21

Sự thánh khiết của chức tế lễ

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với các con trai A-rôn: Các thầy tế lễ không được đụng đến người chết để khỏi bị ô uế; 2ngoại trừ trường hợp người chết là họ hàng gần, gồm cha, mẹ, con trai, con gái, anh em, 3chị em còn độc thân sống gần với mình vì không có chồng. 4Thầy tế lễ là người lãnh đạo nhân dân nên không được để cho mình bị ô uế.
5Thầy tế lễ không được cạo tóc, cắt mép râu, cắt thịt mình. 6Họ phải sống thánh khiết cho Thượng Đế của họ, không được xúc phạm đến danh Ngài, để xứng đáng là người dâng tế lễ thiêu, dâng bánh cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ. Vậy họ phải thánh khiết. 7Thầy tế lễ không được kết hôn với gái mãi dâm hay đàn bà lăng loàn, cũng không nên lấy đàn bà ly dị, vì thầy tế lễ là người thánh của Thượng Đế.
8Thầy tế lễ được biệt riêng để dâng lễ vật cho Thượng Đế, là người thánh, vì Ta, Chúa Hằng Hữu thánh khiết, đã thánh hóa họ. 9Nếu con gái của thầy tế lễ làm gái mãi dâm, xúc phạm cha mình, người con gái ấy phải bị thiêu sống.
10,11Thầy tế lễ tối cao là người dầu được xức dầu thánh, mình mặc áo lễ, không có phép bỏ tóc xõa, không được xé áo mình, cũng không được đến gần xác chết, làm ô uế mình, dù người chết là cha hay mẹ mình 12Thầy tế lễ tối cao không được rời khỏi Nơi thánh hoặc xúc phạm Nơi thánh của Thượng Đế, vì người được xức dầu thánh để gánh vác chức vụ thánh của Thượng Đế, là Chúa Hằng Hữu. 13Người chỉ được cưới gái đồng trinh làm vợ. 14Người không được cưới đàn bà góa, đàn bà ly dị hay đàn bà lăng loàn, gái mãi dâm, nhưng chỉ được cưới gái đồng trinh trong đại tộc Lê-vi; 15vì người không được phàm tục hóa con cháu mình giữa nhân dân. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã thánh hóa người.

Người tật nguyền không được làm chức tế lễ

16-18Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với A-rôn: Không một ai trong con cháu ngươi - từ nay cho đến các thế hệ sau - được đứng dâng lễ vật cho Thượng Đế nếu bị tật nguyền như mù, què, gãy mũi, thân thể biến dạng, 19gãy chân, gãy tay, 20gù lưng, lùn, mắt có tật, ghẻ lở, hòn nang dập.
21Vậy, người có tật nguyền - dù là con cháu thầy tế lễ A-rôn - sẽ không được đứng dâng lễ thiêu cho Chúa. 22Tuy nhiên, họ được phép ăn lễ vật đã dâng cho Chúa, cả lễ vật thánh và rất thánh, 23nhưng không dược đến gần bức màn và bàn thờ, vì tật nguyền của người ấy sẽ xúc phạm Nơi thánh của Ta. Ta là Chúa Hằng Hữu đã thánh hóa các nơi ấy. 24Mai-sen lặp lại các lời này cho A-rôn, các con trai A-rôn, và toàn dân Y-sơ-ra-ên.