26

Foom Koob Hmoov rau Tus Mloog Lus

(2 Kevcai 7.12-24; 28.1-14)

1Tus TSWV hais tias, “Nej tsis txhob puab mlom lossis puab mojzeej, tsa ncej zeb lossis muab pobzeb txaug ua mlom rau nej pe hauv nej lub tebchaws. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 2Nej yuav tsum ceev kuv cov hnub xanpataus thiab hwm qhov chaw pehawm kuv ua qhov chaw dawbhuv. Kuv yog tus TSWV.
3“Yog nej ua neej raws li kuv tej kevcai thiab hwm kuv tej lus, 4kuv yuav tso dej tso nag los rau nej raws caij raws nyoog, kom nej lub tebchaws ntsu qoobloo, thiab tej txiv ntoo los yuav txi txiv ncw heev. 5Nej tej qoob yuav zoo heev ua rau nej muaj nplej hlais mus txog thaum lub caij de txiv hmab, thiab nej yuav de txiv hmab mus txog thaum lub caij uas nej cog qoob. Nej yuav muaj noj muaj haus nplua mias, thiab nej yuav tau zoo nyob kaj siab lug hauv nej lub tebchaws mus li.
6“Kuv yuav pub kom nej lub tebchaws muaj kev thajyeeb, thiab nej yuav tau zoo pw tsaug zog tsis muaj leejtwg yuav ua rau nej ntshai. Kuv yuav muab tej tsiaj nyaum hauv lub tebchaws ua kom tu noob tas, thiab yuav tsis muaj kev tsov kev rog nyob hauv lub tebchaws li. 7Nej yuav kovyeej nej cov yeebncuab. Nej rab ntaj yuav ua rau lawv swb; 8nej tsib leeg yuav tua yeej luag ib puas leej, thiab nej ib puas leej yuav tua yeej luag kaum txhiab leej. 9Kuv yuav foom koob hmoov rau nej thiab pub kom nej muaj tubki coob heev; kuv yuav ua raws li kuv tej lus cog tseg uas kuv tau nrog nej sib coglus lawm. 10Nej yuav sau tau qoobloo ntau nplua mias txaus nej noj thawm xyoo, thiab yuav tau muab tej qoob qub uas seem noj tsis tas yawm mus povtseg thiaj muaj chaw rau tej qoob tshiab. 11Kuv yuav nrog nej nyob hauv kuv lub Tsevntaub uas dawbhuv, thiab kuv yuav tsis tso nej tseg ib zaug li. 12Kuv yuav nrog nej nyob; kuv yuav yog nej tus Vajtswv, thiab nej yuav yog kuv haivneeg. 13Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv uas coj nej nram tebchaws Iziv los, kom nej thiaj tsis tau ua luag qhev ntxiv lawm. Kuv twb muab lub hwjchim uas tximtxom nej txo povtseg thiab kuv cia nej tsa taus taubhau mus kev.”

Rau Txim rau Tus Tsis Mloog Lus

(2 Kevcai 28.15-68)

14Tus TSWV hais tias, “Yog nej tsis mloog kuv tej lus, nej yuav raug txim. 15Yog nej tsis ua raws li kuv tej kevcai thiab kuv tej lus samhwm, thiab tsis coj raws li kuv tau coglus tseg rau nej, 16kuv yuav rau txim rau nej. Kuv yuav tso sub tawg sub ntsha los rau nej, tej kab mob uas kho tsis zoo thiab tej kab mob npaws yuav ua rau nej digmuag thiab ua rau nej lub neej suajkaum zuj zus. Nej cog qoobloo, tiamsis yuav tsis tau noj, rau qhov nej tej yeebncuab yuav tua yeej nej thiab lawv tau noj tej qoob uas nej cog. 17Kuv yuav tawmtsam nej, nej yuav swb, thiab cov neeg uas ntxub nej yuav ua cov tswjhwm nej; nej yuav ntshai heev. Txawm yog tsis muaj leejtwg caum nej los nej yuav khiav tsis saib qab.
18“Tom qab uas nej raug tej xwm txheej no tas lawm, yog nej tseem tsis hwm kuv, kuv yuav rau txim rau nej kom hnyav tshaj qhov qub xya npaug ntxiv. 19Kuv yuav rhuav nej txojkev tawvncauj thiab khavtheeb kom puastsuaj mus. Kuv yuav tsis tso nag los rau nej lub tebchaws, av yuav qhuav tawv cuag hlau. 20Nej yuav khwv kawg nej lub zog los tsis muaj qabhau rau nej, rau qhov nej lub tebchaws yuav tsis zoo qoob thiab tej txiv ntoo los yuav tsis txi txiv.
21“Yog nej tseem tawmtsam kuv thiab tsis mloog kuv lus, kuv yuav tsub kev rau txim rau nej kom hnyav tshaj qhov qub xya npaug ntxiv. 22Kuv yuav tso tej tsiaj qus uas nyaum heev los tawmtsam nej, tej tsiaj ntawd yuav tom nej tej menyuam, tom nej tej tsiaj txhu kom tu noob, thiab ua kom nej tshuav tsawg heev tsis muaj neeg taug kev li lawm.
23“Yog tom qab tej kev rau txim no dhau lawm, nej tseem tsis tig los mloog kuv lus, tiamsis tseem pheej rau siab ntso tawmtsam kuv ntxiv, 24ces kuv yuav tawmtsam nej thiab rau txim rau nej kom hnyav tshaj qhov qub uas tas los lawm xya npaug ntxiv. 25Kuv yuav tso neeg tuaj ua rog rau nej thiab rau txim rau nej, vim nej rhuav kuv tej lus cog tseg thiab txawm yog nej sib sau mus nyob hauv nej tej nroog kom muaj kev kaj siab los kuv yuav tso tej mob phem los raug nej, thiab yuav muab nej cob rau nej cov yeebncuab tes. 26Kuv yuav ua kom nej tsis muaj mov noj, kaum leej pojniam yuav koom ib lub qhovtxos cub tej mov uas lawv muaj xwb. Lawv yuav muab cov mov ntawd los luj sib faib, thiab thaum nej noj tas los tsis tsau.
27“Yog tom qab uas dhau tej kev rau txim no tas lawm, nej tseem tawv thiab tsis mloog kuv lus, 28ces kuv yuav chim rau nej thiab rau txim rau nej hnyav tshaj qhov qub xya npaug ntxiv. 29Nej yuav muaj kev tshaib nqhis heev thiab nej yuav noj nej tej tub tej ntxhais uas nej yug. 30Kuv yuav rhuav tshem nej tej chaw pe dab saum tej ncov roob, muab nej tej thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab tsoo povtseg, thiab muab nej tej cev tuag pov rau saum tej mlom uas yog mlom tuag; kuv yuav ntxub nej heev. 31Kuv yuav muab nej tej nroog ntxeev kom puas tas, kuv yuav rhuav tshem nej tej chaw pe mlom kom puastsuaj, thiab kuv yuav tsis txais nej tej khoom fij uas tsw qab ntxiag ntawd. 32Kuv yuav rhuav kom nej lub tebchaws puastsuaj qhuav nkig nkuav ua rau nej cov yeebncuab uas tuaj tswjhwm nej xav tsis thoob li. 33Kuv yuav tso neeg tuaj ua rog rau nej thiab muab nej raws kom tawg ri sua mus nrog tej neeg txawv tebchaws nyob. Nej lub tebchaws yuav ciaj nroj tsuag, thiab cia nej tej nroog raug puastsuaj tas tsis muaj neeg nyob. 34-35Ces nej lub tebchaws yuav zoo siab rau ntau xyoo uas tau so pauj rau tej uas nej tsis pub kom tau so; nej lub tebchaws yuav tau zoo pw thiab so thaum nej raug ntiab tawm mus ua neeg thojnam nyob rau hauv nej cov yeebncuab lub tebchaws lawm.
36“Kuv yuav ua kom nej cov uas raug ntiab tawm mus ntawd ntshai heev nyob hauv nej cov yeebncuab lub tebchaws. Cua ntsawj tej nplooj ntoos nrov xwb los nej yuav khiav tsis saib qab. Nej yuav khiav cuag li thaum luag caum nej hauv tshavrog, txawm yog tsis muaj yeebncuab nyob ze los nej yuav ntog pawglug. 37Nej ib leeg yuav dawm ib leeg ntog, thaum tsis muaj leejtwg caum ntes nej, thiab nej yuav tsis muaj cuabkav tua nej cov yeebncuab hlo li. 38Nej yuav tuag tas rau hauv luag teb luag chaw, thiab nej cov yeebncuab lub tebchaws yuav muab nej nqos tas huv tibsi. 39Nej cov uas seem nyob hauv nej cov yeebncuab lub tebchaws tej roj ntsha yuav sem zuj zus, vim nej tej kev txhaum thiab nej cov yawgkoob tej kev txhaum.
40“Tiamsis yog nej cov xeebntxwv lees lawv tej kev txhaum thiab lawv cov yawgkoob tej kev txhaum uas lawv tau tawmtsam kuv thiab ntxeev siab rau kuv, 41thiab ua rau kuv muab lawv ntiab mus nyob rau hauv lawv cov yeebncuab lub tebchaws, yog hais tias lawv txo lawv lub siab uas tsis hwm Vajtswv, thiab nyob lawv lub txim tas lawm; 42kuv yuav nco txog tej lus uas kuv cog tseg rau Yakhauj, Ixaj thiab Anplahas lawv, thiab kuv yuav rov nco txog lub tebchaws uas kuv muab rau kuv haivneeg lawm. 43Tiamsis yuav tsum xub muab cov neeg hauv lub tebchaws ntawd ntiab tawm ua ntej, kom lub tebchaws thiaj tau so, thiab lawv yuav tsum raug txim vim qhov uas lawv muab kuv tej kevcai thiab kuv tej lus samhwm tso tseg lawm. 44Tiamsis txawm li ntawd los xij, thaum lawv tseem nyob hauv lawv cov yeebncuab lub tebchaws kuv yuav tsis tso lawv tseg lossis rhuav kom lawv puastsuaj tu noob. Kuv yuav tsis rhuav lo lus uas kuv cog tseg rau lawv lawm, thiab kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. 45Kuv yuav rov cog lus rau lawv ib yam li kuv tau coglus rau lawv cov yawgkoob uas thaud kuv lub hwjchim tau coj kuv haivneeg tawm nram tebchaws Iziv los tabmeeg txhua haivneeg lawm, kuv yog lawv tus Vajtswv. Kuv yog tus TSWV.”
46Tagnrho tej no puavleej yog tej kevcai thiab tej lus samhwm uas tus TSWV muab rau Mauxes saum Roob Xinais, kom muab qhia rau cov neeg Yixalayees.