20

Rau Txim rau Tus Tsis Mloog Lus

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom cia li hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej cov Yixalayees txhua tus lossis cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ua ke, yog leejtwg muab nws cov menyuam rau luag tua txi tus vajtswv Maulej, ces kom tej neeg zejzog muab pobzeb ntaus tus ntawd kom tuag mus. 3Yog leejtwg muab nws ib tug menyuam txi tus vajtswv Maulej, ua rau kuv lub Tsevntaub uas dawbhuv tsis huv, thiab ua rau kuv lub npe dawbhuv raug thuam, kuv yuav tawmtsam nws thiab muab nws rho tawm ntawm kuv haivneeg mus. 4Tiamsis yog cov pejxeem tsis quavntsej tus uas muab nws tus menyuam txi tus vajtswv Maulej thiab tsis muab tus ntawd tua kom tuag, 5kuv yuav tawmtsam tus ntawd thiab nws tsevneeg thiab cov neeg uas tso kuv tseg mus pe tus vajtswv Maulej. Kuv yuav muab lawv rho tawm ntawm kuv haivneeg mus.
6“Yog leejtwg mus thov tej txivneeb ua neeb saib nws, kuv yuav tawmtsam tus ntawd thiab yuav muab nws rho tawm ntawm kuv haivneeg mus. 7Nej yuav tsum ua neeg ncaj ncees thiab dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 8Nej cia li coj raws li kuv tej kevcai, rau qhov kuv yog tus TSWV thiab yog tus ua kom nej dawbhuv.
9“Yog leejtwg foom tsis zoo rau nws txiv lossis nws niam yuav tsum muab tus ntawd tua kom tuag; vim nws tau foom nws txiv lossis nws niam, lub txim tuag thiaj poob rau saum nws.
10“Yog tus txivneej twg mus deev tej neeg zejzog pojniam, cia li muab ob tug uas sib dee ntawd tua povtseg. 11Yog tus txivneej twg deev nws txiv tus pojniam ua rau nws txiv poob ntsejmuag, cia li muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd. 12Yog tus txivneej twg deev nws tus nyab, cia li muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd. 13Yog ob tug txivneej twg sib dee, nkawd ua li ntawd yog nkawd ua kev phem kev qias; yuav tsum muab nkawd tua povtseg. Vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd. 14Yog leejtwg yuav leej niam thiab tus ntxhais los ua pojniam huv tibsi. Qhov uas ua li ntawd, yog ua kev phem kev qias, yuav tsum muab hluavtaws hlawv lawv kom tuag; thiaj yuav tsis muaj txojkev phem kev qias no nyob hauv nej lub tebchaws ntxiv lawm. 15Yog tus txivneej twg deev tej tsiaj txhu, yuav tsum muab nws thiab tus tsiaj ntawd tua povtseg. 16Yog tus pojniam twg deev tsiaj, yuav tsum muab nws thiab tus tsiaj ntawd tua povtseg; vim nkawd tau ua txhaum, lub txim tuag thiaj poob rau saum nkawd.
17“Yog leejtwg yuav nws tus muam uas koom niam koom txiv lossis txiv tshiab lossis niam tshiab tus ntxhais ua pojniam, nkawd yuav raug kev txajmuag tabmeeg tebchaws; cia li muab nkawd ntiab tawm ntawm sawvdaws mus. Rau qhov nws yuav nws tus muam, nws thiaj yuav tsum tau ris lub txim ntawd. 18Yog tus txivneej twg nrog ib tug pojniam pw thaum tus pojniam ntawd tabtom coj khaubncaws, cia li muab nkawd ntiab tawm ntawm sawvdaws mus, rau qhov nkawd ua txhaum tej kevcai uas hais txog kev ua tsis huv lawm.
19“Yog tus txivneej twg deev nws txiv cov muam lossis nws niam cov vivncaus, nkawd yuav tsum ris lub txim uas ua txhaum ntawd, rau qhov yog tej txheeb ze sib dee. 20Yog tus txivneej twg mus deev nws tus txivhlob lossis nws tus txivntxawm tus pojniam, vim nws ua rau nws tus txivhlob lossis tus txivntxawm poob ntsejmuag, nkawd yuav tsum raug txim; thiab nkawd yuav tsis muaj menyuam mus txog hnub tuag. 21Yog tus txivneej twg txeeb nws tus tijlaug lossis nws tus kwv tus pojniam yuav, nkawd yuav tsis muaj menyuam mus txog hnub tuag. Vim nws ua tej yam tsis huv thiab rhuav nws tus tijlaug lossis nws tus kwv ntsejmuag.”
22Tus TSWV hais tias, “Nej yuav tsum coj raws li kuv tej kevcai thiab kuv tej lus samhwm, nej thiaj yuav tsis raug ntiab tawm hauv lub tebchaws Kana-as uas kuv muab rau nej lawm. 23Nej tsis txhob mus coj cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws ntawd tej kevcai; kuv muab cov neeg ntawd ntiab tawm mus, nej thiaj tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd. Lawv pheej ua tej kev phem kev qias kuv thiaj ntxub lawv heev. 24Tiamsis kuv tau cog lus muab lub tebchaws av rog thiab zoo qoob rau nej ua nej tug, thiab rau nej nyob mus li. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yog tus uas muab nej cais tawm ntawm lwm haivneeg mus nyob rau ib cag. 25Yog li ntawd, nej yuav tsum saib tej tsiaj thiab tej noog kom tseeb, saib yam twg huv thiab yam twg tsis huv. Tsis txhob noj tej tsiaj lossis tej noog uas tsis huv. Kuv twb qhia tej tsiaj tsis huv rau nej lawm, yog nej noj tej tsiaj ntawd yuav ua rau nej tsis huv. 26Nej yog kuv haivneeg thiab yog kuv tug, nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus TSWV thiab kuv yog tus dawbhuv. Kuv tau xaiv nej tawm ntawm lwm haivneeg los ua kuv tug.
27“Tus txivneej lossis tus pojniam twg ua neeb thiab ua khawvkoob, yuav tsum muab pobzeb ntaus nws kom tuag; tus uas ua tej no lub txim tuag yuav poob rau saum nws.”