22

Ziec Nyei Cing-Nzengc Ga'naaiv

1Ziouv Gorngv Mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox Aalon caux ninh nyei dorn mbuo, ‘Fiqv longx I^saa^laa^en Mienh fungx bun yie nyei cing-nzengc ga'naaiv, weic maiv baaic yie nyei cing-nzengc mbuox. Yie se Ziouv. ’
3“Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Doic jiex doic, se gorngv meih mbuo nyei haaix dauh zeiv-fun maaih uix nyei ziangh hoc daaih fatv I^saa^laa^en Mienh fungx bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv, wuov dauh oix zuqc pai guangc, maiv duqv yiem yie nyei nza'hmien. Yie se Ziouv.
4“ ‘Da'faanh Aalon nyei haaix dauh zeiv-fun butv ⟨gomh huv baengc⟩ fai sin maaih ga'naaiv cuotv nyei, ninh maiv dungx nyanc cing-nzengc ga'naaiv. Zuov taux ninh cing-nzengc cingx nyanc duqv. Haaix dauh muoqv zuqc maaih uix nyei ga'naaiv ziouc maaih uix. Se muoqv zuqc janx-daic, fai muoqv zuqc jaix-nongc cuotv nyei mienh, 5fai muoqv zuqc haaix nyungc nyorng ndau haih bun ninh maaih uix nyei ga'naaiv, fai muoqv zuqc haaix dauh maiv cing-nzengc nyei mienh maiv gunv wuov dauh maaih haaix nyungc uix. 6Haaix dauh muoqv zuqc naaiv deix haaix nyungc ga'naaiv ziouc maaih uix taux hmuangx. Ninh maiv dungx nyanc fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv. Oix zuqc longc wuom nzaaux sin ndaangc. 7Taux mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc ninh cing-nzengc mi'aqv. Nqa'haav nyanc naaiv deix ga'naaiv duqv nyei weic zuqc naaiv se ninh nyei nyanc hopv. 8Maiv dungx nyanc ninh ganh daic nyei ga'naaiv fai zuqc hieh zoih ngaatc daic nyei ga'naaiv ziouc zuqc maaih uix. Yie se Ziouv.
9“+‘Sai mienh oix zuqc ei jienv yie dingc daaih nyei leiz-nyeic zoux. Maiv zei aeqv, nziex ninh mbuo oix zuqc ndaam zuiz ziouc zuqc daic weic zuqc maiv ei jienv naaiv deix leiz. Yie se Ziouv, dongh bun ninh mbuo cing-nzengc wuov dauh.
10“ ‘Kungx sai mienh nyei hmuangv doic haih nyanc fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv. Ganh dauh maiv kuh nyanc. Dingh sai mienh nyei biauv nyei kaeqv mienh fai cingv daaih nyei gong-mienh maiv kuh nyanc. 11Mv baac se gorngv sai mienh longc nyaanh maaiz nouh fai yiem ninh nyei biauv cuotv seix nyei mienh, nyanc naaiv deix ga'naaiv duqv nyei. 12Se gorngv sai mienh nyei sieqv dorng jaa, maiv zeiz longc zoux sai nyei mienh, ninh maiv kuh nyanc fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv. 13Mv baac se gorngv sai mienh nyei sieqv guaav mingh fai leih mingh yaac maiv maaih fu'jueiv, aengx nzuonx daaih yiem ninh nyei die nyei biauv hnangv lunx nyei ziangh hoc nor, ziouc nyanc ninh nyei die nyei nyanc hopv duqv nyei. Mv baac ga'nyiec nyei mienh maiv kuh nyanc.
14“ ‘Se gorngv haaix dauh caqv-bouc nyanc fongc horc nyei cing-nzengc ga'naaiv, ninh oix zuqc jaauv sung ninh nyanc nyei aengx buih biaa gouv nyei yietc gouv, yaac zorqv naaiv deix cing-nzengc ga'naaiv fungx bun sai mienh. 15Sai mienh maiv dungx bun I^saa^laa^en Mienh fongc horc bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv maaih uix. 16Laaix nyanc dorngc naaiv deix cing-nzengc ga'naaiv, ninh mbuo ziouc zuqc ndaam-dorng dingc zuiz. Yie se Ziouv, dongh bun ninh mbuo cing-nzengc wuov dauh.’+”

Ziouv Maiv Zipv Nyei Ga'naaiv

17Ziouv gorngv mbuox Mose, 18“Oix zuqc mbuox Aalon caux ninh nyei dorn caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Da'faanh meih mbuo haaix dauh I^saa^laa^en Mienh fai yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei ganh fingx mienh, dorh ga'naaiv daaih fongc horc buov ziec bun Ziouv, maiv gunv weic jaauv sung laengz nyei ngaengc waac fai cuotv fim fongc horc ziec, 19oix zuqc dorh dauh maiv waaic fangx nyei ngongh gouv fai ba'gi yungh gouv fai yungh gouv, Ziouv cingx daaih zipv. 20Maiv dungx dorh haaix nyungc waaic fangx nyei, weic zuqc Ziouv maiv zipv meih mbuo nyei. 21Haaix dauh dorh yiem ngongh guanh, yungh guanh fai ba'gi yungh guanh nyei saeng-kuv daaih ziec bun Ziouv weic jiu tong, fai jaauv sung laengz nyei ngaengc waac, fai cuotv fim fongc horc, oix zuqc dorh maiv waaic fangx yaac maiv maaih dorngx nqemh nyei saeng-kuv, Ziouv cingx daaih zipv. 22Maiv dungx dorh m'zing maengh nyei, zuqc mun siang nyei, buoz-zaux waaic nyei, maaih ga'naaiv liouc cuotv nyei, butv faang butv laaix nyei saeng-kuv fongc horc bun Ziouv. Maiv dungx zorqv naaiv deix haaix nyungc an ziec-dorngh longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. 23Se gorngv dorh ziangh daaih waaic deix fangx fai nyanv nyei ngongh fai ba'gi yungh dorn cuotv fim ziec duqv nyei. Mv baac se gorngv ziec weic jaauv sung laengz nyei ngaengc waac, Ziouv maiv zipv. 24Maiv dungx longc jaix-nduih faaux nziaamv nyei, fai ndingh nyei, fai ga'naaiv betv zuqc nyei, fai paaix jaix-nduih nyei saeng-kuv fongc horc bun Ziouv. Yiem meih mbuo nyei deic-bung maiv dungx hnangv naaiv zoux. 25Yaac maiv dungx longc yiem Janx duqv daaih nyei naaiv buoqv saeng-kuv fongc horc zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv. Naaiv nyungc saeng-kuv waaic fangx, maaih dorngx nqemh nyei, Ziouv ziouc maiv zipv.’+”
26Ziouv gorngv mbuox Mose, 27“Ngongh fai ba'gi yungh fai yungh haaix zanc njiec dorn daaih, dorn oix zuqc caux maa yiem siec hnoi. Yiem da'betv hnoi faaux maengx zoux ziec nyei ga'naaiv duqv nyei, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv,Ziouv a'hneiv zipv. 28Maiv gunv ngongh nyeiz fai ba'gi yungh nyeiz, maiv dungx caux ninh nyei dorn dongh hnoi daix.
29“Dorh ga'naaiv mingh ziec weic laengz zingh Ziouv, oix zuqc zoux horpc leiz weic bun Ziouv a'hneiv. 30Dongh wuov hnoi oix zuqc nyanc taux nzengc, maiv dungx liouh yietc deix taux da'nyeic ndorm. Yie se Ziouv.
31“Meih mbuo oix zuqc gan longx yie mbuox nyei waac yaac ei jienv zoux. Yie se Ziouv. 32Maiv dungx baaic yie nyei cing-nzengc mbuox. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx oix zuqc taaih yie cing-nzengc. Yie se Ziouv, dongh bun meih mbuo cing-nzengc 33yaac dorh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih weic zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh wuov dauh. Yie se Ziouv. ”