23

Zipv Nyei Leiz-Nyeic

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Naaiv se yie, Ziouv, dingc daaih nyei zipv. Meih mbuo oix zuqc zunh mbuox mienh se weic yie nyei zipv, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix.

Dingh Gong Hnoi

3“ ‘Maaih juqv hnoi zoux gong. Da'cietv hnoi se dingh gong hitv kuonx nyei hnoi. Oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc gong. Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, se benx Ziouv nyei ⟨Dingh Gong Hnoi.⟩

Siex Maengc Zipv Caux Maiv An Bingv Nyei Njuov Nyei Zipv

(Beiv mangc Saauv Mienh 28:16-25)

4“ ‘Naaiv se Ziouv dingc daaih nyei zipv. Oix zuqc ziux naaiv deix zipv nyei hnoi-nyieqc zunh mbuox mienh gapv zunv zoux leiz-baaix. 5Zih hlaax, ziepc feix wuov hnoi, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, bieqc Ziouv nyei ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 6Ziepc hmz wuov hnoi, bieqc Ziouv nyei Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv. Siec hnoi gu'nyuoz maiv dungx nyanc an bingv nyei njuov. 7Daauh hnoi oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix, yaac maiv dungx zoux hnoi-hnoi zoux nyei gong. 8Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc hnoi-hnoi dorh ga'naaiv mingh fongc horc, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Da'cietv hnoi gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong.’+”

Daauh Torngx Cun-Gaeng Nyei Zipv

9Ziouv gorngv mbuox Mose, 10“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo taux yie oix jiu bun meih mbuo wuov norm deic-bung, siou mbiauh nyei ziangh hoc, oix zuqc dorh yietc zeiv daauh torngx mbiauh daaih bun sai mienh. 11Sai mienh oix zuqc zorqv naaiv zeiv mbiauh yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging fongc horc, Ziouv ziouc zipv meih mbuo. Yiem Dingh Gong Hnoi nqa'haav wuov hnoi, sai mienh oix zuqc cunv ging Ziouv. 12Cunv naaiv zeiv mbiauh nyei hnoi oix zuqc dorh dauh doix hnyangx, maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh dorn buov ziec bun Ziouv. 13Aengx zorqv biei morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh, longc douc buov ziec weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Yaac fongc horc yietc gorngc a'ngunc diuv caux jienv ciev ziec. 14Maiv dungx nyanc naaiv deix siang-mbiauh, maiv gunv nyanc nyiemz fai ziqv daaih fai zoux benx njuov. Zuov taux dorh fongc horc bun Tin-Hungh naaiv deix ga'naaiv wuov hnoi cingx nyanc. Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, naaiv se meih mbuo doic jiex doic oix zuqc gan nyei leiz.

Siou Siang-Mbiauh Nyei Zipv

(Beiv mangc Saauv Mienh 28:26-31)

15“ ‘Yiem Dingh Gong Hnoi nqa'haav wuov hnoi, dongh dorh mbiauh zeiv daaih cunv ging fongc horc wuov hnoi, oix zuqc saauv buangv siec norm leiz-baaix. 16Saauv buangv hmz ziepc hnoi taux da'cietv norm Dingh Gong Hnoi nqa'haav wuov hnoi, ziouc dorh siang-mbiauh zoux ziec nyei laangh ziqc fongc horc bun Ziouv. 17Yiem meih mbuo yiem nyei dorngx oix zuqc zoux i norm njuov. Longc biei morqv bienx mbuonv-muonc an jienv bingv. Oix zuqc ziqv ziangx dorh daaih zoux daauh torngx laangh ziqc cunv ging fongc horc bun Ziouv. 18Oix zuqc dorh siec dauh doix hnyangx maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh dorn, yietc dauh ngongh gouv caan, caux i dauh yungh gouv, caux naaiv deix njuov yietc njiec fongc horc. Naaiv deix saeng-kuv oix zuqc caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec buov ziec bun Ziouv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 19Oix zuqc longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz, caux i dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn ziec weic jiu tong. 20Sai mienh oix zuqc zorqv naaiv deix i dauh yungh dorn caux jienv daauh torngx laangh ziqc zoux daaih nyei njuov yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Naaiv se fongc horc bun Ziouv weih cing-nzengc ga'naaiv, se benx sai mienh nyei. 21Dongh wuov hnoi oix zuqc zunh mbuox mienh gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, naaiv se doic jiex doic meih mbuo oix zuqc gan nyei leiz.
22“ ‘Meih mbuo gaatv mbiauh, maiv dungx gaatv taux jomc ndeic-hlen, yaac maiv dungx nzauz mbiauh ndortv. Oix zuqc liouh bun mienh jomc mienh aengx caux meih mbuo yiem nyei ganh fingx mienh. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”

Biomv Nzatc Nyei Zipv

(Beiv mangc Saauv Mienh 29:1-6)

23Ziouv gorngv mbuox Mose, 24“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Cietv hlaax saeng-yietv hnoi, oix zuqc dingh gong hitv kuonx, gapv zunv zoux leiz-baaix. Oix zuqc biomv nzatc weic tengx mienh jangx. 25Maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. Yaac oix zuqc dorh longc douz buov ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. ’+”

Fiqv Zuiz Hnoi

(Beiv mangc Saauv Mienh 29:7-11)

26Ziouv gorngv mbuox Mose, 27“Cietv hlaax saeng-ziepc se Fiqv Zuiz Hnoi. Oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix, zei maiv nyanc haaix nyungc, yaac dorh longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. 28Wuov hnoi maiv dungx zoux haaix nyungc gong weic zuqc benx Fiqv Zuiz Hnoi, se yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, tengx meih mbuo fiqv zuiz nyei hnoi. 29Yiem wuov norm hnoi, haaix dauh maiv zei ziouc nyanc ga'naaiv nor, oix zuqc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc. 30Haaix dauh yiem wuov norm hnoi zoux haaix nyungc gong, yie ziouc mietc wuov dauh. Ninh maiv duqv caux ninh nyei mienh yiem. 31Cin-maanc maiv dungx zoux haaix nyungc gong. Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, naaiv se doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 32Naaiv weih meih mbuo benx norm dingh gong hitv kuonx nyei hnoi. Meih mbuo oix zuqc zei maiv nyanc haaix nyungc. Cietv hlaax saeng-juov, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, taux da'nyeic hnoi nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, oix zuqc dingh gong hitv kuonx.”

Mbiorv Liuh Nyei Zipv

(Beiv mangc Saauv Mienh 29:12-40)

33Ziouv gorngv mbuox Mose, 34“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Taux cietv hlaax ziepc hmz wuov hnoi, bieqc Ziouv nyei ⟨Mbiorv Liuh Zipv,⟩ yaac oix zuqc jiex buangv siec hnoi. 35Daauh hnoi oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix. Yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. 36Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc hnoi-hnoi dorh longc douz buov ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. Da'betv hnoi oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix yaac dorh longc douz ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. Naaiv se setv mueiz nyei wuic. Maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong.
37(“ ‘Naaiv deix yietc zungv se Ziouv dingc daaih nyei zipv. Meih mbuo oix zuqc zunh mbuox mienh gapv zunv zoux leiz-baaix, dorh longc douz buov ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. Se dorh buov ziec nyei ga'naaiv, ziec nyei laangh ziqc, da'faanh ziec nyei ga'naaiv caux ciev ziec nyei, ei jienv leiz yietc hnoi maaih yietc hnoi nyei ziec. 38Naaiv se maiv funx bieqc Ziouv nyei Dingh Gong Hnoi ziec nyei ga'naaiv, caux fongc horc nyei zingh nyeic, caux jaauv sung laengz ngaengc waac nyei caux cuotv fim ziec bun Ziouv nyei yietc zungv ga'naaiv.)
39“ ‘Meih mbuo siou baac cun-gaeng, yiem cietv hlaax ziepc hmz, oix zuqc jiex Ziouv nyei zipv buangv siec hnoi. Daauh hnoi se weih hitv kuonx hnoi. Da'betv hnoi yaac weih hitv kuonx hnoi. 40Daauh hnoi oix zuqc dorh longx jiex nyei ndiangx nyei biouv caux daau-normh, caux maaih ndiangx-normh camv nyei nquaah, caux suiv-liemh ndiangx-nquaah ,yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, njien-youh nauc nyitc siec hnoi. 41Mouz hnyangx taux cietv hlaax oix zuqc jiex Ziouv nyei zipv siec hnoi. Naaiv se doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 42Meih mbuo oix zuqc yiem liuh siec hnoi. Yietc zungv buonv-fingx I^saa^laa^en Mienh oix zuqc yiem liuh 43weic bun meih mbuo nyei zeiv-fun hiuv duqv, yie dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc yie bun ninh mbuo yiem liuh. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”
44Hnangv naaic Mose ziouc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv Ziouv dingc daaih nyei nyungc-nyungc zipv.