cộng đồng nhân dân, vì họ đã để lộ nguồn máu của nàng.
19Không ai được lấy dì hay cô mình vì là bà con gần, họ phải mang tội mình. 20Nếu một người đàn ông lấy thím mình, cả hai phải mang tội mình và sẽ chết tuyệt tự. 21Nếu một người đàn ông lấy vợ của anh em mình, đó là một điều ô uế, họ sẽ chết tuyệt tự.
22Vậy, phải tuân hành luật lệ Ta, vâng lời Ta dạy để Ta không trục xuất các ngươi ra khỏi lãnh thổ mà Ta sẽ đem các ngươi vào. 23Không được làm theo những thói tục của các dân tộc bị Ta đuổi ra trước các ngươi, họ đã làm tất cả những điều xấu xa ấy, khiến Ta ghê tởm họ. 24Ta hứa cho các ngươi lãnh thổ họ cư ngụ, là một vùng đất phì nhiêu. Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi với các dân tộc khác.
25Vậy, các ngươi phải biết phân biệt giữa loài thú, loài chim sạch và không sạch; đừng để cho loài thú, chim, sâu bọ trên đất- là những loài vật Ta đã bảo cho các ngươi biết là không sạch làm cho các ngươi ô uế. 26Các ngươi phải sống thánh khiết cho Ta, vì Ta là Chúa Hằng Hữu thánh khiết đã phân rẽ các ngươi với các dân tộc khác để các ngươi thuộc về Ta.
27Người nào làm thầy pháp, đồng bóng, dù đàn ông hay đàn bà, phải bị xử tử. Họ phải bị người ta ném đá cho chết, và phải chịu trách nhiệm về mạng sống mình.