23

Ua Kevcai raws li Lub Sijhawm

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees paub hais tias, tej rooj noj rooj haus uas tus TSWV teem tseg, yog tus TSWV tej rooj noj rooj haus uas dawbhuv. 3Nej ua haujlwm rau hnub, tiamsis hnub xya yog hnub Xanpataus uas yog hnub so. Hnub ntawd nej tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li, tiamsis nej yuav tsum tuaj sib sau pehawm tus TSWV. Tsis hais nej nyob qhov twg, hnub Xanpataus yog tus TSWV hnub. 4Ntawm no yog tej rooj noj rooj haus dawbhuv uas tus TSWV teem tseg, nej yuav tsum ua tej rooj noj rooj haus ntawd, thaum txog lub sijhawm uas teem tseg.

Kevcai Hla Dhau Thiab Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb

(Teev Npe 28.6-25)

5Nej ua Kevcai Hla Dhau qhuas tus TSWV, yog pib ua rau lub ib hlis ntuj, hnub kaum plaub, thaum hnub poob qho yuav tsaus ntuj. 6Hnub kaum tsib yog hnub uas pib ua Kevcai noj Ncuav tsis xyaw Keeb, thiab xya hnub ntawd nej yuav tsum tsis txhob noj tej ncuav uas xyaw keeb hlo li. 7Thawj hnub nej tuaj sib sau pehawm Vajtswv thiab hnub ntawd tsis txhob ua nej tej haujlwm ib yam dabtsi li. 8Coj nej tej khoom mus hlawv fij rau tus TSWV kom txwm xya hnub ntawd. Hnub xya nej rov tuaj sib sau pehawm Vajtswv, hnub ntawd tsis txhob ua nej tej haujlwm.
9-10Tus TSWV hais rau Mauxes kom hais rau cov Yixalayees hais tias, thaum nej mus txog rau hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej nyob lawm, thiab thaum nej sau tau nej tej qoobloo, nej cia li coj thawj teg nplej mus rau tus povthawj. 11Nws yuav muab tes nplej ntawd yom fij rau tus TSWV, tus TSWV thiaj li txaus siab rau nej. Hnub tom qab uas dhau hnub Xanpataus lawm tus povthawj mam li coj mus fij rau tus TSWV. 12Hnub uas nej fij nej tej qoobloo, hnub ntawd nej yuav tsum coj ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li mus tua hlawv fij rau tus TSWV. 13Thiab muab plaub choj hmoov nplej zuaj xyaw roj txiv ntoo coj mus hlawv fij. Tej pa khoom fij ntawd yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab; nej yuav tsum muab ib lamhwj cawv txiv hmab coj mus fij thiab. 14Nej tsis txhob rawm noj tej qoob tshiab uas nej muab tau los, tsis hais noj nyoos, muab kib noj lossis muab cub ua ncuav noj, mus txog hnub uas nej coj thawj teg nplej mus fij rau Vajtswv lawm tso, tsis hais nej nyob qhov twg. Qhov no yog ib txoj kevcai rau nej tej xeebntxwv coj mus ibtxhis li.

Ua Kevcai Sau Qoobloo

(Teev Npe 28.26-31)

15Suav kom txwm nkaus xya lub limtiam, pib hnub tom qab uas nej coj nej thawj teg nplej tuaj fij rau tus TSWV. 16Suav kom txwm tsib caug hnub tom qab lub Xanpataus xya, nej cia li rov coj nej tej qoob tshiab tuaj fij rau tus TSWV. 17Ib yig twg yuav tsum nqa ob lub ncuav mus yom fij rau tus TSWV. Ib lub ncuav twg yuav tsum yog muab plaub choj hmoov nplej zuaj cub xyaw keeb thiab coj mus fij rau tus TSWV thaum nej pib sau thawj phaum qoob. 18Cov pejxeem sawvdaws yuav tsum coj xya tus thav yaj uas hnubnyoog ib xyoo, ib tug heev nyuj thiab ob tug laug tshis uas tsis muaj ib qho phem li mus fij nrog cov ncuav ntawd. Lawv yuav tsum muab cov tsiaj ntawd hlawv fij rau tus TSWV nrog cov ncuav thiab cov cawv txiv hmab ua ke. Tej pa khoom fij ntawd yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 19Thiab muab ib tug laug tshis coj mus fij daws txim thiab ob tug thav yaj uas hnubnyoog ib xyoos mus fij ua kev sib raug zoo. 20Tus povthawj yuav tsum muab cov ncuav nrog ob tug thav yaj yom fij ua ke rau tus TSWV, cov khoom no yog muab ua cov povthawj tug. Cov khoom fij no yog ib co uas dawbhuv. 21Hnub ntawd nej tsis txhob tawm mus ua ib yam haujlwm li, tiamsis nej yuav tsum tuaj sib sau pehawm Vajtswv. Nej tej xeebntxwv yuav tsum coj txoj kevcai no mus ibtxhis li, tsis hais nej nyob qhov twg li.
22Thaum nej hlais nej tej nplej, nej tsis txhob hlais tej hnab nplej uas nyob ntawm tej ceskaum teb, thiab tsis txhob rov mus hlais tej hnab nplej uas seem; cia tej ntawd rau cov neeg txomnyem thiab cov neeg txawv tebchaws. Tus TSWV yog nej tus Vajtswv.

Ua Kevcai Xyoo Tshiab

(Teev Npe 29.1-8)

23-24Tus TSWV hais rau Mauxes kom hais rau cov Yixalayees hais tias, lub xya hli ntuj, hnub xiab ib yog hnub uas nej so thiab nej cia li tuaj sib sau pehawm Vajtswv thaum nej hnov suab raj suab xyu nrov. 25Coj tej khoom tuaj hlawv fij rau tus TSWV thiab tsis txhob ua nej tej haujlwm hlo li.

Hnub Theej Txhoj

(Teev Npe 29.7-11)

26-27Tus TSWV hais rau Mauxes kom hais rau cov Yixalayees hais tias, lub xya hli ntuj, hnub xiab kaug yog txwm rau hnub uas ua kevcai theej cov pejxeem sawvdaws lub txhoj. Hnub ntawd nej yoo mov thiab tuaj sib sau pehawm Vajtswv, thiab coj tej khoom tuaj hlawv fij rau tus TSWV. 28Hnub ntawd tsis txhob ua nej tej haujlwm, rau qhov yog hnub uas ua kevcai theej nej lub txhoj. 29Hnub ntawd yog leejtwg noj ib yam dabtsi, yuav muab tus ntawd rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus. 30Thiab yog hnub ntawd leejtwg tseem ua nws tej haujlwm, tus TSWV yuav muab tus ntawd tua povtseg. 31Txawm yog nej nyob qhov twg los nej thiab nej cov xeebntxwv yuav tsum coj txoj kevcai no mus ibtxhis li. 32Lub hlis ntawd hnub xiab cuag thaum hnub poob qho mus txog hnub xiab kaug thaum hnub poob qho, nej muab ua hnub so, hnub ntawd nej txhob noj ib yam dabtsi hlo li.

Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab

(Teev Npe 29.12-40)

33-34Tus TSWV hais rau Mauxes kom hais rau cov Yixalayees hais tias, lub xya hli ntuj, hnub kaum tsib, yog hnub ua kevcai nyob tsev pheebsuab thiab nyob kom txwm nkaus xya hnub. 35Thawj hnub nej cia li tuaj sib sau pehawm Vajtswv thiab tsis txhob ua nej tej haujlwm hlo li. 36Nej yuav tsum niaj hnub nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV kom txwm xya hnub ntawd. Hnub yim nej rov tuaj sib sau pehawm Vajtswv thiab coj tej khoom tuaj fij rau tus TSWV. Hnub ntawd yog hnub pehawm Vajtswv nkaus xwb, nej tsis txhob ua haujlwm hlo li.
 (
37Tej no yog sib sau tuaj ua kevcai pehawm qhuas tus TSWV thiab muab tej khoom tuaj fij, hlawv tej khoom fij, fij tej qoobloo, fij tej khoom theej txhoj thiab fij tej cawv txiv hmab raws li nyias xav coj tuaj fij ib hnub dhau ib hnub. 38Tej kevcai no yog ua ntxiv rau hnub Xanpataus uas ibtxwm ua los lawm, thiab tej khoom fij no yog ntxiv rau nej tej khoom uas nej ibtxwm coj tuaj fij, yog tej uas nej fij ua tsaug rau tej lus cog tseg, thiab tej khoom fij uas nej fij pub rau tus TSWV ntawm lub siab dawb paug.)
39Thaum nej sau nej tej qoobloo tom teb los rau hauv tsev tas lawm, nej yuav tsum ua kevcai kom txwm nkaus xya hnub, pib hnub kaum tsib lub xya hli ntuj. Hnub ib thiab hnub yim yog ob hnub uas nej so. 40Hnub ib, nej xaiv nej tej txiv ntoo uas zoo tshaj plaws, tej nplooj toovlaj thiab tej ceg ntoo uas muaj nplooj coj tuaj ua kevcai qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 41Txhua lub xyoo thaum lub xya hli ntuj, nej ua kevcai rau tus TSWV xya hnub. Muab txoj kevcai no qhia rau nej cov xeebntxwv coj mus ibtxhis li. 42Cov Yixalayees txhua tus yuav tsum nyob tsev pheebsuab xya hnub, 43kom nej cov xeebntxwv thiaj yuav paub hais tias, tus TSWV yog tus uas cia cov Yixalayees nyob hauv tej tsev pheebsuab ntawd thaum nws coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
44Yog li ntawd, Mauxes thiaj muab tej kevcai uas tus TSWV teem tseg no, qhia rau cov Yixalayees sawvdaws paub.