26

Muangx Waac Ziouc Duqv Fuqv

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 7:12-24; 28:1-14)

1“ ‘Yiem meih mbuo nyei deic-bung maiv dungx zoux haaix nyungc miuc-fangx fai liepc haaix nyungc nyei fangx zeiv fai la'bieiv-ndiouh fai zuqc daaih nyei la'bieiv weic ganh gueic njiec baaix. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
2“ ‘Oix zuqc gan longx yie nyei norm-norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ yaac oix zuqc taaih yie nyei singx dinc. Yie se Ziouv.
3“ ‘Se gorngv meih mbuo gan longx yie nyei lingc, muangx longx yie nyei leiz, yaac ei jienv zoux, 4yie oix ziux cun-ciou bun lungh duih mbiungc. Ndau ziouc cuotv gaeng-zuangx. Biouv-ndeic nyei ndiangx yaac oix ziangh biouv. 5Mborqv mbiauh ziouc duqv mborqv taux gaeqv a'ngunc biouv nyei ziangh hoc. Gaeqv a'ngunc biouv yaac duqv gaeqv taux aengx zuangx ga'naaiv nyei ziangh hoc. Meih mbuo ziouc maaih nyanc maaih hopv beuv. Meih mbuo yaac duqv baengh orn nyei yiem meih mbuo nyei deic-bung.
6“ ‘Yie oix bun wuov norm deic-bung taaix-baengh. Meih mbuo oix duqv bueix njiec yaac maiv maaih haaix dauh bun meih mbuo gamh nziex. Yie oix bun wuov norm deic-bung ciouv nyei hieh zoih zutc nzengc. Meih mbuo nyei deic-bung yaac maiv maaih mborqv jaax nyei sic. 7Meih mbuo oix zunc meih mbuo nyei win-wangv, ninh mbuo ziouc yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx zuqc nzuqc ndaauv daix. 8Meih mbuo biaa dauh oix zunc yietc baeqv dauh. Yietc baeqv dauh oix zunc yietc waanc dauh. Meih mbuo nyei win-wangv ziouc yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx zuqc nzuqc ndaauv daix.
9“ ‘Yie oix jangx meih mbuo, ceix fuqv bun meih mbuo maaih zeiv-fun hiaangx jienv faaux, yaac oix ei jienv yie caux meih mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac. 10Meih mbuo corc nyanc jienv loz-mbiauh, zungv oix zuqc zorqv cuotv loz nyei weic bun maaih dorngx dapv siang nyei. 11Yie oix liepc yie yiem nyei dorngx yiem meih mbuo mbu'ndongx. Yie yaac maiv nzorng meih mbuo. 12Yie oix yiem meih mbuo mbu'ndongx yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh. Meih mbuo yaac oix zoux yie nyei baeqc fingx. 13Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung daaih weic bun meih mbuo maiv zuqc zoux I^yipv Mienh nyei nouh. Yie wuotv nauv meih mbuo nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ bun meih mbuo duqv souv zaqc daaih yangh jauv.

Maiv Muangx Waac, Zuqc Dingc Zuiz

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 28:15-68)

14“ ‘Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx yie, yaac maiv ei yie nyei diuh diuh leiz-latc zoux, 15yaac se gorngv meih mbuo ngaengc jienv yie nyei lingc, youx yie hatc nyei waac, maiv gan yie nyei yietc zungv leiz, ziouc bun yie nyei ngaengc waac ndortv, 16yie oix hnangv naaiv nor zoux bun meih mbuo. Yie oix bun meih mbuo liemh zeih zuqc domh heiv sic, butv baengc-ngaaiz, butv sin jorm baengc, m'zing gunv zoux gunv mbuov, maengc manc-manc kou nqaai nzengc. Meih mbuo yaac baeqc baeqc zuangx ga'naaiv weic zuqc meih mbuo nyei win-wangv oix daaih nyanc nzengc. 17Yie oix mbienv hmien bun meih mbuo. Meih mbuo ziouc suei meih mbuo nyei win-wangv. Nzorng meih mbuo wuov deix oix duqv gunv meih mbuo. Meih mbuo oix biaux maiv gunv maiv maaih haaix dauh zunc nqaang.
18“ ‘Se gorngv meih mbuo buangh liuz ndongc naaic nyei sic corc maiv muangx yie, yie ziouc ziux meih mbuo zoux nyei dingc zuiz taux siec gouv. 19Yie oix mietc nzengc meih mbuo hnyouv ngaengc, zoux maux nyei qaqv. Yie oix bun lungh haanz, bun ndau mbang ngaengc nyei. 20Meih mbuo ziouc baeqc baeqc ndortv qaqv, weic zuqc meih mbuo nyei ndau maiv cuotv gaeng-zuangx. Wuov norm deic-bung nyei ndiangx yaac maiv ziangh biouv.
21“ ‘Se gorngv meih mbuo corc ngaengc jienv maiv kangv muangx yie, yie ziouc bun zeqc naanc hoic meih mbuo ziux meih mbuo zoux nyei jaa dingc zuiz taux siec gouv. 22Yie oix bun hieh zoih bieqc meih mbuo mbu'ndongx. Ninh mbuo oix betv meih mbuo nyei fu'jueiv, naqv meih mbuo nyei saeng-kuv, bun meih mbuo nyei mienh zoqc nzengc, meih mbuo nyei jauv zungv zuqc benx jauv-huaang.
23“ ‘Se gorngv hnangv naaiv nor mborqv njaaux mv baac meih mbuo corc maiv muangx yie, corc ngaengc jienv yie, 24yie ganh oix ngaengc jienv meih mbuo, weic meih mbuo zoux nyei zuiz bun meih mbuo zuqc kouv taux siec nzunc. 25Laaix meih mbuo bungx ndortv caux yie laengz nyei ngaengc waac, yie oix bun meih mbuo zuqc mborqv jaax nyei sic jaauv win. Se gorngv meih mbuo gapv zunv yiem zingh gu'nyuoz, yie oix bun meih mbuo butv domh wuon-baengc. Meih mbuo zungv oix zuqc jiu bun yiem meih mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev. 26Yie zoux bun meih mbuo nyei laangh ziqc dangx wuov zanc, ziepc dauh m'sieqv dorn oix juangc yietc norm nzox ziqv njuov. Njuov yaac oix zuqc ziux hniev-daauh nziang bun nqoi. Meih mbuo duqv nyanc yaac nyanc maiv beuv.
27“ ‘Se gorngv zuqc ndongc naaic meih mbuo corc maiv muangx yie, ngaengc jienv yie, 28yie ziouc qiex jiez! haic, ngaengc jienv meih mbuo, weic meih mbuo zoux nyei dingc zuiz taux siec nzunc. 29Meih mbuo ziouc nyanc meih mbuo nyei dorn nyei orv, nyanc meih mbuo nyei sieqv nyei orv. 30Yie yaac oix mietc meih mbuo yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx, zoux baaic meih mbuo nyei buov hung dieh yaac zorqv meih mbuo nyei sei zoi an jienv mbaang wuov deix miuc-fangx gu'nguaaic. Yie nyei hnyouv yaac oix nzorng haic meih mbuo. 31Yie oix bun meih mbuo nyei zingh benx zingh huaang, zoux waaic baaix zienh nyei dorngx. Meih mbuo dorh ga'naaiv daaih ziec zoux ndaang nyei qiex yie yaac maiv a'hneiv. 32Yie oix bun deic-bung benx deic-bung-huaang, liemh daaih yiem jienv nyei win-wangv oix mbuoqc horngh haic. 33Yie oix zoux bun meih mbuo nzaanx mingh yiem maanc guoqv mbu'ndongx, yaac oix baeng nzuqc ndaauv cuotv paiv zunc meih mbuo. Meih mbuo nyei ndau ziouc benx ndau-huaang. Meih mbuo nyei zingh yaac benx zingh huaang. 34Hnangv naaic, meih mbuo yiem win-wangv nyei deic-bung, meih mbuo nyei deic-bung benx ndau-huaang nyei ziangh hoc, ndau ziouc duqv jiex ninh nyei Dingh Gong Hnyangx. Taux wuov zanc, ndau ziouc duqv hitv kuonx, njien-youh nyei jiex ninh nyei Dingh Gong Hnyangx. 35Deic-bung benx ndau-huaang ndongc haaix lauh ziouc duqv hitv ndongc wuov. Se ndau duqv hitv kuonx hnangv meih mbuo yiem jienv jiex Dingh Gong Hnyangx, ndau maiv duqv hitv kuonx nor.
36“ ‘Meih mbuo zengc njiec nyei mienh, yie oix bun yiem win-wangv nyei deic-bung, hnyouv gamh nziex jienv yiem. Haiz nziaaux buonc yietc kuaaiv ndiangx-normh mbui ziouc haeqv ninh mbuo biaux. Ninh mbuo oix tiux hnangv biaux nzuqc ndaauv. Ninh mbuo yaac oix ndorpc, maiv gunv maiv maaih haaix dauh zunc nqaang. 37Laanh oix ndiqv zuqc laanh ndorpc hnangv biaux nzuqc ndaauv nor, maiv gunv maiv maaih haaix dauh zunc. Ninh mbuo zungv maiv maaih qaqv caux meih mbuo nyei win-wangv mborqv jaax. 38Meih mbuo oix yiem fingx-fingx mienh mbu'ndongx zuqc mietc. Meih mbuo nyei win-wangv nyei deic-bung yaac oix naqv meih mbuo. 39Meih mbuo zengc njiec nyei mienh, laaix ganh zoux nyei zuiz caux ong-taaix nyei zuiz, oix yiem win-wangv nyei deic-bung manc-manc zutc nzengc mi'aqv.
40“ ‘Mv baac se gorngv ninh mbuo nyiemc ganh nyei zuiz caux ninh mbuo nyei ong-taaix nyei zuiz, se ninh mbuo baamz yie, ngaengc jienv yie, 41yie cingx ngaengc jienv ninh mbuo, dorh ninh mbuo bieqc win-wangv nyei deic-bung wuov zanc, se gorngv ninh mbuo hnyouv ngaengc nyei mienh, zatv ganh njiec yaac ziux ninh mbuo baamz nyei zuqc dingc liuz zuiz, 42yie ziouc jangx taux yie caux Yaakopv liepc nyei ngaengc waac, caux I^sakc liepc nyei ngaengc waac, yaac caux Apc^laa^ham liepc nyei ngaengc waac. Yie yaac jangx taux wuov norm deic-bung aqv. 43Mv baac ninh mbuo oix zuqc guangc ninh mbuo nyei deic-bung. Maiv maaih ninh mbuo yiem nyei ziangh hoc, ndau ziouc henh, njien-youh nyei hitv kuonx. Laaix ninh mbuo nqemh yie nyei leiz-latc, nzorng yie nyei lingc, ninh mbuo oix zuqc ziux ninh mbuo baamz nyei zuiz zuqc dingc zuiz. 44Maiv gunv hnangv naaic, ninh mbuo yiem win-wangv nyei deic-bung, yie maiv youx ninh mbuo, fai nzorng ninh mbuo weic zorqv ninh mbuo mietc nzengc. Se gorngv hnangv naaiv zoux, yie caux ninh mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac ziouc baac mi'aqv. Yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 45Yie oix weic ninh mbuo nyei gorn jangx yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix liepc nyei ngaengc waac, dongh yie dorng jienv fingx-fingx mienh dorh cuotv I^yipv Deic-Bung weic zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. Yie se Ziouv. ’+”
46Naaiv deix lingc caux leiz-latc caux diuh diuh leiz se Ziouv yiem Sinaai Mbong, longc Mose weic I^saa^laa^en Mienh liepc daaih.