23

Những Ngày Lễ

1 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Ðây là những ngày lễ để tôn kính CHÚA mà các ngươi phải công bố để triệu tập những cuộc nhóm họp thánh. Những ngày lễ Ta đã định như sau:

Ngày Sa-bát

3 Các ngươi sẽ làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để nghỉ ngơi, một ngày nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðó là ngày nghỉ để tôn kính CHÚA tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.
4 Sau đây là những ngày lễ do CHÚA định, những ngày nhóm họp thánh mà các ngươi phải cử hành vào ngày đã ấn định:

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

(Xuất 12:14-20; Dân 28:16-25; Phục 16:1-8)

5 Trong tháng thứ nhất, vào ngày mười bốn của tháng ấy, khi trời chạng vạng tối là thời điểm cử hành Lễ Vượt Qua để tôn kính CHÚA. 6 Ngày mười lăm của tháng ấy sẽ có Lễ Bánh Không Men để tôn kính CHÚA. Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. 7 Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có cuộc nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 8 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ trong bảy ngày. Ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.”

Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa

9 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt hái mùa màng, các ngươi hãy đem một bó lúa đầu mùa đến với tư tế. 11 Tư tế sẽ cầm bó lúa ấy đưa lên để dâng trước mặt CHÚA hầu lòng biết ơn của các ngươi được nhậm. Tư tế sẽ cử hành nghi thức đưa bó lúa lên vào ngày hôm sau của ngày Sa-bát. 12 Vào ngày các ngươi đem bó lúa để đưa lên dâng hầu cảm tạ, các ngươi cũng sẽ dâng một con chiên một tuổi, không tì vết, để làm của lễ thiêu dâng lên CHÚA. 13 Của lễ chay kèm theo sẽ là hai ký bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là của lễ dùng lửa dâng có mùa thơm bay lên CHÚA. Còn của lễ quán kèm theo sẽ là một lít rượu. 14 Các ngươi sẽ không ăn bánh, hoặc gạo rang, hoặc gạo mới cho đến ngày ấy, tức ngày các ngươi đem của lễ đến dâng lên Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ðây là một quy luật vĩnh viễn, trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.

Lễ Ngũ Tuần

(Dân 28:26-31; Phục 16:9-12)

15 Kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức ngày các ngươi mang bó lúa đến để đưa lên dâng, các ngươi sẽ tính thêm bảy tuần nữa, bảy tuần trọn. 16 Các ngươi sẽ tính cho đến ngày hôm sau của ngày Sa-bát thứ bảy, tức năm mươi ngày, bấy giờ các ngươi sẽ dâng một của lễ chay mới lên CHÚA. 17 Các ngươi sẽ đem từ nơi các ngươi ở hai ổ bánh để làm của lễ đưa lên dâng; mỗi ổ sẽ làm bằng hai ký bột thượng hạng trộn men rồi đem nướng; các bánh đó là hoa màu đầu mùa dâng lên CHÚA. 18 Các ngươi sẽ dâng kèm theo với các bánh đó bảy con chiên một tuổi, không tì vết, một con bò tơ, và hai con chiên đực. Các con vật đó sẽ làm của lễ thiêu dâng lên CHÚA, cùng với của lễ chay, và của lễ quán. Ðó là một của lễ dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA. 19 Các ngươi cũng sẽ dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội và hai con chiên đực một tuổi để làm các con vật hiến tế cho lễ cầu an. 20 Tư tế sẽ nâng chúng lên cùng với bánh làm bằng hoa màu đầu mùa để làm của lễ đưa lên dâng trước mặt CHÚA. Các ổ bánh đó cùng với hai con chiên sẽ trở thành thánh cho CHÚA, và chúng sẽ là phần của tư tế. 21 Các ngươi phải rao báo cho mọi người biết ngày hôm đó sẽ có một cuộc nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.
22 Khi các ngươi gặt hái mùa màng trong ruộng rẫy của mình, các ngươi đừng gặt hái đến sát bờ hoặc gặt mót hoa màu bị sót. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo và các kiều dân. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Lễ Bán Niên

(Dân 29:1-6)

23 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 24 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Cứ đến tháng Bảy, vào ngày mồng một của tháng ấy, các người sẽ nghỉ một ngày, và làm thành một ngày nhóm họp thánh để tưởng nhớ và reo mừng cùng với tiếng kèn trỗi lên vang lừng. 25 Các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy, và sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ.”

Lễ Chuộc Tội

(Lê 16:2-34; Dân 29:7-11)

26 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 27 “Ngoài ra, ngày mười của tháng Bảy là ngày lễ chuộc tội. Ðó là ngày nhóm họp thánh cho các ngươi. Các ngươi phải kiêng ăn sám hối và dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ. 28 Các ngươi sẽ không làm công việc chi trong ngày đó, vì đó là ngày lễ chuộc tội, để chuộc tội lỗi của các ngươi trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 29 Kẻ nào không kiêng ăn sám hối trong ngày đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Kẻ nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó, Ta sẽ khai trừ nó khỏi dân. 31 Các ngươi chớ làm công việc chi cả. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở. 32 Ngày lễ đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, để các ngươi kiêng ăn sám hối. Từ chiều tối mồng chín tháng đó cho đến chiều tối ngày hôm sau, các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của mình.”

Lễ Lều Tạm

(Dân 29:12-39; Phục 16:13-17)

33 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 34 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Ngày mười lăm của tháng Bảy sẽ là Lễ Lều Tạm để tôn kính CHÚA; lễ ấy sẽ kéo dài bảy ngày. 35 Ngày thứ nhất sẽ có một cuộc nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 36 Liên tiếp bảy ngày, các ngươi phải dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ. Ngày thứ tám, các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh và dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ. Ðó là một cuộc hội họp long trọng, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.
37 Ðó là những ngày lễ đã được ấn định để tôn kính CHÚA mà các ngươi phải rao báo để tổ chức những cuộc nhóm họp thánh, hầu dâng lên CHÚA các của lễ dùng lửa dâng lên, tức các của lễ thiêu, các của lễ chay, các con vật hiến tế, và các của lễ quán, mỗi thứ của lễ dâng vào mỗi ngày đã quy định, 38 ngoài những ngày Sa-bát của CHÚA, ngoài những của dâng, ngoài những của lễ do khấn hứa, và ngoài những của lễ do lạc ý mà các ngươi đem dâng lên CHÚA.
39 Vậy ngày mười lăm tháng Bảy, sau khi đã thu hoạch hoa màu của đồng ruộng, các ngươi hãy giữ lễ để tôn kính CHÚA, một kỳ lễ kéo dài bảy ngày. Ngày thứ nhất các ngươi phải nghỉ làm hoàn toàn, và ngày thứ tám các ngươi cũng phải nghỉ làm hoàn toàn. 40 Bắt đầu từ ngày thứ nhất, các ngươi hãy lấy những cành cây tốt, những nhánh lá kè, những cành lá sum suê, và những cành liễu bên suối mà bày tỏ nỗi vui mừng trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi trong bảy ngày. 41 Các ngươi sẽ giữ lễ nầy để tôn kính CHÚA bảy ngày trong một năm. Các ngươi phải giữ lễ ấy vào tháng Bảy như một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. 42 Các ngươi phải ở trong lều bảy ngày. Mọi người trong dân I-sơ-ra-ên sẽ ở trong lều, 43 để con cháu các ngươi sinh ra sau nầy biết rằng dân I-sơ-ra-ên đã sống trong các lều khi Ta đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”
44 Mô-sê nói lại cho dân I-sơ-ra-ên biết những ngày lễ đã do CHÚA ấn định.